Протоколи кои произлегуваат од Планот за намалување на рестриктивните мерки за спречување на ширење на коронавирусот

 1. Организацијата на тренинзите е дозволена единствено во спортски објекти кои можат да ги задоволат техничките и сигурносни услови со можност за физичко растојание од 5м помеѓу секој спортист, односно да е обезбеден простор од 20м² по спортист со организација на тренингот за најмногу 5 лица вклучително и еден тренер со минимален број на технички лица (најмногу две лица)
 2. Во спортскиот објект да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови
 3. Да се воспостави евиденција за тренингот со податоци за спортистите, тренерот, асистентот и други лица потребни за тренингот заради лесно следење на контактите
 4. Тренинзите се организираат по претходно направен распоред за време на тренинзи со список на спортисти и тренери
 5. Пред почеток на тренингот се прави термален скрининг и се забранува тренинг на лице со покачена температура и истото се отстранува
 6. Во случај на потреба на здравствен работник на тренингот при близок контакт со здравственото лице мора да се користат заштитни маски, ракавици и визир од страна на здравствениот работник
 7. Спортистите и тренерите доаѓаат на тренинг поединечно со свое возило и опрема и во опрема за тренинг со што се избегнува користење на соблекувалните
 8. Во текот на тренингот се препорачува растојание од 5м помеѓу секој спортист и тренер како минимално растојание
 9. Тренингот да се обавува на отворен простор
 10. По завршување на тренингот опремата за тренинг и реквизитите се дезинфицираат со средство кое е 70% на база на алкохол
 11. Тренинзите во контактните спортови се препорачува секогаш да се одвиваат по принцип „ист спортист со ист тренер“
 12. Секој спортист мора да има сопствено со име обележано шише со напитоци
 13. По завршување на тренингот спортистите и тренерот заминуваат дома поединечно без туширање и без влегување во соблекувалните почитувајќи ги мерките за физичко растојание, еден по еден

Преземи протокол | Shkarko protokollin

 1. Користење на заштитна опрема, маски од страна на сите вработени на уплатно-исплатните места.

 2. Одржување на физичко растојание од 2 метри помеѓу присутните играчи во просторијата.

 3. Влез со маски за сите играчи.

 4. На шалтер присутен по еден играч со растојание од 2 метри со играчот кој следен чека за уплата.

 5. На масите поставени на уплатно-исплатните места има само по две столчиња.

 6. За играње  на ВЛТ апарати се применува една од следниве мерки:

  ‐ Поставени ВЛТ апаратите на растојание од 2 метри,
  ‐ Играње на ВЛТ апарати преку еден апарат,
  ‐ Поставување на стаклени, пластични или платнени бариери (паравани) помеѓу ВЛТ апаратите доколку не може да се обезбеди растојание од 2 метри.

 7. Средства за дезинфекција поставени на влезовите од обложувалниците.

 8. Задолжителна дезинфекција на апаратите после секој играч.

 9. Шанковите во рамките на уплатните места имаат можност за послужување на пијалаци само на местата каде е дозволено седење. При консумирање на пијалакот не е задолжително носење на заштитна опрема.

 10. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

 11. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

   

 

 1. Времетраењето се ограничува на најмногу 6 часа, со задолжителна пауза на секои 2 часа
 2. Пред почеток на средбата, учесниците задолжително да се известат дека доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) им се препорачува да не присуствуваат
 3. Се ограничува бројот на учесници согласно просторот со цел да се обезбеди задолжително физичко растојание на учесниците од 1,5-2м, но не повеќе од 30 лица
 4. Организаторите, предавачите и учесниците задолжително да носат заштитни маски
 5. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете
 6. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол)
 7. Просторијата почесто да се проветрува, по можност за време на часовите и задолжително во текот на паузите
 8. За време на паузите се забранува групирање на присутните
 9. По завршување на настанот, просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини
 10. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак

Преземи протокол | Shkarko protokollin

ПРВА ФАЗА

 1. Ограничен број на учесници до максимум 30 лица согласно просторот со цел да се обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5-2м
 2. Учесниците задолжително да носат заштитни маски
 3. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете
 4. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол)
 5. Просторијата почесто да се проветрува, пожелно за време на часовите и задолжително во текот на паузите
 6. За време на паузите да се забрани групирање на присутните
 7. По завршување на настанoт просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини
 8. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак

ВТОРА ФАЗА

 1. Бројот на учесници не е ограничен, но потребно е  задолжително  да се обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5-2,0м2.
 2. Учесниците задолжително да носат заштитни маски во текот на целиот настан.
 3. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете
 4. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол и одржување на респираторна хигиена)
 5. Просторијата почесто да се проветрува, пожелно за време на часовите и задолжително во  текот на паузите.
 6. За време на паузите да се забрани групирање на присутните на  не повеќе од 5 лица со задолжително одржување на физичко растојание.
 7. По завршување на настанот просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатството од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 8. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак     

ТРЕТА ФАЗА

 1. Бројот на учесници не е ограничен, но потребно е  задолжително  да се обезбеди физичко растојание на учесниците од 1,5-2,0м
 2. Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол и  одржување на респираторна хигиена)
 3. Во просторијата задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете достапно на неколку места
 4. Просторијата почесто да се проветрува, задолжително во текот на паузите.
 5. За време на паузите да се забрани групирање на присутните на повеќе од 5 лица со задолжително одржување на физичко растојание.
 6. По завршување на настанот просторијата да се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатството од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 7. Во просторијата да се обезбеди корпа за отпадоци со капак
 1. Работното време од 10:00 до 22:00 и затворени во недела.
 2. Задолжително носење на заштитни маски и ракавици на вработените.
 3. Задолжително носење на заштитни маски на купувачите.
 4. Одржување на физичко растојание меѓу купувачите и меѓу купувачите и продавачите од 1,5-2м.
 5. Поставени на јасно видливи места, едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување на физичка дистанца, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена. Дополнително, преку разглас (на секои 30 минути) информирање на купувачите за почитување на овие превентивни мерки.
 6. Регулирање на бројот на купувачи согласно квадратурата на продавницата, на 8-10m² продажен простор, по еден купувач.
 7. Задолжително одржување на редот за влез во продавницата.
 8. Пред влезот на продавницата обезбедено средство за дезинфекција на рацете.
 9. Во продавниците за облека, гардеробите за пробување на облека доколку се повеќе на број, да се стават во функција со запазување на физичкото растојание од минимум 1,5м.
 10. Доколку на касите за плаќање не може да се обезбеди растојание од 1,5-2м помеѓу продавачот (касиерот) и купувачот да се постави бариера од плексиглас. Доколку има повеќе каси за наплата да се обезбеди растојание од 1,5-2м меѓу касите.
 11. Пред касите да се обележи растојание (место за чекање) од 1,5-м меѓу купувачите.
 12. Засилени санитарно-хигиенски мерки, зачестено чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
 13. Редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства. 

Преземи протокол

 1. Задолжително користење на заштитна маска од страна на кандидатот и инструкторот при обука на терен со возило
 2. После секоја обука на поединечен кандидат, задолжителна е дезинфекција на внатрешноста на возилото
 3. Организирање на теоретска настава во училница со почитување на мерките за физичко растојание помеѓу клупите од 1,5-2м и задолжително носење на заштитни маски од слушателите и предавачот
 4. Поставени средства за дезинфекција пред влез во училницата и редовна дезинфекција и одржување на хигиената и проветрување по секое одржано предавање
 5. Три лица е максималниот број лица во возилото при спроведување на полагањата на кандидатот со носење на задолжителна заштитна маска на сите лица во возилото

Преземи протокол | Shkarko protokollin

 1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
 2. Се дозволува работа само на отворените делови-терасите од кафетериите кои се од три страни отворени со кровна конструкција.
 3. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои може да седат.
 4. Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
 5. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
 6. Во просторот за послужување на гости, каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.
 7. На една маса со четири столици може да седат и да се послужуваат максимум две лица.
 8. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.
 9. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
 10. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на пијалоци.
 11. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по заминување на секоја тура на гости.
 12. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 13. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
 14. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
 15. Забрането организирање на прослави (веселби, родендени и сл.).

Преземи протокол | Shkarko protokollin

 

 1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце .
 2. Се дозволува работа само на отворените делови од угостителските објекти за исхрана со послужување, кои се од три страни отворени со кровна конструкција.
 3. Се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат само гости кои може да седат и лица кои преку шалтер ќе подигнуваат нарачки.
 4. Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
 5. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.
 6. На отворениот простор за послужување на гости каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.
 7. На една маса со четири столици може да седат и да се послужуваат максимум две лица.
 8. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.
 9. Дозволен е максимален број на 12 лица на споени маси заедно со задолжително растојание помеѓу секој гостин од 1.5m.
 10. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.
 11. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на храна.
 12. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при заминување на гостите од секоја маса.
 13. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
 14. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.
 15. Забрането организирање на прослави (свадби, родендени, крштевки и сл.).

Преземи протокол | Shkarko protokollin

УСТАНОВАТА

 • Пред да се отворат установите потебно е да се исчистат и дезинфицираат сите простории во објектите, да се направи чистење и дезинфекција на целата опремата и инвентарот (во занималните, кујните, магацините, пералните, собата за изолација, административните простори и другите простории во објектите), од страна на Локалната самоуправа или од Центрите за јавно здравје да се направи дезинфекција на просторот и дворовите во градинките
 • После извршената дезинфекција да се направи проветрување на просториите
 • Установата да обезбеди доволна лична заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените
 • Установaта да има безконтактен термометар за секој влез на установата
 • Установата да обезбеди доволна количина на средства за одржување на општа и лична хигиена, средства за дезинфекција на вработените и просторот
 • На влезните врати во објектите да има поставено бариера за дезинфекција
 • Хронично болните да бидат ослободени од работа согласно Уредба на Владата која е моментално на сила
 • Да им се укаже на вработените за обврската да го следат сопственото здравје и состојбата на децата при прием и во текот на престојот на децата во установата. Вработените да се однесуваат одговорно и да придржуваат кон општите препораки за превенцијата на КОВИД-19 (физичка дистанца и употреба на лична заштитна опрема), на работното место и вон
 • Веднаш да се отстранат вработените лица од своите работни мести доколку имаат било какви симптоми на болест
 • Да се дезинфицираат прекинувачите, кваките на вратите, мијалниците, масите, столовите на секои два часа во текот на денот;
 • Да се бришат повеќе пати во текот на денот подовите во објектот, а теписоните каде што постои можност да се отстранат; 
 • Активностите во дворот да се реализираат така што ќе се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни групи на деца во исто време
 • Да се направи распоред за прием на децата по воспитна група и да има 10 минути период за прием помеѓу воспитните групи доколку влегуваат на исти влез
 • Да се обележи пред секој влез на објектите растојание од два метри за родители при предавање на деца (само еден родител кој носи заштитна маска)
 • Задолжително мерење температура со бесконтактен термометар на вработените при влегување во установа и воведување на задолжително миење на рацете или дезинфекција
 • Задолжително мерење температура со бесконтактен термометар на децата при прием во установата и задолжително миење на рацете
 • Да се обезбеди растојание од 1,5 - 2м меѓу масите за седење на децата
 • Да се обезбеди креветче и по две постелнини за секое дете
  Да се стават едукативни постери со препораки за превентивни активности на истакнати места
 • Вработените задолжително да носат заштитни маски на своите работни места
 • Да се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира храна од главната кујна до другите објекти
 • Воспитните групи за деца до 2 годишна возраст да имат максимум по 6 деца и двaјца вработени во смена
 • Воспитните групи за деца од 3 до 10 годишна возраст да имат максимум по 15 деца и двaјца вработени во смена
 • Секој родител да достави лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете
 • Да се организира престојот на децата на таков начин што ќе се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни групи на деца (сместени во одделни простории) во согласност со можностите, игрите се препорачува да се организираат што е можно повеќе на отворено во мали групи
 • Не дозволувајте собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории
 • Лицата кои доставуваат храна задолжително да носат заштитни маски и ракавици, храната за децата да се остава пред занималната, а децата да јадат во својата занимална со предходно направена дезинфекција на масите
 • Установата да обезбеди потврда од родителот/ите дека работните задачи задолжително мора да ги извршува/ат на работното место, без можност за работа од дома

 

ВОСПИТНО/ЗГРИЖУВАЧКИОТ КАДАР

 • Секој вработен мора да носи задолжително лична заштитна опрема (маска) кога е на работно место
 • Практикување на често миење на рацете и посебно внимание да се посвети на потребата од засилени хигиенски мерки во случај на миење, хранење, држење во рацете на децата
 • При јадење не дозволувајте децата да споделуваат храна едни со други
 • Не користете играчки што не се перат и дезинфицираат, особено меки играчки (платнени, плишани) истите да се отстранат од групите/занималните
 • Не мешајте играчки помеѓу воспитни групи и деца пред да се измијат и дезинфицираат. Воспоставете јасна постапка за миење, дезинфекција и отстранување на чиста и „валкана“ - користена играчка за да го спречите вкрстувањето
 • Воведете задолжително миење на рацете на деца при прием и почестo миење во тек на денот, а задолжително после кивање, кашлање, плачење, пред и после консумирање храна и одење во тоалет
 • Воведете задолжителен надзор на децата при миење на рацете
 • Кога менувате пелени во помалите групи, строго почитувајте ја постапката за одржување на хигиената на рацете пред и после менувањето и отстранување на пелени. После промена на пелена, направете миење на рацете на детето, како и миење и дезинфекција на површини и конечно миење на рацете по постапката
 • Кога користите средства за дезинфекција, земете ја предвид правилната примена во согласност со упатствата на производителот во врска со целта, концентрацијата, начинот на употреба и потребното време за контакт
 • Средствата за дезинфекција се чуваат надвор од дофат на децата
 • Редовно, во согласност со временските услови отворајте ги прозорците, особено во просториите за деца. Не користете вештачка вентилација
 • Пасивен одмор - организирајте го спиењето така што децата да бидат поставени на креветите според принципот „нозе - глава“ со препорачано растојание од 1,5 - 2м. Обезбедете единечни кревети и постелнина за секое дете, и истите да бидат обележени со име на детето, строго водете грижа да не се мешаат
 • Спроведувајте засилени воспитни активности со деца, со цел да се олесни разбирањето и усвојувањето на новите правила за заштита од вирусите и стварајте навики кај децата за лична хигиена за важноста на често и правилно миење на рацете (минимум 20 секунди - на пр. со песна), кашлање и кивање во подлактицата за просторна дистанца за која треба да се размислува преку игра на деца - ставете ги да седат на растојание едни од други - на пр. да вежбаат да ги истегнуваат рацете и да ги мавтаат со крилјата за да не допрат, да избегнуваат да го допираат лицето и др.
 • Контролирајте ги причините за отсуство на деца, контактирајте со родителите, а доколку е потребно и со матичниот педијатар или лекар од надлежниот центар за јавно здравје
 • Не спроведувајте организирани групни активности во објектот (настани, итн.), како и организирана посета на места каде што се очекува да се соберат голем број на луѓе (кина, театри и сл.)
 • Во случај на здравствени промени кај згрижените деца, треба да се преземе следново:
  • во случај на промена во здравствената состојба (зголемена температура)
  • изолирајте го детето во просторијата за изолација, веднаш известете го родителот/старателот, доколку детето има температура се препорачува мерењето на температурата да биде со безконтактен термометар, доколку температурата на телото се мери со обичен термометар, потребна е дезинфекција на термометар како и миење или дезинфекција на рацете
 • Проверете го здравјето на другите деца во групата и изолирајте ги сите сомнителни случаи
 • Во случај на потврда на инфекција КОВИД-19, не го користете местото каде што престојувалo лицето. Да се извести надлежната епидемиолошка служба во ЦЈЗ која ќе даде понатамошни насоки за функционирање на установата
 • Се препорачува да се избегнуваат игри и активности во кои има контакти, игри со топки како и размена на лични предмети играчки и слично 
  Доколку е возможно, децата од воспитната група да го користат исклучиво тоалетот на нивната занимална
  Се забранува влегување на други возрасни лица освен одговорните лица на групата

