Министерство за животна средина и просторно планирање: Прекинат праг на алармирање во Тетово

Согласно податоците од Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух на ден 28.12.2022, среднодневните концентрации на РМ10 суспендираните честички се под дефинираниот праг на алармирање од 150 мg/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Тетово и престануваат да важат препораките и мерките за надминат праг на алармирање.