Офицери за заштита на личните податоци

Oвластени лица - офицери за заштита на личните податоци
 
1. Зорица Стојановиќ - помошник раководител, Сектор за правни работи
Е-мејл адреса: Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk
Контакт телефон: 076 / 490 - 704
Локал 204 - ГС - Канцеларија 412, кула 6
 
2. Кирил Самарџиоски - помошник раководител, Сектор за информатичка технологија
Е-мејл адреса: Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk
Контакт телефон: 076 446 811
Локал 135 - ГС - Kанцеларија 514, кула 7
 


Oficerë për mbrojtjen e të dhënave personale

Persona të autorizuar- oficerë për mbrojtjen e të dhënave personale:
 
1. Zorica Stojanoviq - ndihmësudhëheqëse, Sektori për Punë Juridike

E-mail adresa: Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk

Telefoni i kontaktit: 076 / 490 - 704

Lokali 204 - SP - Zyra 412, kullа 6

 
2. Kirill Samarxhioski - ndihmësudhëheqës, Sektori për Teknologji Informatike

E-mail adresa: Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk

Telefoni i kontaktit: 076 446 811

Lokali 135 - PS- Zyra 514, kulla 7