РОДИТЕЛИ

 • Родителите при носење на децата во градинка задолжително да имаат заштитна маска
 • Да го почитуваат утврденото време за носење на детето во установата како и просторната дистанца при предавање и земање на детето
 • Носење и земање на детето од градинка да го врши само еден родител освен во исклучителни ситуации со најава да биде друго лице
 • Доколку родителот забележи појава на симптоми кај детето (зголемена температура, повраќање или пролив и др.) да не го носи детето во градинка и веднаш да се консултира со лекар
 • Родителот/родителите пред повторно да го вклучи детето во градинката потребно е да достават потврда од работодавач дека работните задачи задолжително мора да ги извршуваат на работното место
 • Родителот да обезбеди лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете

Преземи протокол | Shkarko protokollin

Запишувањето на ученици во прво одделение во основните училишта се спроведува во месец јуни во термин утврден од страна на Комисијата за запишување на ученици формирана од страна на директорот на училиштето, согласно Законот за основното образование.

 • Помеѓу секој термин за разговор со секое дете потребно е да има пауза во траење од најмалку 20 минути;
 • Средство за дезинфекција на обувките и рацете задолжително се поставува на влезот од училиштето;
 • Училиштето на влезот на училиштето поставува едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена;
 • Разговорот со детето кое се запишува во прво одделение се врши во просторија во училиштето, определена за таа намена, која треба да овозможи најмалку 2 метри оддалеченост меѓу присутните во просторијата;
 • Во просторијата може да присуствуваат само членовите на Комисијата за запишување, детето и еден од родителите/старателите на детето;
 • Членовите на комисијата за запишување и родителот/старателот на детето задолжително носат заштитна маска на лицето и ракавици;
 • Во просторијата каде што се спроведува разговорот со детето задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете, со цел да се обезбеди почитување на општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол);
 • Просторијата во која се спроведува разговорот со детето е потребно почесто да се проветрува, по можност за време на разговорот и задолжително во текот на паузите;
 • За време на паузите се забранува групирање на присутните во училиштето;
 • По завршување на разговорот, потребно е просторијата да се исчисти (особено работната површина на која се работело со детето) и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини;
 • Во просторијата за разговор и на излезот на училиштето потребно е да се обезбеди корпа за отпадоци со капак;
 • Во училиштето е потребно редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

Преземи протокол | Shkarko protokollin

 • Запишувањето на ученици во средните училишта да се одвива во период од 07:00 часот до 19:00 часот;
 • Користење на заштитна опрема, маски и ракавици од страна на сите вработени во средното училиште;
 • Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште;
 • Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето;
 • Одржување на физичко растојание од 2 метри помеѓу присутните ученици во просторијата;
 • Организирање на прием на потребните документи за упис согласно конкурсот со обезбедување на приемни места согласно предвиденото растојание и просторот со кој располага училиштето;
 • Овозможување на влез на 1 до 6 ученици во училиштето во зависност од просторот со кој располага за прием на документи, во принцип бројот на ученици да биде еднаков на бројот на приемните места;
 • Овозможување на влез само на ученикот, не и на неговиот родител, во посебен случај доколку ученикот е спречен од оправдани причини се овозможува влез само на 1 родител/старател, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во училиштето;
 • Доставување само на комплетни документи согласно условите на конкурсот, придружени со претходно потполнета пријава за запишување, кој се презема од веб страната на Министерството за образование и наука;
 • Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред просториите каде се врши запишување на учениците, со цел учениците да се дезинфицираат при влез во училиштето и излез од училиштето;
 • Задолжително редовно вршење на дезинфекција на клупите и просторот во училиштето со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот;
 • На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини;
 • Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства;
 • Средните училишта кои имаат два влеза/излеза може да организираат влез од едната страна и излез од другата страна;
 • Доставувањето на документите од страна на ученикот, односно родителот/ старателот е согласно распоред според азбучен ред од презимето.

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите ученици на доследно почитување на превентивните мерки од Владата на Република Северна Македонија:

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето;
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден, т.е откако редарот ќе ви дозволи, односно откако ученикот пред Вас ќе излезе од училиштето;
 • Не се задржувајте повеќе од 5 минути во училиштето;
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

Ви благодариме што ги почитувате мерките, затоа што ако се штитите себе си, ги штитите и другите!

Преземи протокол | Shkarko protokollin

 • Полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите во средното училиште на Град Скопје „Здравко Цветковски“ да се одвива во период од 10:00 часот до 17:00 часот;
 • Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно-хигиенски услови;
 • Задолжително вршење на дезинфекција на клупите во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, разгледувањето на приговорите со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот;
 • Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на сите вработени во средното училиште;
 • Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот,од страна на сите ученици;
 • Организирање на просторот во училниците со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 метри, за присуство на максимум 10 ученици во една училница;
 • Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште;
 • Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето;
 • Овозможување на влез само на ученикот, не и на неговиот родител, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во училиштето;
 • Задолжително носење документ за лична идентификација, математички прибор (молив, гума, шестар, линиар, пенкало);
 • Забрането е користење на калкулатор и телефон;
 • Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред и во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите
  На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини
  Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите ученици на доследно почитување на превентивните мерки од Владата на Република Северна Македонија:

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето;
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден, т.е откако редарот ќе ви дозволи;
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

Ви благодариме што ги почитувате мерките, затоа што ако се штитите себе си, ги штитите и другите!

Преземи протокол | Shkarko protokollin

Полагањето на испитите во просториите на високообразовните установи (јавни и приватни), (во натамошниот текст: високообразовни установи) се врши по овие мерки:

 • Секоја високообразовна установа треба да одреди лице или лица, кои вршат дезинфекција на студентите и објектите кои можат да имат контакт;
 • Средство за дезинфекција на обувките и рацете задолжително се поставува на влезот од високообразовната установа;
 • Високобразовната установа на влезот на објектот поставува едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена;
 • Доколку испитот се полага усно, помеѓу секој термин, односно распоред за усно полагање на испит потребно е да има пауза во траење од најмалку 10-20 минути;
 • Доколку испитот се полага писмено високообразовната установа постапува или ги реди масите/клупите за полагање во просториите/салите, определена за таа намена, која треба да овозможи најмалку 2 метри оддалеченост меѓу присутните во просторијата, односно студентите и носење заштитни маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете;
 • Во просторијата каде се изведува испитот високообразовната установа претходно ги означува местата на кои е дозволено седењето со почитување на меѓусебното растојание.

„Присутните задолжително носат заштитна маска на лицето и ракавици“

 • Во просторијата каде што се спроведува испитот задолжително да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете, со цел да се обезбеди почитување на општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце на база на алкохол);
 • При испит, доколку се користат определени ресурси, средства и материјали, потребно е задолжително истите да бидат дезинфицирани и при секоја наредна употреба истите повторно да се дезинфицираат;
 • Просторијата во која се спроведува испитот/испитите е потребно почесто да се проветрува, по можност за време испитот и задолжително во текот на паузите
 • За време на паузите се забранува групирање на присутните, односно студентите во високообразовната установа;
 • По завршување на испитите, потребно е просториите да се исчистат (особено работната површина на која се работело) и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини;
 • Во просториите на високообразовните установи (внатрешниот дел) за испит и на излезот од објектот потребно е да се обезбеди корпа за отпадоци со капак;
 • Во високообразовните установи е потребно редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

Преземи протокол | Shkarko protokollin

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

 1. Селектирањето на учениците ќе се врши на спортски терени од отворен тип (фудбал, ракомет, кошарка и тенис).

 2. Терените на кои ќе се врши селекцијата, мора да имаат посебен дел за публика на кој ќе бидат распоредени учениците, каде што ќе го чекаат својот ред за настап на теренот. 

 3. Меѓу спортистите да има физичко растојание од 2 метри, согласно препораките за социјално дистанцирање.

 4. Помеѓу тренерот и кандидатот да има растојание од 5 метри.

 5. Пред почетокот на тренингот се прави термален скрининг и се забранува тренинг на кандидатот кој ќе има покачена температура.

 6. Додека учениците го чекаат својот ред, задолжително да имаат на себе лична заштитна опрема (маска).

 7. Да има најмалку два тоалета во употреба, претходно целосно дезинфицирани.

 8. Кандидатите и тренерите доаѓаат на теренот поединечно и веќе облечени во спортска опрема за селективниот тренинг, при што ќе се избегне користењето на соблекувалните.

 9. Движењето на спортскиот терен да се одвива по обележани ознаки и од страна на редари. 

 10. Пред влезот да има поставено средство за дезинфекција на рацете, кое задолжително мора да се употребува од страна на учениците при влез и излез од теренот.

 11. На влезот да биде поставен сунѓер за дезинфекција на обувки.

ПРИЈАВУВАЊЕ

 1. Пред самиот влез на теренот да биде поставена контролна точка за евидентирање на учениците кои ќе бидат дел од селективните тренинзи. Бидејќи во овој случај физичкото растојание помеѓу лицето кое врши идентификација и ученикот може да биде помало од 2 метри, задолжителна е употребата на лична заштитна опрема (заштитна маска). Пред да пристапат на идентификација, учениците мора да ги дезинфицираат рацете со средство за дезинфекција, кое ќе биде поставено во близина на местото за идентификација.

 2. Приемот на кандидатите (нивното присуство и идентификација) ќе се врши од одредени лица на определено и обележано место на влезот на теренот со предвиденото растојание помеѓу кандидатите и задолжените лица за прием. 

 3. По пријавувањето (идентификацијата), учениците да се упатуваат кон местото за публика, каде што чекаат да бидат повикани за настап од страна на тренерите коишто се на терен.

ТЕК И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕЛЕКТИВНИОТ ТРЕНИНГ

 1. За организирање на целиот процес да биде задолжена редарска служба која ќе води сметка за потребното растојание помеѓу кандидатите и присутните од минимум 2 метри во теренот и околу теренот и на местото за публика од каде ќе бидат повикувани кандидатите. Ќе бидат ангажирани минимум 2 редари. 

 2. Ќе бидат поставени ознаки на влезот на теренот и на теренот кои ќе означуваат правец на движење и запазување на минимум растојание при чекањето ред. 

 3. На теренот да бидат присутни најмногу два тренери, кои ќе имаат задача да асистираат во одредени ситуации при демонстрирање на одредени елементи. Истите мора да носат лична заштитна опрема, односно маска и ракавици. 

 4. По секоја измена на терен, тренерите задолжително мора да ги дезинфицираат рацете со средство за дезинфекција.

 5. Комисијата од три члена да го следи тренингот од соодветно место, на физичко растојание помеѓу членовите од 2 метри.

 6. Реквизитите кои се користат на тренингот да се дезинфицираат по секоја направена измена на ученик на терен.

 7. Во демонстрирање на одредени елементи, на теренот може да има и два ученика во исто време, но не на растојание помало од 3 метра.

 8. Ученикот, кој го завршува својот настап на теренот, да се упатува кон соблекувалната и потоа да го напушти теренот.

Преземи протокол | Shkarko protokollin

Универзалните мерки за спречување на пренесувањето на КОВИД-19 што важат за сите работни места и за сите лица на работни места, односно за работодавачите, раководителите, работниците, договарачите, клиентите и посетителите, ги вклучуваат следниве мерки:

ХИГИЕНА НА РАЦЕТЕ

 • Редовно и темелно миење на рацете со сапун и вода или дезинфекција на рацете со средство за дезинфекција на база на алкохол пред отпочнување со работа, пред јадење, често пати за време на работната смена, особено по контакт со колеги или клиенти, по одење во тоалет, по контакт со секрети, екскрети и телесни течности, по контакт со потенцијално загадени предмети (ракавици, облека, маски, користени хартиени марамчиња, отпад), и веднаш по отстранување на ракавиците и друга заштитна опрема, а пред допирање на очите, носот или устата.
 • Треба да се постават станици за хигиена на рацете, како што се станици за миење на раце и диспензери за дезинфекција на раце на истакнати места во работната средина и до нив треба да имаат пристап сите вработени, договарачи, клиенти или купувачи и посетители, заедно со информативни материјали за промовирање на хигиена на рацете.

РЕСПИРАТОРНА ХИГИЕНА

 • Промовирајте респираторна хигиена од страна на сите луѓе на работното место. Осигурајте дека на работното место има на располагање доволно заштитни маски за лице и хартиени марамчиња за оние вработени на кои им тече носот или кашлаат на работа, како и канти за отпадоци со капаци за хигиенско одлагање на отпадот.
 • На видно место истакнете промотивен материјал за носење заштитна маска на лицето, како и упатство за нивна правилна употреба. Известете ги работниците доколку некој е болен дека не треба да доаѓа на работа. Ако некој член на персоналот или работник не се чувствува добро додека е на работа, обезбедете медицинска маска за да може безбедно да се врати дома. 

