Премиерот Џафери на Регионален самит за Планот за раст на Западен Балкан во Тирана / Kryeministri Xhaferi në Samitin Rajonal për Planin e rritjes të Ballkanit Perëndimor në Tiranë

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Талат Џафери, денеска, ја продолжува работната посета на Тирана, Република Албанија, со учество на Конференцијата на високо ниво „Раст и конвергенција за Западен Балкан“.  

Во фокус на состанокот е Планот за раст на Западен Балкан усвоен од Европската комисија, а ќе се разговара и за унапредувањето на регионалната соработка и реализацијата на Заеднички регионален пазар, како процес на постепено вклучување во Единствениот европски пазар.

Премиерот Џафери, пред почетокот ќе даде изјава за медиумите, а на Конференцијата ќе се обрати на Панелот „Вовед во единствениот пазар“.

На Регионалниот состанок во Тирана, којшто е продолжување на состанокот од минатиот месец во Скопје, се лидерите на државите од Западен Балкан, како и комесарот за соседска политика и проширување на ЕУ, Оливер Вархеји.

Се очекува на Самитот да биде усвоена заедничка изјава на лидерите од Западен Балкан во насока на понатамошната институционална соработка меѓу државите и следните конкретни чекори и иницијативи во постепеното интегрирање на економиите од Западен Балкан во Заедничкиот пазар на ЕУ.


Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, sot e vazhdon vizitën e punës në Tiranë, Republika e Shqipërisë, me pjesëmarrjen në Konferencën e nivelit të lartë “Rritja dhe Konvergjenca për Ballkanin Perëndimor”.

Në fokus të takimit është Plani i rritjes të Ballkanit Perëndimor i miratuar nga Komisioni Evropian, ndërsa do të diskutohet edhe për avancimin e bashkëpunimit rajonal dhe realizimin e Tregut të përbashkët rajonal, si proces i përfshirjes graduale në Tregun e vetëm evropian.

Kryeministri Xhaferi, para fillimit do të japë deklaratë për mediat, ndërsa në Konferencë do të drejtohet në Panelin “Hyrje në tregun e vetëm”. Në Samitin Rajonal në Tiranë, i cili është vazhdim i takimit të muajit të kaluar në Shkup, janë liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor, si dhe Komisari për Politika të Fqinjësisë dhe Zgjerimit të BE-së, Oliver Varhei.

Në Samit pritet të miratohet deklarata e përbashkët e liderëve nga Ballkani Perëndimor në drejtim të bashkëpunimit të mëtejshëm institucional ndërmjet shteteve dhe hapat dhe nismat e ardhshme konkrete në integrimin gradual të ekonomive të Ballkanit Perëndimor në Tregun e përbashkët të BE-së.

Календар Влада: 
Четврток, Февруари 29, 2024 - 00:00 to 23:45