60-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
02.06.2020 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (578.82 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Записник од Шеесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 1 јуни 2020 година
2 Записник од Шеесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 2 јуни 2020 година
3

Предлог - одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности

4 Програма за изменување на Инвестициона програма за 2020 година, Финансиска програма за 2020 и Тригодишен план за период од 2020-2022 година на ЖСРМ Транспорт АД – Скопје, со Предлог - одлуки
5

Информација за предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации, со Предлог - одлука

6

Предлог - одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината и Предлог - одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна Македонија – Влада на Република Северна Македонија како основач на ТИРЗ Скoпје 2, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО СКОПЈЕ заведен кај закуподавачот под бр.09-1617/1 од 06.12.2019 година

7 Предлог - одлука за изменување на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог - одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Северна Македонија - Влада на Република Северна Македонија, како основач на Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Друштво за производство трговија преработка и услуги ЈУРОП ШОК АБСОРБЕРС ДООЕЛ Илинден заведен кај закуподавачот под архивски број 09-1852/1 од 03.12.2015 година и Анекс Договор бр. 1 заведен кај закуподавачот под архивски број 09-1275/1 од 25.08.2016 година
8 Eкономски систем и тековна економска политика
9 Информација во врска со донесување на Предлог решение за изменување на Решението за формирање на комисија за категоризација на угостителски објекти, со Предлог - решение
10 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Маива, Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
11

Предлог – одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот “Гутин” с. Поменово, општина Чашка

12 Предлог - одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – бакар на локалитетот „Кадиица” општина Пехчево
13  
14  
15  
16 Информација со акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година во ЈЗУ Општа болница Кавадарци со проширена дејност
17 Препорака за начинот на остранување на констатираните повреди под бр.743/20 од 24.04.2020 година доставено од Народен правобранител
18  
19 Прашања и предлози
20 Извештај за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи и тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за 2019 година
21 Конечен извештај на овластен државен ревизор за извршена ревизија на елементите на финансискиот извештај Биланс на приходи и расходи и ревизија на усогласеност за 2018 година во Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
22

Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите

23 Ревизорски извештај за извршена ревизија на годишна сметка за 2019 година на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија
24 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за период јануари – март 2020 година
25

Извештај за работата на ЈП ХС Злетовица-Пробиштип за периодот од 1 јануари 2020 година до 31 март 2020 година

26 Тримесечен извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија за период од 1 јануари 2020 до 31 март 2020 година
27

Информација во врска со Финансискиот план за изменување и дополнување на Финансискиот план за 2020 година на Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија

28

Извештај за финансиското работење за периодот од 1 октомври 2019 до 31 декември 2019 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Република Северна Македонија

29 Извештај за финансиското работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје за период од 01 октомври 2019 година до 31 декември 2019 година
30

 Годишен извештај за работењето на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје во 2019 година

31

Втор шестмесечен извештај од надзорот над функционалноста на АКМИС во судовите за 2019 година

32

Информација во врска со ревидираните финансиски извештаи за 2019 година на ТАВ Македонија и Сертификатот за годишен надоместок за концесија

33 Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за месец Aприл 2020 година
34 Предлог - уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба
35

 

36

Предлог - уредба со законска сила за примена на Законот за одбрана за време на вонредна состојба

37 Предлог - одлука за изменување на Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан
38

Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан

39  
40  
41 Предлог - уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход
42 Информација за програмирање на средствата од Европската Унија како награда за успешност за 2020 година за справување со последиците од пандемијата на корона вирусот
43 Информација во врска со одржување на XXII-тa седница на Собрание на акционери на ГА-МА АД – Скопје закажано за 09.06.2020 година
44 Записник од Шеесет и шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 јуни 2020 година и Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 3.6.2020 година
45  
46  
   
   
   
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130