ФИЗИЧКО ДИСТАНЦИРАЊЕ

 • Воведете мерки за одржување на растојание од најмалку 1 метар помеѓу луѓето и избегнување на директен физички контакт со други лица (на пр. прегрнување, допирање, ракување), строга контрола врз надворешниот пристап на странки и контакти во насока на одржување на ред физичка дистанца (обележување ознаки на подот, прегради и сл.).
 • Намалете ја густината на луѓето во зградата, односно физичкото растојание од најмалку 1 метар помеѓу работните позиции и во заедничкиот простор, како влезови / излези, лифтови, остави / кантини, скали, каде што може да дојде до собирање или редици на вработени или посетители / клиенти.
 • Намалете ја потребата за физички состаноци, односно да се користи опрема за телеконференции.
 • Избегнувајте групирања со воведување на флексибилно работно време за вработените за да се намали собирањето на вработените во заедничките простори, како што се влезови или излези.
 • Организирајте или зголемете ја работата во смени или поделете ги тимовите, или пак, организирајте работа од далечина доколку е возможно, согласно работниот процес.
 • Одложете или откажете ги настаните на работното место што вклучуваат близок и продолжен контакт меѓу учесниците, вклучително и социјални собири.

НАМАЛУВАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПАТУВАЊА ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА

 • Откажете или одложете ги патувањата во региони каде има трансмисија и зголемен број на лица со  КОВИД-19 во заедницата, а кои не се неопходни, обезбедете дезинфициенси за раце за работниците кои мора да патуваат, советувајте ги работниците да се придржуваат на инструкциите во местата каде што патуваат, и дадете им информации со кого да контактираат ако не се чувствуваат добро за време на патувањето.
 • Работниците кои се враќаат од области каде што постои трансмисија  на КОВИД-19 треба самите да ја следат својата здравствена состојба и можна појава на симптоми во тек на 14 дена и да ја мерат телесната температура два пати на ден, ако не се чувствуваат добро, треба да останат дома, да се самоизолираат и веднаш да стапат во контакт со својот матичен лекар и епидемиолог.

РЕДОВНО ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАБОТНАТА СРЕДИНА

 • Редовно чистење со користење на сапун или неутрален детергент со вода, како и механичко чистење  (четкање, стружење) со цел отстранување на нечистотиите, остатоците и другите материјали од површините. По завршувањето на процесот на чистење, се врши дезинфекција за да се деактивираат (т.е. убијат) патогените и другите микроорганизми на површините.
 • Површините што често се допираат треба да се утврдат како приоритет за дезинфекција (делови што често се користат, рачки на врати и прозорци, прекинувачи за светла, кујната и површини каде се подготвува храна, површини во бањи, тоалети и славини, екрани на допир на лични уреди, тастатури на персонални компјутери и работни површини).
 • Растворите за дезинфекција секогаш мора да се подготвуваат и користат според упатствата на производителот, вклучително и упатствата за заштита на безбедноста и здравјето на работниците кои вршат дезинфекција, со употреба на лична заштитна опрема и избегнување на мешање на различни хемиски средства за дезинфекција.
 • За работните места на затворено, генерално не се препорачува рутинска примена на средства за дезинфекција на површините во средината со распрскување или замаглување, бидејќи е неефикасна во отстранување на загадувачи надвор од директните зони на прскање и може да предизвика иритација на очите, респираторните органи и кожата и други токсични ефекти.
 • За работните места на отворено, во моментов нема доволно докази за поддршка на препораките за прскање или фумигација од голем обем.
 • Прскање на лица со средства за дезинфекција (како на пр. во тунел, затворен простор или комора) не се препорачува во никакви околности. 

КОМУНИКАЦИЈА, ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА ЗА РИЗИЦИ

 • Обезбедете промотивни материјали: постери, видеа и електронски табли за прикажување на пораки за зголемување на свеста за КОВИД-19 кај работниците и промовирање на безбедни индивидуални пракси на работното место.
 • Редовно информирајте ја епидемиолошката служба од регионлниот Центар за јавно здравје при појава на ризикот од КОВИД-19.

УПРАВУВАЊЕ СО ЛИЦА СО КОВИД-19 ИЛИ НИВНИ КОНТАКТИ

 • Работниците кои не се чувствуваат добро или кај кои се појавуваат симптоми што одговараат на КОВИД-19, треба да останат дома, да се самоизолираат и да контактираат со медицинско лице или со локалната линија за информации за КОВИД-19 за совети.
 • Сите работници сами да го следат своето здравје и редовно да ја мерат телесната температура.
 • Мерењето на температурата на работното место треба да се разгледа како опција само во контекст на комбинација на мерки за превенција и контрола на КОВИД-19 на работното место и заедно со комуникација за ризикот.
 • Треба да се почитуваат стандардни оперативни процедури за управување со лице кое ќе се разболи на работното место, а постојат сомневања дека има КОВИД-19, вклучително и сместување на лицето во просторија за изолација, ограничување на бројот на лица кои имаат контакт со него, употреба на лична заштитна опрема и последователно чистење и дезинфекција.
 • Задолжително е да се контактира со регионалниот епидемиолог и да се води евиденција за присуство на состаноци за да се олесни следењето на контактите.
  Луѓето кои биле во близок контакт на работното место со лице со лабораториски потврден КОВИД-19 по направената проценка од страна на локалниот епидемиолог треба да бидат ставени во домашна изолација, во период од 14 дена од последниот контакт со тоа лице.

Преземи протокол | Shkarko protokollin

 1. Полагањето на учениците, прегледувањето на цртежите, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултати да се одвива во период од 8:00 часот до 17:00 часот.
 2. Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови.
 3. Задолжително вршење на дезинфекција на штафелаите во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците и прегледувањето на цртежите, како и разгледувањето на приговорите со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот.
 4. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на сите вработени во средното училиште.
 5. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот,од страна на сите ученици. 
 6. Организирање на просторот во училниците, со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 метри, за присуство на максимум 6 (шест) ученици во една училница. Согласно фактот дека во изминатите 5 години бројот на кандидати за упис во просек е 70, испитот да се спроведе во 14  училници. 
 7. Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.
 8. Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.
 9. Овозможување на влез само на ученикот, не и на неговиот родител, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во училиштето.
 10. Задолжително носење документ за лична идентификација.
 11. Забрането е користење на мобилен. За време на испитот забранет е внес на мобилни телефони.
 12. Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред и во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на цртежите, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите.
 13. На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 14. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

УПРАВУВАЊЕ СО ЛИЦА СО КОВИД-19 ИЛИ НИВНИ КОНТАКТИ

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето.
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден т.е откако редарот ќе ви дозволи.
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

Преземи протокол

 1. Полагањето на учениците, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите да се одвива во период од 8:00 часот до 17:00 часот. 
 2. Во кабинетите во кои ќе се реализира полагањето на квалификационите испити ќе биде присутна комисија од три члена и еден ученик. 
 3. После секое полагање се прави пауза од 10 минути за дезинфекција на кабинетот.
 4. Организирање на просторот во кабинетите со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу членовите на комисијата од минимум 2 метри и присуство на еден ученик во еден кабинет. 
 5. Задолжително вршење на дезинфекција на кабинетите каде ќе се врши полагањето на учениците и во просториите во кои ќе се врши разгледувањето на приговорите со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот.
 6. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на сите вработени во средното училиште.
 7. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, од страна на сите ученици. 
 8. Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.
 9. Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.
 10. Овозможување на влез само на ученикот, не и на неговиот родител, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во училиштето.
 11. Задолжително носење документ за лична идентификација.
 12. Забрането е користење на мобилен. За време на испитот забранет е внес на мобилни телефони.
 13. Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред и во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите.
 14. На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 15. Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови.
 16. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

Преземи протокол

ЗАРАДИ ЗАШТИТАТА НА ЗДРАВЈЕТО, СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ УЧЕНИЦИ НА ДОСЛЕДНО ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден т.е. откако редарот ќе ви дозволи
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето
 1. Иселувањето на студентите - станари вo државните студентски домови во Република Северна Македонија да се спроведе во период од 11.06.2020 до 03.07.2020 година, во работните денови од 08.00 до 16.00 часот.
 2. Пред иселувањето студентите задолжително да се исконтактираат и доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) се препорачува да го одложат иселувањето од домот. 
 3. Средството за дезинфекција на чевлите и рацете задолжително да се постави на влезот во студентскиот дом. Доколку студентот со себе носи дополнителни ресурси (торба, патна торба и слично) потребно е истите да бидат дезинфицирани пред внесувањето во домот.
 4. На влезот во домот да се постават едукативно - информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење на заштитни маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете и правилна респираторна хигиена.
 5. Пред влезот на секој студентски дом, претходно да  бидат означени местата за дозволено растојание од 2 метри.
 6. Секој студент задолжително да  носи заштитна опрема, маска и ракавици.
 7. Вработените задолжително да носат заштитна опрема, маски и ракавици.
 8. Задолжително да се одржува физичко растојание помеѓу студентите од 2 метри. 
 9. Со цел спроведување на редот и одржувањето на потребното растојание помеѓу студентите од минимум 2 метри, пред и внатре во студентските домови, да се организира  редарска служба во домот. Редарите да се ангажираат од редот на вработените на домот, за што одлучува директорот на домот.
 10. Иселувањето да се одвива на начин што студентите во парните и непарните броеви на соби да се иселуваат во различни денови во текот на неделата. Доколку има потреба, иселувањето во зградите да се врши и по спратови, во различни денови. Сите студенти да бидат известени лично, преку телефонска комуникација, за денот кога ќе можат да се иселат. Во собите во кои се сместени две или повеќе лица, да може да се исели само еден студент од собата во еден ден. Времетраењето на иселувањето за секој студент поединечно да се ограничи  на најмногу 3 часа. Студентот при влез во собата и напуштање на истата да биде лично придружуван од претставник на редарската служба.
 11. Во заедничките простории на студентските домови да се постави корпа за отпадоци со капак.
 12. Користење на лифтовите во студентските домови да биде дозволено за само едно лице и неговите лични ствари. По секое користење на лифтот да се врши задолжителна комплетна дезинфекција со соодветно средство.
 13. Придружбата на студентот да нема  дозвола за влез во домот. Придружбата на студентот да биде лоцирана на излезот од домот со запазување на задолжителното растојание од 2 метри.
 14. Иселувањето да се врши лично од страна на студентите, а во домот да биде забрането влегување на други лица како придружба.
 15. Во населбите со повеќе објекти (Гоце Делчев и Стив Наумов) влезот на студентите да се организира од посебни влезови, физички одвоени, за да нема контакт помеѓу студентите. Во студентските домови во кои има два влеза/излеза,  да се организираат влез од едната и излез од другата страна.
 16. По завршување на иселувањето, да се спроведе чистење и дезинфекција на собите и заедничките простории во секој дом со средство кое делува на вируси, според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05 натриум хипохлорид (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО, СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ДОСЛЕДНО ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред студентскиот дом и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во студентскиот дом
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во студентскиот дом еден по еден т.е. откако редарот ќе ви дозволи
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во студентскиот дом
 1. Во средните училишта каде се реализира државната матура да се обезбедат сите санитарно-хигиенски услови.
 2. Задолжително вршење на дезинфекција на клупите и столчињата во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците со дезинфекционо средство кое делува на вируси според упатство од производителот.
 3. Сите учесници во реализацијата на државната матура (тестатори, набљудувачи и членови на училишните матурски комисии, редари, хигиеничари) задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитите.
 4. Користење заштитна опрема (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите кандидати кои ќе полагаат државна матура и сите лица вклучени во реализација на државната матура во средното училиште.
 5. Организирање на просторот во училниците со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 метри и присуство на максимум 12 кандидати во една просторија.
 6. Просториите во кои се реализира државната матура пред почеток на испитите треба да се проветрени (влез на свеж воздух во траење од најмалку 30 минути).
 7. Организирање на редарска служба во училиштето, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред влегувањето и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари за во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.
 8. Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.
 9. Задолжително носење документ за лична идентификација и прибор за пишување. 
 10. Поставување средство за дезинфекција пред училиштето и задолжителна дезинфекција на рацете на сите кандидати и сите инволвирани во реализација на државната матура пред да влезат во училиштето.
 11. На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот. Алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 12. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

ЗАРАДИ ЗАШТИТАТА НА ЗДРАВЈЕТО, СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ КАНДИДАТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ ДРЖАВНА МАТУРА НА ДОСЛЕДНО ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето.
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден, т.е. откако редарот ќе ви дозволи.
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама или шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

Преземи протокол

 1. Полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите во средните училишта да се одвива во период од 10:00 часот до 17:00 часот.
 2. Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно-хигиенски услови.
 3. Задолжително вршење на дезинфекција со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство од производителот, на клупите во просториите каде што ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите и разгледувањето на приговорите.
 4. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на сите вработени во средното училиште.
 5. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, од страна на сите ученици.
 6. Организирање на просторот во училниците со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 метри, за присуство на максимум 10 ученици во една училница.
 7. Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа: двајца (2) редари пред влезот на училиштето и двајца (2) редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.
 8. Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.
 9. Одобрување на влез во училиштето само на ученикот, не и на неговиот родител,  со задолжително носење заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот.
 10. Задолжително носење документ за лична идентификација. 
 11. Задолжително носење пенкало, молив, гума.
 12. Забрането е користење на телефон.
 13. Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред и во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавувањето на конечните резултати.
 14. На крајот на секој ден задолжително е механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, а алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 15. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциски средства.

ЗАРАДИ ЗАШТИТАТА НА ЗДРАВЈЕТО, СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ УЧЕНИЦИ НА ДОСЛЕДНО ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето.
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден, т.е. откако редарот ќе ви дозволи.
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

Преземи протокол

 1. Да се почитува мерката на одржување дистанца од 1,5-2 метри меѓу посетителите на камповите, на целиот простор во кампот (на рецепција, помеѓу масите и столиците во угостителските објекти, на плажа - помеѓу лежалките, во редовите за чекање пред баровите, продавниците, киосците, фрижидерите за сладолед и слично).
 2. Во сите простории каде постојат места за седење или лежалки и чадори, истите треба да се распоредат на растојание од 1,5 метри. Да се почитуваат мерките за максималниот дозволен број на лица во затворени простори (како објекти, камп-приколки, детски клубови, спортско-рекреативни објекти).
 3. На влезот од затворените простории (рецепција, спортско-рекреативни објекти, продавници, киосци, пултови за плаќање) да се постават дезинфекциони средства на алкохолна база, во концентрација не помала од 70% или друго средство со декларирано вируцидно дејство и погодно за користење на кожа.
 4. На видно место на влезот, како и во самиот простор каде одмараат посетителите, потребно е да се постави информативен материјал за мерките на заштита до кои посетителите треба да се придржуваат во самиот простор.
 5. Да се објават на видно место телефонските броеви на здравствените установи каде посетителите треба да се обратат во случај на појава на симптоми слични на КОВИД-19.
 6. Да се почитуваат мерките за максималниот дозволен број на лица во затворени простори согласно дефинираните критериуми за одржување на дистанца од 1,5-2 метри.
 7. Во затворените простори задолжително е носење на маски за лице или марами кои ги прекриваат носот и устата.
 8. Да се обезбеди доволна количина на хартиени бришачи за раце и останати материјали за еднократна употреба, средства и опрема за чистење и дезинфекција во санитарните јазли и тоалети.
 9. Во затворените простори да се поставуваaт канти за отпадоци со капак.
 10. Во камповите при напуштањето на наведените простори од страна на гостите при замена на употребените крпи и постелнини да се почитуваат мерките за одржување на физичка дистанца, односно замената на употребените крпи и постелнини со чисти, да се врши на влезот од објектот, кампот, собата.
 11. Упатство за чистење и дезинфекција на просториите:
  • пред да почне процесот на чистење, задолжително лицето кое чисти да стави маска на лице и ракавици и да избегнува допирање на лицето и очите во тек на чистењето
  • прозорите во просторијата да бидат отворени или да се уклучи вентилација
  • да се исчисти со неутрален детергент, па потоа да се спроведе дезинфекција со препорачано средство
  • тоалетот, вклучувајќи ја и тоалетната шолја, да се исчистат со неутрален детергент, па потоа да се спроведе дезинфекција
  • не се препорачува користење на дезинфекциони средства со пумпица на распрскување, бидејќи тоа може да доведе до дополнително ширење на вирусот
  • постелнината, перниците, ќебињата и другите ткаенини да се перат на температура од минимум 60 степени и да се користи детергент за перење алишта
  • после процесот на чистење, крпите кои биле употребени во истиот да се исперат на температура од минимум 60 степени
  • по завршување на процесот на чистење да се извадат ракавиците и маската и да се диспозираат во пластична ќеса
  • целиот отпад кој е собран во текот на чистењето веднаш да се отстрани и да се фрли во канта за отпадоци со капак
  • препорачливо е лицето кое чистело да се пресоблече и истушира 
  • по завршувањето на процесот, прозорите да останат отворени или вентилацијата вклучена одреден период
  • при користење на средствата за чистење важно е: да се следат упатствата за користење кои се наведени од страна на производителот, да се избегнува контакт на средството со очите и кожата, да не се мешаат различни средства за чистење, да се проветруваат просториите каде се чисти, за дезинфекција на контаминирани површини или материјали да се избегнува користење на средства со пумпица на распрскување, средството да се остави да дејствува
  • согласно упатството на произведувачот, дезинфекцијата да се врши со регистрирани дезинфекциони средства кои дејствуваат против вируси, согласно упатството на произведувачот, алтернативно може да се користи и 0,05% натриум хипохлорид (5% избелувач кој се користи во домаќинствата, да се разреди во сооднос 1:100) или 70% етилен алкохол за осетливи површини.
 12. Чистење и дезинфекција на простории каде престојувало лице сомнително на КОВИД-19:
  • вирусот на КОВИД-19 може да преживее на површина најмалку 2-3 дена, според тоа потенцијално контаминираните површини треба да се исчистат
   после изолирањето на пациентот во друг објект, во просторијата каде што престојувал пациентот претходно не смее да влезат други лица, сѐ додека истата не се исчисти темелно
  • да се избегнува допирање и користење на веќе употребените предмети од страна на лицето сомнително на КОВИД-19 и истите темелно да се исперат со неутрален детергент и многу топла вода
  • во процесот на чистење да се употребуваат ракавици, заштитна маска, работна униформа, пластични ќеси, крпи, детергент, дезинфекционо средство, канта за вода и брисач за подови
  • пред да почне процесот на чистење, задолжително лицето кое чисти да стави маска на лице и ракавици и да избегнува допирање на лицето и очите во тек на чистењето
  • прозорите во просторијата да бидат отворени или да се вклучи вентилација
  • да се исчисти со неутрален детергент, па потоа да се дезинфицира
  • тоалетот, вклучувајќи ја и тоалетната шолја, да се исчистат со неутрален детергент, па после тоа да се дезинфицираат
  • не се препорачува користење на дезинфекциони средства со пумпица на распрскување, бидејќи тоа може да доведе до дополнително ширење на вирусот
  • постелнината, перниците, ќебињата и другите ткаенини да се перат на температура од минимум 60 степени и да се користи детергент за перење алишта, доколку не е возможно, да се перат на или повеќе од 60 степени, врз ткаенините треба да се употребат производи за деконтаминација на ткаенини
  • доколку лицето сомнително за КОВИД-19 е сѐ уште недокажан носител на вирусот, душекот, перниците и постелнината кои истото ги користело, да не се користат повторно додека не се докаже присуството/отсуството на вирусот
  • да се повтори чистењето и дезинфекцијата на подот од едниот до другиот крај на просторијата и да се избегнува преоѓање од неисчистено подрачје на подрачјето кое е исчистено, за да не се контаминира повторно површината
  • целиот отпад и крпите со кои се вршел процесот на чистење да се диспозираат во пластична ќеса
  • да се извадат ракавиците и да се диспозираат во истата пластична ќеса
  • рацете да се измијат темелно со сапун и вода во времетраење од 20 секунди
  • целиот отпад кој настанал во процесот на чистење треба да се одвои од останатиот отпад и да се диспозира што е можно побргу во канта за отпад со капак
  • лицето кое го вршело процесот на чистење веднаш да се пресоблече и истушира
  • прозорите во просторијата да се остават отворени или вентилацијата да се остави вклучена за да се проветри просторијата
  • при користење на средствата за чистење важно е: да се следат упатствата за користење кои се наведени од страна на производителот, да се избегнува контакт на средството со очите и кожата, да не се мешаат различни средства за чистење, да се проветруваат просториите каде се чисти, за дезинфекција на контаминирани површини или материјали да се избегнува користење на средства со пумпица на распрскување, средството да се остави да дејствува согласно упатството на произведувачот, дезинфекцијата да се врши со регистрирани дезинфекциони средства кои дејствуваат против вируси, согласно упатството на произведувачот, алтернативно може да се користи и 0,05% натриум хипохлорид (5% избелувач кој се користи во домаќинствата, да се разреди во сооднос 1:100) или 70% етилен алкохол за осетливи површини.
 13. Рецепција:
  • потребно е одржување на дистанца од 1,5 до 2 метри помеѓу вработениот на рецепција и посетителот, како и меѓу самиот персонал
  • да се скрати времето на пријавување/одјавување на посетителите на времетраење од најмногу 15 минути, или доколку тоа е невозможно, да се постават прегради од плексиглас или сличен материјал кој овозможува потребна санитарна оддалеченост
  • максималниот број на лица во просторијата на рецепција да се регулира и ограничува согласно мерките за физичка дистанца меѓу луѓето од најмалку 1,5 метри
  • треба да се овозможи доволно простор на рецепцијата за почитување на наведената мерка за дистанца
  • персоналот кој работи на рецепција треба да биде доволно информиран за КОВИД-19 со цел во текот на извршувањето на своите работни задачи да спречи можно ширење на вирусот во кампот
  • да постои можност за информирање на посетителите за превентивните мерки или други потреби како медицинска помош која е достапна во кампот, контакт броеви на здравствените установи во близина, итна медицинска помош и слично
  • доколку кампот има технички можности, пријавувањето и резервацијата да се обавуваат преку интернет, бесконтактно плаќање и слично
  • на посетителите да им се советува одјавата од кампот да ја најавуваат однапред, со цел пресметките за плаќање да се спремат на време за да се избегне задржување на рецепција
  • редовно проветрување на просториите на рецепција
  • површините на рецепција да се дезинфицираат на секои 2 часа, а просторот да се дезинфицира после секој посетител
  • да се претпочита плаќање со кредитни картички
  • подигање на готовина од банкомат надвор од рецепцијата, до банкоматот да се постави средство за дезинфекција на раце
  • санитарните чворови да се дезинфицираат и проветруваат на 2 часа, доколку постои можност и почесто, да се ограничи користењето на санитарниот чвор, согласно пропишаните санитарни мерки, да се постави информативен материјал во однос на мерките за заштита
  • да се обезбедат и бидат достапни бесконтактни топломери, маски и ракавици за посетителите
  • да се работи со намален број на вработени во смени со воведување на работа во смени, просторот за одмор на персоналот треба редовно да се проветрува и да се дезинфицира и да нема групирање на вработените во истите без носење на лична заштитна опрема
 14. Општи мерки на заштита:
  • потребно е вработените секое утро да ја измерат својата телесна температура и доколку истата е повисока од 37,2 степени или ако чувствува симптоми слични на КОВИД-19 да се јави во управата на кампот, да остане дома и да го контактира својот матичен доктор
  • да се избегнува ракување и близок респираторен контакт
  • да се одржува физичка дистанца од најмалку 1,5 м
  • да се избегнува допирање на лицето, устата, носот и очите со раце, при кашлање или кивање, устата и носот да се покријат со свиткан лакт или хартиено марамче и истото да се фрли во корпа за отпадоци, а потоа да се измијат рацете
  • редовно да се мијат рацете со сапун и вода или да се користи средство за дезинфекција на база на алкохол
  • да се избегнува близок контакт со лица кои покажуваат симптоми на покачена телесна температура, кашлица или отежнато дишење
  • редовно проветрување на просториите
    

Преземи протокол

 1. Државјаните на други држави кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија, до целосната либерализација на режимот за влез и излез во нашата држава, можат да ги користат следните гранични премини: Табановце, Деве Баир, Богородица, Кафасан, Блаце и аеродром Скопје
 2. Транзитот подразбира влез на еден граничен премин и излез на друг од претходно наведените премини, со обврска при транзитот да не се излегува од соодветниот автопат или локален пат, тој да се реализира во рамките на најмногу 5 часа
 3. Лицата кои транзитираат можат да ги користат услугите на постојните бензински станици кои се на нивната рута, но со задолжително почитување на сите протоколи на Министерството за здравство кои се во сила, со цел спречување на внесувањето и ширење на коронавирусот КОВИД-19 и сите задолженија кои произлегуваат од истите. Компаниите на бензинските станици се должни да спроведат засилени контроли и надзор над примената и почитување на мерките и надзор при спроведувањето на истите
 4. Во функција на обезбедување на непречен транзит, се воведува нова Изјава (во прилог на овој протокол) која странските државјани треба да ја пополнат на влез на територијата на Република Северна Македонија, граничната полиција да ја завери, а која при излез треба корисникот да ја предаде на граничната полиција со цел да се контролира времетраењето на транзитот
 5. Непочитувањето на правилото под точка 4 на овој Протокол, односно губењето на Изјавата може да има за последица лицата кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија да бидат упатени во државен карантин, со цел проверка на нивната здравствена состојба
 6. Со влегувањето во сила на овој Протокол престанува обврската за странските државјани да го најавуваат својот транзит преку нивните дипломатско - конзуларни претставништва, што беше услов за спроведување на транзитот

Преземи изјава | Download Statement

Преземи протокол

ПРЕПОРАКИ

 • Да се намали употребата на просториите со намалена вентилација и зголемена влажност како што се соблекувалните и други помали простории, а како алтернатива може да се користат трибините на самите базени и терасите (доколку дозволуваат временските услови) на кои секој од клубовите ќе добие соодветен простор. На самите трибини има добра циркулација на воздух и доволно место за одржување на соодветното социјално растојание.
 • Сите што ќе влегуваат на базен да носат лична заштита на лицето-маска.
 • Мерење на температура на влезот од базенот и дезинфекција на рацете.
 • Да се зголеми употребата на хлор во водата и да се достигне нивото од 2,0 PPM-а.
 • Да се постават видливи ознаки на подот на базенот кои ќе го покажуваат дозволеното физичко растојание.

ПРЕД ПЛИВАЊЕ

 • Пливачите да доаѓаат на базен со веќе облечени костими за капење и пливачка капа на себе со што родителите нема да се задржуваат во базенот.
 • Опремата која се користи во текот на пливањето да се носи од дома.
 • Да се носи шише со вода за да не мора во текот на тренингот пливачот да излегува за да пие вода, со што се избегнува допирање на чешмите.
 • Доколку е возможно да се избегне допирање на кваки, врати, клупи и др.
 • Доколку некој од вашето блиско опкружување не се чувствува добро не е пожелно да се доаѓа на тренинг.

ЗА ВРЕМЕ НА ТРЕНИНГОТ

 • Да се следат препораките за социјално дистанцирање и да се одржува растојание од 1,5-2 метри во самата патека и да се ограничи бројот на пливачи во патеката.
 • За време на тренингот да не се прави физички контакт со другите, односно да нема ракување и прегрнување.
 • Да не се допира лицето.
 • Да не се дели опремата за пливање, пешкирот или шишето со пијалак.
 • Да се намали одењето во тоалет и сите физиолошки потреби да се извршат пред доаѓање на тренинг.
 • Да се држи социјална дистанца од другите пливачи во текот на одморот, за ова ќе се користат маркери кои ќе бидат видливи и ќе се постават на самиот раб од базенот со што секој пливач ќе го знае местото на кое ќе се стои во патеката. 
 • Задржувањето при одмор за пливачите на сите клубови ќе се прави исклучиво на едната страна од патеката (пливачите од сите клубови да стојат на десната страна од патеката со што се задржува пропишаното растојание помеѓу пливачите).
 • Тренерите за време на тренингот ќе носат маски.
 • За време додека тренира една група другата група се подготвува на трибинскиот простор или просторот на терасата или гардеробите како би избегнале контакт едни со други.
   

ПО ТРЕНИНГОТ

 • Да се напушти базенот веднаш после тренинг.
 • Туширањето да се прави дома.
 • Да не се користат соблекувалните, туку базенскиот простор, просторот под трибините и на трибините како и терасите.

Преземи протокол

ПРОЦЕДУРИ ЗА ХОТЕЛСКИОТ ДЕЛ

Прием и сместување

 • Поставена дезинфекциона бариера за обувки пред влезна врата, како и пулт за дезинфекција на раце во холот.
 • Во холот при влезот треба да биде истакната Welcome табла со љубезен поздрав и разбрирлив текст за чекорите и препораките кои треба да се почитуваат за време на престојот во објектот (носење заштитна маска и дезинфекција на раце).
 • Задолжително носење на заштитна маска за гостите и вработените.
 • На рецепцијата во хотелите, каде што пултот не е доволно широк да обезбеди потребно растојание (1,5-2 м), во делот каде ќе оперира рецепционерот, да биде поставена монтажна преграда (шалтер) издработена од прозирна пластика или стакло, која во долниот дел има отворен простор само за манипулирање со клуч и документи.
 • Монтажната преграда од прозирна пластика може да биде заменета со дополнително носење на визир од страна на рецепционерот.
 • Гостите треба да пристапуваат до рецепцијата поединечно или во број којшто, во зависност од големината и распоредот на просторијата, оневозможува средби и којшто овозможува достатно меѓусебно растојание, а за тие што чекаат, треба да се воведат подни патокази или столпчиња за ограничување на приодот.
 • Давателите на услуги треба да ги отстранат предметите што ги допираат повеќе гости, на пр. играчки, списанија.
 • Гостинот заедно со клучот добива флаер со совети за заштита и протокол за неговиот престој дефиниран од внатрешен тим на хотелот. 
 • Давателот на услуги нуди единечни или двојни соби со прилагодувања, а во сместувачките капацитети со повеќе кревети може сместување само гости од едно домаќинство, коишто ќе го докажат тоа при пријавувањето. 
 • Текстилните украсни елементи на тапацираниот мебел и креветот се отстрануваат (перници, ленти, украсни прекривки…).
 • Во собите за сместување и на рецепцијата се поставува средство за дезинфекција на рацете.
 • Секојдневно одржување на хигиената на јавните простории и собите со употреба на средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 • Персоналот мора да стави посебен нагласок на чистење и дезинфекција на предмети што ги допираат голем број раце (на пр. ограда на скали, прекинувачи, рачки, дршки, куки, копчиња во лифт).
 • Просториите треба редовно да се проветруваат.
 • Во случај на повеќедневно престојување на гостинот во сместувачкиот капацитет возможно е дневно чистење од страна на персоналот само доколку гостинот изречно посака.
 • При чистење на повеќе сместувачки капацитети, мора да се води грижа да не се пренесе вирусот од еден сместувачки капацитет на друг преку заразена облека или заштитната опрема на персоналот. Се препорачува да се приспособат постапките на чистење така што би се спречило такво пренесување (на пр. употреба на заштитна облека/скутници за една употреба, промена на заштитната облека секој пат, итн.).
 • Плаќање со кредитна картичка како степен на заштита за да се намали ризикот од трансмисија на инфекцијата.

РЕСТОРАНСКИ ПРОЦЕДУРИ

 • Служењето храна на шведска маса не е дозволено.
 • Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.
 • Не е дозволено послужување на гости на стоење на шанк и стоечки маси.
 • Дезинфицирање на масата и столовите пред секој оброк и по завршување на истиот.
 • Масите да се прекриени со хартиени или најлонски чаршаф за еднократна употреба или ако се користат стандардни чарашави истите да се перат после секој послужен гостин.
 • Масите да не се претходно сервирани (доколку објектот има услови да постави средство за дезинфекција на секоја маса – доколку не гостите ќе можат да го користат средството за дезинфекција кое ќе биде поставено на влезот од ресторанот според препораките на СЗО.) 
 • Каранфинглата и приборот кој претходно се дезинфицирани на масите се поставуваат по седнувањето на гостите, приборот да биде послужен во најлонска обвивка или во салфетка.
 • Келнерот е должен да води максимална грижа за својата хигиена со маска на лицето ги послужува гостите со внимавање на растојанието, но факт е дека келнерот не може да служи храна и пијалок од 2м растојание, затоа келнерот треба да одлучи колкаво е пристојното растојание што може да го одржи при послужување.
 • После послужувањето келнерот стои на соодветно растојание и чека да биде повикан од гостите.
 • Сите апарати за точење на пијалок (вода, чај, кафе, сок и сл.) да се отстранат од употреба и пијалоците да се послужуваат по желба на гостите при послужувањето на масата.
 • Се забранува користењето на заеднички отворени садови при сервирање на кечап, сенф, сосови, масла, сол, шеќери, чаеви и слично, кои се споделуваат на повеќе од една маса.
 • По завршување на оброците искористениот прибор се отстранува од масите и се носи на миење и дезинфицирање во нечистиот дел од кујната, согласно вообичаената процедура која ја налагаат ХАСАП стандардите каде што е наведено дека во шанкот и кујната треба да постои чист дел каде што се оперира и послужува храна и пијалок и дел каде што се одлага веќе искористениот прибор кој потоа се мие и дезинфицира. 
 • Растојанието меѓу столчињата од соседните маси да биде од 1,5-2м.
 • На една маса со четири столици може да седат и да се послужуваат максимум две лица.
 • Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миење раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на храна.
 • Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при заминување на гостите од секоја маса.
 • На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. 
 • Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
  Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

УПОТРЕБА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

 • Да се постави известување на влезната врата од санитарните јазли за задолжителна дезинфекција на рацете пред и после употреба.
 • Да се инсталира средство за дезинфекција пред влезната врата на санитарните јазли.
 • Да се обезбеди проток без застој на чекање во внатрешни тесни холови и потребната физичка дистанца со поставување ознаки, со цел да се намали ризикот од голем број на лица во санитарните јазли во исто време.
 • Задолжително е носење маска при користење на заедничките санитарни јазли.
 • Санитарните јазли задолжително се опремени со течен сапун, топла вода, корпа за отпадоци со капак на ножна педала и хартиени бришачи за раце за еднократна употреба како и диспанзер со средства за дезинфекција за раце, на база на 70% алкохол или препорачано вируцидно средство за дезинфекција.
 • Чистење и дезинфекција на санитарните јазли, подови и сите нивни површини, неколку пати во текот на денот (најмалку на секој час) со употреба на средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 • Корпи со капак на ножна педала кои се внатрешно поставени со пластични ќеси, за собирање на отпадоци од користени маски и ракавици, видно означени и поставени на повеќе места во внатрешноста и на терасите, за отстранување на користени маски, ракавици и сл. 

ОПШТИ ПРЕПОРАКИ ЗА ГОСТИ

 • Доследно следење на упатствата од персоналот во врска со обезбедување соодветно меѓусебно растојание, складирање на багаж и гардероба, начинот на давање услуги, употреба на опрема, користење на тоалети, плаќање на услуги.
 • Треба да се ограничат големи собири, со доследно следење на начелата за соодветно меѓусебно растојание.
 • Внатре, покрај одржувањето на соодветно меѓусебно растојание за време на епидемија, употребата на маска за лице или други облици на заштита што ги покриваат устата и носот (шал, крпа или слични облици на заштита) е исто така задолжителна. 
 • Доследна грижа за хигиената на рацете, со миење со сапун и вода или дезинфекција по допир на какви било нечисти површини.

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ПОЈАВА НА СЛУЧАЈ СО СИМПТОМИ НА КОВИД-19

 • Доколку вработен заболи од акутна респираторна инфекција, останува дома и се јавува на матичниот лекар.
 • Го известува својот претпоставен за својата здравствена состојба. Доколку е позитивен на КОВИД-19, го известува претпоставениот кој го известува ВЕДНАШ регионалниот центар за јавно здравје за појавата на КОВИД-19 меѓу вработените.
 • Епидемиолошката служба што ќе го добие извештајот за потврден случај отпочнува со епидемиолошка истрага, идентификува блиски контакти на работното место и предлага мерки за нив.
 • Доколку вработениот бил во контакт со лице коешто покажало знаци на акутна респираторна инфекција, треба да ја следи својата здравствена состојба 14 дена и доколку развие симптоми се јавува на матичниот лекар и го известува претпоставениот.
 • Доколку гостин заболи со треска или знаци на акутна респираторна инфекција, давателот на услуги треба да се јави во дежурната служба на најблискиот здравствен дом. Гостинот треба да чека во изолација. Нека носи маска. Да употребува само одредени тоалети и мијалници. Епидемиолошката служба што ќе го добие извештајот за потврден случај спроведува епидемиолошка истрага, идентификува блиски контакти и предлага мерки за нив.
 • Просториите каде што се движел заболениот гостин од КОВИД-19 темелно се чистат и дезинфицираат. Исто така, просториите темелно се проветруваат.

Преземи протокол

 1. Полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултати во средните училишта да се одвива во период од 10:00 часот до 17:00 часот.
 2. Полагањето на учениците кои се во самоизолација се врши по електронски пат во средното училиште во кое ученикот се пријавил во утврдениот рок и ја  доставил потребната документација согласно конкурсот.
 3. Организирањето на испитот по електронски пат е во истиот временски период како и за останатите ученици. Наставниците кои ќе го спроведат квалификацискиот испит по електронски пат се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.
 4. Наставниците кои ќе бидат задолжени од страна на директорот на училиштето за спроведување на квалификацискиот испит по електронски пат, потребно е да ги подготват учениците кои ќе полагаат електронски. Подготовката се состои во следното:
  • Инсталирање на соодветен софтвер на мобилниот телефон и компјутерот од ученикот, по предлог на одговорните наставници;
  • Обезбедување на услови мобилниот телефон да го постават учениците  така што да може да се снима и ученикот и екранот од неговиот компјутер (по можност од страна)
  • Мобилниот телефон на ученикот во кој има инсталирано соодветен софтвер (пр. zoom) треба за цело време на испитот ученикот да е приклучен и со камера и со аудио. Не смее да ја исклучат сесијата бидејќи тоа ќе се смета како обид за препис.
  • Мобилниот телефон треба со вклучена камера да го опфаќа ученикот кој полага  и неговиот  екран во исто време. Треба да е добро прицврстен и да обезбедат да има доволно батерија или приклучок кон напојување (ако им се исклучи мобилниот телефон испитот им завршува). Најдобро е мобилниот да е во landscape (хоризонтална) позиција. За виртуелната училница  ќе има  одговорни наставници од вработените во училиштето кои се задолжени за овој вид на полагање на испит и тие цело време ќе ги набљудуваат учениците во соодветната виртуелна училница.
  • За време на испитот не е дозволено користење на било какви дополнителни материјали ниту интернет. Доколку постои било каков сомнеж дека има препис, детално ќе бидат прегледани снимките и логовите кои ги нуди средината во која полагаат и ако се потврди преписот, одговорите во тестот нема да се земаат во предвид.
  • Доколку учениците имаат било какво прашање, проблем во однос на овој начин на полагање на испитот или некој технички проблеми (несоодветен телефон, компјутер и интернет),треба да им пратат e-mail на одговорните наставици за спроведување на квалификацискиот испит по електронски пат, со конкретно објаснување.
 5. Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови.
 6. Задолжително вршење на дезинфекција со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство од производителот, на клупите во просториите каде што ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите и разгледувањето на приговорите.
 7. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на сите вработени во средното училиште.
 8. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, од страна на сите учениците. 
 9. Организирање на просторот во училниците со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 метри, за присуство на максимум 10 ученици во една училница. 
 10. Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа: двајца (2) редари пред влезот на училиштето и двајца (2) редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.
 11. Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.
 12. Одобрување на влез во училиштето само на ученикот, не и на неговиот родител,  со задолжително носење заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот.
 13. Задолжително носење документ за лична идентификација. 
 14. Задолжително носење пенкало, молив, гума.
 15. Забрането е користење на телефон.
 16. Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред и во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавувањето на конечни резултатите.
 17. На крајот на секој ден задолжително е механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, а алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 18. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциски средства.

ЗАРАДИ ЗАШТИТАТА НА ЗДРАВЈЕТО, СЕ ПОВИКУВААТ СИТЕ УЧЕНИЦИ НА ДОСЛЕДНО ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА:

 • Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето.
 • Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден  т.е откако редарот ќе ви дозволи.
 • Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.
 1. Ограничен број на лица, односно во просторијата можат да бидат присутни истовремено најмогу 1 лице на 5м2.
 2. На влез е задолжително да има редарска служба.
 3. Редарската служба ќе врши дезинфекција на раце на сите лица кои влегуваат во објектот, контрола на заштитна опрема (заштитни маски).
 4. Заштитната опрема е задолжителна при влегување и движење низ објектот.
 5. Доколку лицата не носат заштитна опрема (заштитни маски), не смеат да се пуштаат внатре и да се движат низ објектот.
 6. Вработените задолжително да вршат редовна дезинфекција, миење на раце и да носат заштитна опрема (заштитна маска). 
 7. Задолжително одржување на дистанца од најмалку 1,5 м. 
 8. Во случај на помало растојание задолжително да се користат пластични, стаклени или слични прегради, паравани и слично.  
 9. На видни места да бидат поставени соодветни информации за запазување на мерките за заштита и безбедноста на вработените и гостите.
 10. Задолжително да се врши редовно чистење со дезинфекционо средство на секое играчко место по секоја употреба.
 11. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 12. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.
 1. Ограничен број на лица, односно во просторијата можат да бидат присутни истовремено најмогу 1 лице на 5м2.
 2. На влез е задолжително да има редарска служба. 
 3. Редарската служба  ќе врши дезинфекција на раце на сите лица кои влегуваат во објектот,  контрола на заштитна опрема (заштитни маски). 
 4. Редарската служба ќе врши контролирано пропуштање на лица во објектот со запазување на дистанца од најмалку 2м до казино рецепцијата. 
 5. Позициите за регистрација на посетители мора да бидат одвоени најмалку 2 м една помеѓу друга.
 6. Доколку лицата не носат заштитна опрема (заштитни маски) не смеат да се пуштаат и да се движат низ објектот.
 7. Вработените задолжително да вршат редовна дезинфекција и миење на раце и да носат заштитна опрема (заштитна маска). 
 8. Задолжително одржување на дистанца од најмалку 1,5 м. 
 9. Во случај на помало растојание задолжително да се користат пластични, стаклени или слични прегради, паравани и слично.  
 10. Заштитната опрема е задолжителна при движење низ објектот.
 11. Присуството на лица на касите низ објектот е со одржување на дистанца од 2 м растојание.
 12. На видни места да бидат поставени соодветни информации за запазување на мерките за заштита и безбедноста на вработените и гостите.
 13. Задолжително да се врши редовно чистење со дезинфекционо средство на секое играчко место по секоја употреба.
 14. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.
 15. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

ЗА ИГРАЊЕ НА АПАРАТИ НА ИГРИ НА СРЕЌА (АИС) СЕ ПРИМЕНУВА ЕДНА ОД СЛЕДНИВЕ МЕРКИ:

 1. Доколку гостите седат на играчкото место на АИС и притоа е запазено минималното растојание или играчкото место е обезбедено со пластични, стаклени или слични прегради тогаш носењето на заштитна опрема е задолжително за време на играта.
 2. Доколку гостите седат на играчкото место на АИС со повеќе играчки места (електронски рулет) и притоа е запазено минималното растојание или играчкото место е обезбедено со пластични, стаклени или слични прегради тогаш носењето на заштитна опрема е задолжително за време на играта.

ЗА ИГРАЊЕ  НА МАСИТЕ ЗА ЖИВА ИГРА СЕ ПРИМЕНУВААТ СЛЕДНИВЕ МЕРКИ:

 1. Игра на маса за жива игра Американски Рулет се одвива со најмногу 3 играчи при што носењето на заштитна опрема е задолжително.
 2. Игра на маса за жива игра Блек Џек, Карабиан Покер, Ултимејт Тексас Покер и други казино игри кои се играат на маси со седум играчки места, се одвива со најмногу 3 играчи при што носењето на заштитна опрема е задолжително.
 3. Игра на маса за жива игра Тексас Холдем Покер се одвива преку едно играчко место со најмногу 5 играчи при што носењето на заштитна опрема е задолжително.
 1. На видно место да се означат правила за однесување за вработените и корисниците на услугите.
 2. Поставена дезбариера на влез во клубот и бесконтактно мерење на температура на вработени и корисници. На лица со покачена температура им се забранува влез во клубот. 
 3. На почеток и на крај на работниот ден, задолжително проветрување на сите простории и дезинфекција на простории, сите работни површини, опрема, справи и други реквизити за вежбање и задолжителна дезинфекција на подот. 
 4. Во текот на работниот ден, колку што е можно почесто проветрување на просториите. 
 5. При секој влез на вработени и корисници, да се врши задолжителна дезинфекција на раце со средство кои содржи 70% алкохол. 
 6. Сите вработени задолжително носат заштитна маска и ракавици во текот на целото работно време. 
 7. Корисниците на услуги, задолжително користат сопствени пешкири и други средства за лична хигиена. 
 8. Корисниците на услуги, задолжително однапред закажуваат термин на посета на клубот. 
 9. Користењето на заедничките помошни простории, како туш кабини и соблекувални се дозволува доколку е обезбедено чистење и дезинфекција на просториите по секоја употреба. 
 10. Распоредот на опремата, справите и другите реквизити за вежбање, односно организацијата на вежбањето мора да биде на начин што ќе се одржува физичко растојание од 2м помеѓу секој корисник, односно 10м2 по корисник. 
 11. Опремата, справите и реквизитите задолжително да се дезинфицираат после секој корисник.
 12. Во случај да постои сомнеж некој од вработените да има респираторни симптоми (температура, кашлица и сл.) одговорното лице е должно веднаш да го отстрани лицето од просториите на клубот.
 13. Во случај да постои сомнеж некој од корисниците да има респираторни симптоми (температура, кашлица) одговорното лице е должно веднаш да го отстрани лицето од просториите на клубот.

ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА COVID-19  ИНФЕКЦИЈА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ, ВО БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ И ДРУГИ ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОРИ, ПОТРЕБНО Е ПОЧИТУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА:

 • Задолжително носење на лична заштитна опрема на лицето;
 • Одржување на потребното физичко растојание;
 • Обезбедување честа дезинфекција на рацете и
 • Редовно чистење и дезинфекција на средината/просторијата/објектот.
 1. Сите вработени лица и посетители, задолжително да носат лична заштитна опрема на лицето, што подразбира каква било форма на заштита која ги покрива пределот на носот и устата.

 2. Одржување на потребното физичко растојание меѓу вработените, како и меѓу вработените и посетителите од 1,5 – 2 метри. На влезот да се постави известување за посетителите за задолжително одржување на потребното физичко растојание меѓу посетителите и меѓу посетителите и вработените.

 3. Ограничување на бројот на посетители согласно квадратурата на просторот, на 15 посетители на 100м² нето површина (површина предвидена за движење на посетителите, односно од бруто површината одземена површината на експонатите, мебел и друга опрема).

 4. Регулирање на бројот посетители во објектот, така што, откако ќе влезе максимално дозволениот број на посетители, повторно ќе може да влезат нови посетители, откако претходно ќе излезе и последниот посетител или на еден излезен посетител може само еден посетител да влезе.

 5. Задолжително да се одредат лица за контрола на спроведување на мерките пред влезот и во самиот објект.

 6. Пред билетарниците, да се обележи растојание (место за чекање) од 1,5-2 метри. Меѓу вработениот и посетителот да се обезбеди растојание од 1,5-2 метри или заштитна бариера. Да се препорача и практикува безконтактно плаќање со кредитни картички. Да се обезбеди и препорача on-line купување на влезници.

 7. Пред влезот на објектот, да се обезбеди средство за дезинфекција на рацете, со известување за посетителите за задолжителна дезинфекција на рацете при влегување.

 8. На видни места да се постават известувања за забрана за допирање на изложените експонати и површините со кои се заштитени експонатите. Сите површини кои се изложени на често допирање од старана на посетителите, треба континуирано често да се пребришуваат со дезинфициенси на база на алкохол.

 9. Засилени санитарно-хигиенски мерки, зачестено чистење 4-5 пати во текот на денот со употреба на средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини.

 10. Редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите, со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства. 

 

 1. Спортистите и членовите во спортските сали и центрите за танцување да доаѓаат во однапред определени термини и во групи. Секоја група да вежба/танцува само во термините определени за нив. При влез/излез задолжително да биде употреба на маски, визири и нараквици (опрема за лична заштита). 

 2. Танчерите и лицата кои тренираат, задолжително да дојдат подготвени за тренинг во спортската опрема која ќе ја користат и да не се користат гардероби за пресоблекување.

 3. Обувките кои ќе се користат за тренинг задолжително да се облечат на влез во танцовиот клуб, да се користат наменски во просторот за тренинг и да не се користат гардеробите за пресоблекување.
  Да се обезбеди соодветен простор за обувките и на танчерите и на лицата кои тренираат, кои ги користат надвор и истите задолжително да ги складираат во соодветна торба (кесичка). Задолжително е вршење дезинфекција на просторот за складирање (плакар), по завршување на секој тренинг.

 4. Бројот на лица кои тренираат во една група не смее да надмине од 10 до 12 во просторија од минимум 60-70 м2, со задолжително носење на лична заштита на лицето и дезинфекција на рацете.

 5. Пред теоретската и практичната настава, да се преземат засилени санитарно-хигиенски мерки, просториите и тоалетите да се исчистат зачестено, 4-5 пати во текот на денот со употреба на средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини. 
  Во танцовите клубови особено да се внимава на хигиената на површините што често се користат (рачки од врати и прозори, маси, огради на скали и сл.) Кога користат средства за дезинфекција, строго да се следат упатствата на производителот, особено оној за контакт време (времето што е потребно за средството за дезинфекција да ги уништи микробите на предметите).

 6. На видливи места да се постават постери со информативен карактер за заштита од COVID-19 (миење раце, отпадок, правилна употреба на заштитни маски, правила на однесување за време на одржување на курсевите и сл.).

 7. Да се обезбедат корпи за отпадоци за маските и ракавиците и истите да бидат поставени надвор од објектот. На влезот од просториите и во тоалетите да се постават средства за дезинфекција на рацете. Истите да се користат на секој половина час и за начинот на употреба на истите да бидат информирани вработените и лицата кои тренираат.

 8. На тренинзите да бидат обезбедени и достапни топломери, течен сапун и средства за дезинфекција.

 9. Во тоалетите задолжително да се обезбеди течен сапун и хартиени бришачи, периодично да се изврши чистењето и истото да се евидентира со потпис.

 10. Во просториите да не се користат клима уреди. Да се обезбеди соодветна вентилација на просториите.

 11. Поставување на сите потребни заштитни средства (дезинфекција на патики на влез, раце и сл.).

 12. Простор за секое дете присутно на час од 1,5м квадратни. (и во нормални услови, танчарите имаат свој простор од минимум 1 м2).

 13. Комплетна дезинфекција на просториите, пред и по часовите.

 14. Временски период помеѓу секој час (од 20 до 30 минути) за комплетна вентилација и чистење на просториите.

 15. Забранет е контакт помеѓу две различни групи помеѓу тренинзите.

 16. Забранет влез за родители/старатели/придружници.

 17. Дезинфекција и миење на раце пред и по секој час, како и едно задолжително дезинфицирање на рацете за време на тренингот.

 18. Тренерите/инструкторите да носат заштитна маска.

 19. Доколку се присутни повеќе од еден тренер во просториите за танц, да нема никаков контакт помеѓу нив, да одржуваат растојание од минимум 2 метри.

 20. Се забранува размена на предмети помеѓу присутните на час (телефони, гардероби, накит и слично). 

 21. При влез во танцовите клубови, членовите да извршат дезинфицирање на обувките со поставените дезинфицирани бришачи пред вратите. На сите членови при доаѓање ќе им се измери температура со далечински термометри и истото ќе се евидентира. Нема да се примаат членовите кои имаат температура над 37 степени и при истото ќе се информираат соодветни здравствени центри. 

 22. Членарините да се подмируваат електронски, со трансакциски сметки и сл. Да не се практикува плаќање во готовина. 

 23. Гардеробите треба да бидат заклучени и да не ги користат учесниците.

 24. Сите реквизити, опрема и уреди што ќе се користат за време на трeнингот, мора да бидат правилно дезинфицирани пред и после тренинзите. 

 25. Не е дозволен директен физички контакт помеѓу учесниците (со исклучок доколку се членови на исто семејство).

 26. Се препорачува отпочнување со работа и тренинзи на отворен простор, со почитување на сите претходно наведени мерки за заштита. 

ОПШТ ДЕЛ

 • настаните да се организираат и одржуваат на отворено;
 • задолжително е носењето на лична заштита на лицето на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, согласно член (2) од Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/20);
 • задолжително одржување на физичко растојание од 1,5 метри на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, при влез и излез од настаните, а се препорачува физичко растојание од 1,5 метри на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација во текот на реализација на настанот;
 • задолжителна дезинфекција на раце на влез на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација;
 • препорачана зачестена дезинфекција на раце на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, за целото времетраење на настанот;
 • засилени санитарно - хигиенски мерки, редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење со употреба на средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот или 70% алкохол за дезинфекција за горните површини;
 • задолжително присуство на редарска служба која ќе го контролира спроведувањето на горенаведените мерки;
 • Организаторот има право да го отстрани секој посетител на настанот кој не ги почитува мерките дефинирани во Протоколот

ЗА ПУБЛИКАТА

 • Настаните да се организираат со максимум 50% публика од бруто капацитетот на местото предвидено за публика, на локацијата каде што ќе се одржува настанот;
 • За настаните на отворено да се овозможи соодветен простор за физичко растојание на посетителите;
 • На настани каде има предвидено седење на публиката, да се овозможи седење на седишта, поставени на соодветно растојание од 1,5 метар помеѓу нив;
 • Зголемување на времетраењето потребно за влез и излез на посетителите;
 • Регулирање на препорачаното растојание помеѓу посетителите при влез и излез, од страна на организаторот, преку спроведување на коридорски систем на движење на публиката;
 • Се препорачува електронска набавка на билети. Доколку е потребно да има билетара и физичко продавање на влезници, се препорачува растојание од 1 м меѓу благајникот и купецот, како и физичко оградување на билетарата со соодветен стаклен (плексиглас) параван. Препораката е плаќањето да се изврши со користење на безконтактни платежни картички. Се препорачува бесконтактно набавување на
  влезници;
 • Задолжително носење на маска за секој посетител - влезот нема да биде дозволен без маски;
 • Задолжителна дезинфекција на раце, на влез, за секој посетител;
 • Задолжително мерење на температура на влез, за секој посетител;

ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

 • Сите членови од тимот да бидат опремени со заштитна опрема;
 • Обезбедување на средства за дезинфекција и нивно постојано користење за време на настанот;
 • Задолжително мерење на температура на членовите на тимот и учесниците;
 • Намалување на бројот на тимот кој ќе има контакт со изведувачите или учесниците на настанот;
 • Намалување на бројот на тимот кој ќе циркулира помеѓу посетителите;
 • Обезбедување на соодветен простор за физичко растојание и престој на учесниците пред, за време и по настанот;
 • Зголемување на просторот помеѓу бината и првите редови на посетителите;
 • Зголемување на димензиите на бината за овозможување на доволно физичко растојание на учесниците;
 • Дезинфекција на микрофони и бинска опрема, ако нема услови секој изведувач да добие свој микрофон;
 • Обезбедување на поголем простор за миксетата и останата техничка опрема кога треба да биде поставена во делот кај публиката и обезбедување на физичко растојание помеѓу тимот и публиката;
 • Продажбата на пијалаци и храна е дозволена, но под строго утврдени мерки. Се препорачува продажба на пакувани пијалоци и храна. Засилени санитарно - хигиенски мерки, редовно и зачестено одржување на хигиената во продажниот простор, растојание од 1 м меѓу продавачот и купецот, како и физичко оградување
 • на продажниот простор со соодветен стаклен (плексиглас) параван.
 • Доколку просторот за организација на настанот овозможува, претставниците на акредитираните медиуми ќе имаат посебен влез и посебно место за лоцирање; Доколку не, за нив важат истите насоки како и за публиката;
 • Доколку настанот побарува присуство на претставници на Министерството за внатрешни работи, за нив важат правилата за употреба на заштитна опрема;
 • Обезбедување на заштитна опрема доколку постои физичка продажба на билети на влезот на настанот;
 • Потсетување на посетителите на мерките на претпазливост и држење растојание пред почеток на настанот на видео бим (доколку има) или со снимен говор преку системот за озвучување;
 • Сите членови на физичкото обезбедување да бидат опремени со заштитна опрема (маски, ракавици, визири);
 • Задолжително објавување на мерките на сите ПР и маркетинг материјали за настанот, како и објави на социјалните мрежи;
 • За филмските продукции доколку настанот се снима или има потреба за пренос во живо:
  • Поставување на камери и сниматели кои управуваат со истите на точно позиционирани места претходно одредени со најмало растојание од 3 до 5 метри;
  • Режискиот пулт да биде поставен надвор и независно од сцената за изведба;
  • Се препорачува при снимање да се користи опрема од типот на кран, како најбезбедна опција за пренос на слика од публика или оркестар.

ВО РАБОТАТА НА КЛУБОВИТЕ УЧЕСТВУВААТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА (ВО ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ - УЧЕСНИЦИ):

 1. Фудбалери - 25
 2. Тренери - 5
 3. Медицински персонал - 3 
 4. Администрација – 5

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ДЕЛЕГИРАНИ ОД ЛИЦА ОД ФФМ:

 1. Судии - 4 по натпревар во најголем дел, на дерби има 6 судии
 2. Делегат на натпревар - 1 по натпревар
 3. Контролор на судењето - 1 по натпревар
 4. Комесар за безбедност - 1 по натпревар по потреба.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ВРЗ КОИ СЕ ЗАСНОВА ОВОЈ ПРОТОКОЛ СЕ:

 • Заштита на здравјето на играчите и нивните семејства;
 • Заштита на здравјето на тренерите и нивните семејства и
 • Заштита на здравјето на другите вработени и соработници кои ќе стапат во контакт со играчите по продолжувањето на тренингот како и службените лица на натпреварите.

ПРЕДЛОГ-МЕРКИ

 • Одржување на тренинзи и натпревари без присуство на публика;
 • Од сите учесници се бара да потпишат изјава за одговорност, што е услов за учество / учество на натпревар /;
 • Тестирање на COVID-19 треба да се изврши најдоцна 72 часа пред почетокот на натпреварувањето, a по потреба и дополнително;
 • мерење на температура на сите учесници при влегување во стадион;
  Напомена: За нормална телесна температура на лице се смета температура од 36 до 37 °С со која може слободно да влезе на стадионот. Лице кое при пристигање на стадион има телесна температура од 37.1 до 37.2 оС се изолира во посебна просторија и се чека 15-20 минути, па повторно му се мери температура (бидејќи е можно евентуално телесно загревање од самото патување до стадионот). Доколку по второто мерење има нормална телесна температура, лицето може слободно да влезе на стадионот, во спротивно на истото не му се дозволува влез на стадионот. Лице кое при пристигање на стадион има телесна температура 37.3 оС и повеќе не му се дозволува влез на стадионот. Се упатува клубот за лицата на кои не им е дозволено да влезат на стадионот, истите да се изолираат од групно патување.
 • поставување средства за дезинфекција кое содржи 70% алкохол, за дезинфекција на раце и нозе на одредено место, со назнака за задолжително користење пред секој тренинг и натпревар;
 • употребата на заштитни маски е задолжителна освен за фудбалерите кои се на терен во игра;
 • секој поединец треба да има своја спортска опрема (лично);
 • секој клуб има обврска да обезбеди доволна количина на заштитни маски и средства за дезинфекција кои редовно треба да се надополнуваат;
 • зачестено чистење и дезинфекција на сите простории на стадионот, материјалите и опремата;
 • одржување на социјално растојание (нема ракување, гушкање, фрлање или кој било друг контакт).

ТРЕНАЖЕН ПРОЦЕС

Тренажниот процес пред почеток на натпреварувањето пожелно е да се подели во 3 фази, како што следува:

 • почеток на индивидуален тренинг на играчи на стадионот, без физички контакт (3 дена);
 • почеток на тренинзи во мали групи (најмногу 5 играчи истовремено) (7 дена);
 • колективен тренинг со комплетен тим (доволен број на денови потребен за подготовка на екипата согласно индивидуална процена на тренерот);

Доколку се променат рестриктивните мерки, процесот на тренирање може да претрпи измени. Основните принципи се обврзувачки за сите клубови при изготвување план за отпочнување на процесот за тренинг. Протоколот е поделен во три фази и има за цел да им даде на играчите оптимална можна нова физичка подготвеност до самиот почеток на самото натпреварување.

Како што е наведено, фазите се следни:

 • Подготвителна фаза и фаза на индивидуален тренинг на играчи;
 • Фаза на тренинг во мали групи;
 • Колективен тренинг.

За да се исполнат овие принципи, треба да се спроведат следните мерки:

 • Секој клуб треба да подготви список на лица вклучени во процесот на тренинг;
 • Сите лица на стадионот мора да бидат идентификувани на соодветен начин;
 • Теренот на кој ќе се организираат тренинзите мора да биде јасно дефиниран; единствените лица кои имаат пристап до овој терен / стадион се: играчи, тренери, доктор и физиотерапевт, економ и минималниот број на персонал задолжен за дезинфекција и чистење;
 • Неопходно е да се изврши набавка на соодветни средства за редовно чистење и дезинфекција на просториите (треба да се посвети посебно внимание на површините кои често се допираат како што се врати, прекинувачи, итн.);
 • Дезинфекција и чистење на материјали и простории мора да се изврши во согласност со важечките препораки на надлежните здравствени органи;
 • Заштитата, хигиената и миењето на рацете мора да бидат на високо ниво ;
 • Сите учесници во тренажниот процес мора да се однесуваат согласно мерките и препораките на надлежните здравствени органи;
 • Сите активности што имаат поголем број учесници мора да се сведат на минимум;
 • Неопходно е да се применуваат и други лични превентивни мерки со цел да се спречи ширењето на инфекцијата поради што сите учесници е потребно да внимаваат на своето здравје и на своите контакти и надвор од стадионот/теренот односно и надвор од тренажниот процес и натпреварувањето;

Пред започнување на тренажниот процес да се обрне внимание на:

 • Учесниците;
 • Состојба на терени / стадиони,
 • Транспорт / превоз.
   

ПЕРСОНАЛ (УЧЕСНИЦИ)

На тренинзите можат да присуствуваат само учесници кои се неопходни за одвивање на тренингот. Тие мора да бидат однапред познати и евидентирани на список кој ги содржи следните генералии: име и презиме, опис на работното место (фудбалер, економ, физиотерапевт, секретар и слично) и датум на тренингот.

ТЕРЕНИ/СТАДИОНИ

Cо цел терените / стадионите да бидат што е можно подобро изолирани, се советуваат клубовите доколку е можно, да го организираат процесот на тренинг во тренинг камп со заедничко сместување (вид на карантин), а доколку тоа не е можно, тогаш играчите да престојуваат во своите домови и на тренинг да патуваат поединечно (сам) со автомобил.

Пред да пристигнат на стадионот, сите простории мора темелно да се исчистат и дезинфицираат во согласност со упатствата на надлежните здравствени установи.

Сите критични површини (рачки на врати, прекинувачи, кутии, итн.) Мораат да бидат дезинфицирани.

Целокупната постапка треба да биде во писмена форма (записник дека е направена дезинфекција со датум), а стадионот / теренот обележан со безбедна зона.

Сите лица што влегуваат во стадионот мора да се придржуваат кон строгите хигиенски услови.

Просторот на економот: пристап до економат / магацин и негово управување има само едно лице, кое мора да ги почитува следниве мерки:

 • Економатот мора да биде заклучен доколку никој не престојува / работи во него,
 • Економот редовно ги мие и дезинфицира рацете и мора да носи маска за лице,
 • Секој пат кога ќе добие ново парче опрема, економот мора да ги мие и дезинфицира рацете,
 • Набавката на нова опрема се врши на не помалку од 15 дена.
 • Перална: оваа соба треба да биде затворена. На играчите треба да им се дадат два комплети опрема за тренинг и натпревари за играње, а истата опрема ќе се пере дома после секој тренинг / натпревар.
 • Соблекувалната: бидејќи ова е потенцијално област со висок ризик за пренесување на инфекции, фудбалерите доаѓаат подготвени во спортска опрема и не користат соблекувална пред и по завршување на тренингот и натпреварот.

Лицата одговорни за одржување мора да ги следат следниве упатства:

 • Секогаш мора да носат маска за лице и ракавици;
 • Тоалетите мора да бидат темелно исчистени и дезинфицирани;
 • Валканите канти за отпадоци мора да бидат поставени колку што е можно подалеку. Просторија за физиотерапија:
 • Во првите две фази (индивидуален и групен тренинг), физичкиот контакт со играчот мора да се минимизира;
 • Во првата фаза се лекуваат само повредени играчи;
 • Физиотерапевтот мора да носи маска за лице во секое време и ако е можно ракавици;
 • Нова маска за лице и нови ракавици мора да се носат за секој нов играч;
 • Масата за масажа мора да биде покриена со чиста прекривка или прекривка за еднократна употреба, кои се менуваат по употреба;
 • Делови од масата за масажа што не се покриени мора редовно да се бришат со средства за дезинфекција;
 • Особено треба да се внимава со хигиената. Затоа, се препорачува редовно чистење, или барем по третманот на секој играч.

Фитнес просторија: употребата на оваа просторија мора да се сведе на минимум, т.е. ограничена исклучиво на повредени играчи, предмет на следниве мерки:

 • Користете на оваа област да се сведе на минимум, и кога е можно, да се прават вежбите на отворен простор;
 • Да се постават уреди со средства за дезинфекција на рака на влезот;
 • Во исто време, може да имам максимум 1-2 играчи, одржувајќи растојание од најмалку 2 метри,
 • Прозорците мора да бидат отворени во секое време или климатизација;
 • По употребата, сите уреди мора да се дезинфицираат;
 • Ако е можно, никој од тренерите не смее да биде присутен; ако е потребно присуство, тогаш тренерот мора да користи маска за лице;
 • На крајот на секој ден, просторијата се чисти и дезинфицира.

ПРЕВОЗ

Да не се организира колективно доаѓање на играчите на тренинг. Играчите да доаѓаат на тренинг поединечно (сам) со автомобил.

Доколку се користи автобус, седењето треба да биде преку две седишта со задолжително носење на заштитна маска за време на превозот.

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕНИНГ (ФАЗА 1)

Оперативната организација за индивидуални тренинзи треба да се заснова на следниве принципи:

 • За време на тренингот на стадионот треба да има минимален број на учесници и персонал (минимум тренери, обезбедување и персонал за чистење и одржување на теренот);
 • На играчите треба да им се обезбеди план за тренингот, еден ден однапред, преку електронски канали за комуникација - интернет, што значи дека не е потребен физички контакт и интеракција со тренерите;
 • Начинот на транспорт / патувањето секогаш треба да биде исто (со истото возило), кое е дезинфицирано;
 • Мора да се направи јасен распоред и план за тренинг на играчите кои ќе бидат на терен;
 • Во исто време, најмногу 2 играчи можат да тренираат на едно поле, кои се на спротивни страни на теренот, со што поголема далечина едни од други;
 • Пристигнувањето на играчите на теренот / стадионот треба да биде одвоено 15 минути, за никогаш да не доаѓа до физички контакт;
 • Играчите доаѓаат на стадионот во опрема за тренинг, која ја носат од дома;
 • Вежбите се одржуваат со минимална опрема (реквизити) или без истата;
 • Ако се користат реквизити, тие мора да се дезинфицираат по употребата на секој играч;
 • До доаѓањето на стадионот и до почетокот на тренинзите, играчите мора да носат маски за лице;
 • На крајот на тренингот, играчот веднаш и директно оди во своето возило;
 • Тренерите можат да го набљудуваат тренингот од далечина.

ГРУПЕН ТРЕНИНГ (ФАЗА 2)

Во оваа фаза, сите играчи се поделени во X групи со максимум 5 играчи, каде групите тренираат одделно и без никаков контакт меѓу нив.

УПОТРЕБА НА СОБЛЕКУВАЛНИ

 • Соблекувалните за тренинг не се употребуваат.
 • Секој играч носи своја опрема на тренинзите, како и шише за пиење.
 • Играчите се тушираат дома.

ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН

Bo оваа фаза, секоја група, доколку е можно, треба да има „свој" физиотерапевт. Физиотерапевтскиот третман треба да се сведе на минимум.

Како и во првата фаза, и во оваа не е дозволен третман на играчи кои немаат повреда, пред или по тренинг. Ова се однесува на сите видови на третмани, освен третмани за бандажирање (зглобови, мускули итн.).

ДОПОЛНИТЕЛНИ ВЕЖБИ

За време на првите две фази на тренинг, употреба на фитнес сала не е дозволена, освен за повредени играчи. Можно е да се одржат два вида дополнителни вежби:

 1. Сесија пред тренинг: акцентот е ставен на превенција на повреди, со следниве услови за изведба:
  - Мора да се спроведе на терен;
  - Секој играч користи свои реквизити и е на оддалеченост од минимум 5 метри од другите играчи,
  - По секоја употреба, реквизитите треба да се дезинфицираат;
 2. Сесија после тренинг: акцентот е ставен на дополнителни вежби, со следниве услови:
  - Дополнителни вежби за тело можат да бидат интегрирани во групниот тренинг;
  - Дополнителни вежби за тело може да се извршат дома

Тренингот го подготвува и контролира тренерот, но со почитување на социјалното растојание.

УЧЕСНИЦИ НА ТРЕНИНГ

За организирање на тренинг потребен е ангажман на:

 • 3 тренери;
 • 1 физиотерапевт; -1 економ;
 • 1 доктор.

КОЛЕКТИВЕН ТРЕНИНГ (ФАЗА 3)

Фазата на колективно тренирање вклучува враќање на целиот тим на тренинг, или со други зборови, враќање во нормала. Во текот на оваа фаза, мора да се продолжи со строго почитување на мерките за хигиена и дезинфекција, со посебен акцент на просториите што претставуваат најголем ризик од инфекција.

Особено, треба да се земе предвид следново:

 • Секој што влегува на стадионот мора да ги користи средствата за дезинфекција и хигиена;
 • Во просторијата за физиотерапија и фитнес не смее да има повеќе од двајца играчи истовремено;
 • Туширањето по тренинг треба да биде дома;
 • Сите простории редовно да се чистат и дезинфицираат.

Во случај играчот, членот на стручниот штаб или друг вработен да биде позитивен на COVID-19 за време на тренингот, мора да се следат следниве упатства:

 • Да се изолира лицето веднаш од остатокот од групата;
 • Доколку има лица кои биле со позитивниот во контакт, лицата се упатуваат во домашна самоизолација;
 • Да се информира администрацијата на ФФМ и надлежниот епидемиолог;
 • Да се исчистат и дезинфицираат сите простории.

ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ

Натпреварите ќе се одигруваат без присуство на публика. При елаборирање на овој дел од планот, почетна точка е претпоставката дека на краток и среден рок нема да може да се играат натпревари со присуство на публика. За да може ФФМ да ги исполни своите договорни обврски кон Арена ТВ како пренесувач на натпреварите и да овозможи ТВ-преноси на натпревари неопходно е екипите кои го спроведуваат снимањето да се сведат на неопходниот минимум, бидејќи истите мораат физички да бидат присутни на стадионот. Организирањето на натпревар претпоставува присуство на: играчи, тренери, медицински персонал, помошен персонал, службени лица на ФФМ (судија, контролор на судењето, делегат и други претставници), вработени во ТВ продукцијата, како и други лица вклучени во организацијата на натпреварот.

За успешно организирање натпревар во овие услови, во преден план треба да бидат следниве цели:

 • Намалување на потребниот персонал на минимум,
 • Сеопфатни мерки за најголема можна физичка поделба на присутните лица,
 • Придржување кон сите безбедносни и превентивни мерки (на пр. Одржување на социјално растојание, носење на заштитни маски и дезинфекција).
   

ПОДЕЛБА НА СТАДИОНОТ ВО РАЗЛИЧНИ ЗОНИ

Стадионот за иатпреварите ќе биде поделен во 3 зони, со цел најдобро координирање на различните групи на персонал и успешно спроведување на соодветните безбедносни и превентивни мерки. Во принцип, не е дозволено слободно движење на лица меѓу зоните. Организаторот на натпреварот е одговореи за поделбата на зоните, а предлогот на концептот на поделба треба да се достави до Комисијата за натпревари на ФФМ, не подоцна од 15 дена пред закажаното продолжување со натпреварувањето. ФФМ (Комисија за натпревари на ФФМ) дава конечна согласностза предложените зони.

ЗОНИ ЗОНИ ПРОСТОРИИ/ДЕЛОВИ
1 - Терен за игра и службени простории
 • терен за игра 
 • соблекувални
 • тоалети
 • контрола на допинг
 • технички простор
 • простор околу теренот за играње
2 - Простор на трибините (само главна трибина)
 • тоалети
 • ВИП-дел
 • медиуми
 • просторија за официјалниот спикер
3 - Надворешност на стадионот
 • пристапни патишта
 • простор за ТВ продукција
 • надворешниот периметар на стадионот
 • паркинг

УПРАВУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ ГРУПИ НА ЛИЦА

Секое лице што влегува во стадионот мора да пополни и потпише изјава за одговорност и мора да има одредена акредитација на ФФМ или личен документ, врз основа на кој ќе се утврди идентитетот. Бројот на потребните лица мора да се сведе на минимум, како што следува:

ЗОНА 1 - Терен за игра и службени простории

 • Играчи на двата тима (11 + 7) 36 
 • Стручен штаб на двата тима (6) 12 
 • Собирачи на топки 4 
 • Фотографи 2 
 • Брза помош 3 
 • Носачи на носилки 2 
 • Обезбедување / полиција 5 
 • Судии 4/6
 • Други претставници на ФФМ 1 
 • Анти-допинг 1
 • Лица за одржување / чистење 2 

Вкупно 74 приближно

ЗОНА 2 - Простор на трибините (само главна трибина)

 • Обезбедување / полиција 7 
 • Противпожарна служба 2 
 • Одговорни лица на стадионот 2 
 • Гостинска делегација 4 
 • Домашна делегација 6 
 • Новинари 6  

Вкупно 25

ЗОНА 3 - Надворешност на стадионот

 • Обезбедување и полиција 7 
 • ТВ продукција 5 
 • Одржување на стадион 5 

Вкупно 17

ПОДГОТОВКИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРОТ

Пред секој натпревар, гостинскиот клуб на клубот домаќин има обврска да му достави комплетен список на учесници на натпреварот, како и потпишани изјави за одговорност. Списокот се доставува најдоцна 6 часа пред почетокот на натпреварот а изјавите можат да се достават и по пристигање.

Гостинскиот клуб има обврска да го информира домашниот клуб за времето на пристигнување на стадионот и кои од нив патуваат со автобус или со други возила.

ПРИСТИГНУВАЊЕ НА ТИМОТ НА СТАДИОНОТ

При патување и пристигнување на стадион, неопходно е да се применат мерки за заштита (носење маски за лице, дезинфекција итн.)
Фудбалерите доаѓаат со сопствен превоз исклучиво почитувајќи ги препораките од надлежните органи за патување со сопствено возило, кои во моментот на подготовка на овој протокол предвидуваат патување на најмногу 3 лица со едно возило.

Кога се користи автобус, секое лице седи само - преку две седишта .

Доколку е можно, екипите и другите службени лица пристигнуваат на стадионот директно, најдоцна 90 минути пред почетокот на натпреварот.

Неопходно е да се избегне пристигнување претходниот ден.

Доколку тимот пристигне еден ден порано, потребно е да се утврдат сите мерки за заштита со персоналот на избраниот хотел, со цел да се заштити здравјето на играчите и другите вработени.

Пред почетокот на натпреварувањето сите учесници имаат обврска да направат тестирање. Учесниците со негативен резултат, можат да бидат присутни на натпреварите.
Доколку за време на натпреварувањето кај учесниците се случи појава на симптоми на COVID-19, појава на ситуација на задолжителна самоизолација, контакт со заболен и слично, задолжително е повторно тестирање. Само лицето кое има негативен тест согласно пропишаните процедури може да продолжи да учествува во натпреварувањето.

КОНТРОЛА НА ВЛЕЗОТ НА СТАДИОНОТ

Клубот / организаторот домаќин е одговорен за контролирање на влезот на стадионот, a делегатот на ФФМ или друго овластено лице на ФФМ го надгледува спроведувањето на сите мерки.

Само лицата наведени во овој Протокол и под наведените услови (потпишана изјава за одговорност и документ за лична идентификација) можат да влезат во стадионот.
При влегувањето, сите лица мора да поминат низ процедура за дезинфекција, а нивната телесна температура се мери на ист начин опишан претходно. На лицата со покачена температура не им се дозволува да влезат на стадионот.

Распоредот на влегување во различни делови на стадионот го одредува клубот домаќин.

УПОТРЕБА НА СОБЛЕКУВАЛНИ

Соблекувалните не се употребуваат.

По исклучок, во случај на лоши временски услови ( дожд, снег и ниски температури), клубот домаќин е должен да обезбеди услови за користење на соблекувалните за чување на облеката која не се користи за натпревар а има неопходност од нејзино користење поради временските услови.

Во вакви услови може да има најмногу 3 лица во една соблекувална во исто време. Овој распоред треба да обезбеди одржување на растојание помеѓу играчите (минимум 2 метри).

Дезинфекција на соблекувалните се врши по секоја употреба наведена во став 2;

Тоалетите мора да бидат темелно исчистени и дезинфицирани;

Кантите за отпадоци мора редовно да се празнат на пропишан начин од надлежните органи.

ИЗЛЕГУВАЊЕ НА ТЕРЕН НА ИГРАЧИ И СУДИИ

Играчите и судиите до централниот дел на теренот доаѓаат на повик од главниот судија со задолжително почитување на растојание од 2 метри. Ракување не е дозволено.

ТЕХНИЧКИ ПРОСТОР

Седењето во техничкиот простор треба да биде организирано на таков начин што ќе се почитуваат пропишаните мерки за заштита (носење маски и социјално растојание од 1,5 до 2 метри). Доколку е потребно, може да се постават дополнителни столици надвор од техничкиот простор. Во техничкиот простор може да седат резервните играчи, шефот на стручен штаб, докторот и физиотерапевтот. Останатите членови на стручен штаб можат да седат на трибина или на дополнителните седишта поставени надвор од технички простор со пропишано растојание.

Докторот при интервенција задолжително носи маска, ракавици, задолжително користи дезинфекционо средство а доколку се случи потешка повреда со крварење носи мантил за еднократна употреба.

СОБИРАЧИ НА ТОПКИ

Клубот домаќин ќе обезбеди 4 собирачи на топки, кои мора да ги почитуваат правилата за заштита.

ПОЗДРАВ ПО КРАЈОТ НА НАТПРЕВАРОТ И СЛАВЕЊЕ НА ГОЛ

Поздрав (ракување) и групирање по завршувањето на натпреварот не е дозволено. Исто така, кога се прославува гол, мора да се одржи социјално растојание, т.е. не е дозволен физички контакт помеѓу играчите и групирање.

ТВ ПРОДУКЦИЈА

ТВ куќите овластени за пренос мора да достават список на персонал, со потпишани изјави, до клубот домаќин, не подоцна од 24 часа пред натпреварот.

ТВ куќите се одговорни за спроведување на пропишаните мерки за заштита.

МЕДИУМИ

Клубот домаќин е одговорен за акредитирање на претставниците на медиумите. Бројот на лица треба да се сведе на минимум и не смее да го иадминува наведениот број во овој документ (најмногу 6 новинари + 2 фотографи). Клубот домаќин мора да достави список на присутни претставници на медиумите, заедно со потпишаните изјави за одговорност до делегатот на ФФМ.

СООПШТЕНИЕ - ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПО НАТПРЕВАРОТ

Одржување на прес конференција по завршување на натпреварот не е задолжителна. Доколку постои потреба од тоа, задолжително да се почитуваат мерките за заштита.

околку тоа не е можно, прес-конференција може да се организира преку видео-врска.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА НАТПРЕВАР

Најдоцна 72 часа пред почетокот на првиот натпревар на кој се делегирани сите службени лица имаат обврска да направат тестирање.

За евиденција и начинот на спроведување на мерката поврзаиа со тестирање се грижи Судискиот одбор на ФФМ.

Службените лица можат да ја вршат својата функција само доколку имаат негативен тест на COVID-19 добиен согласно процедурите пропишани од надлежните здравствени органи.

Доколку за време на натпреварувањето кај службените лица се случи појава на симптоми на COVID-19, појава на ситуација на задолжителна самоизолација , контакт со заболен и слично, задолжително е повторно тестирање пред наредно делегирање. Само лицето кое има негативен тест согласно пропишаните процедури може да продолжи да ја врши функцијата на службено лице.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Службените лица делегирани од ФФМ- судиите, делегатот, контролорот, комесар за безбедност или лице овластено од Комисијата за безбедност или друго лице назначено од ФФМ имаат обврска да ги почитуваат сите мерки за заштита споменати во овој Протокол и сите мерки за кои обврската за спроведување ја има клубот домаќин (мерење на температура, користење на средства за дезинфекција на раце и нозе, одржување на социјално растојание, движење во определена зона и др.)

Сите службени лица имаат обврска за носење на маски пред, за време и по завршување на натпреварот освен кога на терен активно се вклучени во играта.

ПРЕВОЗ

Службените лица можат да патуваат до местото на одигрување на натпреварот исклучиво почитувајќи ги препораките од надлежните органи за патување со сопствено возило, кои во моментот на подготовка на овој протокол предвидуваат патување на најмногу 3 лица со едно возило.

При патување мора да се почитуваат безбедносните протоколи - носење на маски, користење на средства за дезинфекција од страна на патниците и дезинфицирање на возилото.

ИЗЈАВА ЗА ОДГОВОРНОСТ

Службените лица по пристигање на стадионот имаат обврска да достават изјави за одговорноста.

ПОДГОТОВКА НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ЗА НАТПРЕВАР И НАТПРЕВАР

Службените лица на кои функцијата им налага користење на соблекувална, доаѓаат во спортска опрема , подготвени за натпревари и не користат соблекувална.
По исклучок предвиден во овој протокол(лоши временски услови) , службените лица треба да ги почитуваат мерките пропишани за користење на соблекувална за играчи во вакви услови, a клубот домаќин ги спроведува сите мерки за заштита и дезинфекција како и за соблекувалните на фудбалерите.

Просторијата која се користи пред, за време и по завршување на натпреварот за составување на записник од натпреварот, треба да биде дезинфицирана, да содржи средства за дезинфекција, сите присутни задолжително да носат заштитни маски и одржуваат растојание од 1,5 до 2 метри.

Службените лица неопходно е да применуваат и други лични превентивни мерки со цел да се спречи ширењето на вирусот поради што потребно е да внимаваат на своето здравје и на своите контакти и надвор од стадионот/теренот односно и надвор од тренажниот процес и натпреварувањето.

МАКЕДОНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ПРИ ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СЕ ДОЛЖНИ ДА СПРОВЕДУВААТ ОДРЕДЕНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ВО ПЕРИОД ОД 14 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ВЛЕГУВАЊЕТО ВО ДРЖАВАТА И ТОА:

 • Почитување на одредбите за носење заштитна маска во затворен простор, а доколку се движи на јавни места и површини од отворен тип и целосно го одржува дозволеното минимално растојание од најмалку два метри од друго лице маска не е задолжителна со внимателно избегнување на допирање на лицето со рацете;
 • Да се ограничат на минимум личните и професионални контакти со други лица од нивната околина и надвор од неа;
 • При евентуален контакт  со други лица задолжително е носење на заштитна маска;
 • Должни да се придржуваат кон упатствата за намалување на ризикот од пренесување на инфекцијата; 
 • Често миење на рацете или нивна дезинфекција;
 • Избегнување физички контакт и одржување на растојание од најмалку 1,5 - 2 метри при контакт лице-в-лице;
 • Да се избегнува користење на јавен градски и меѓуградски превоз; 
 • Мерење на телесна температурата наутро и доколку е поголема од 37,2 °C или ако лицето има симптоми (треска, отежнато дишење, сува надразнителна кашлица) го контактира телефонски својот матичен лекар или со сопствено возило и еден придружник се јавува на преглед во најблиската здравствена установа каде врз основа на клиничката слика се одлучува  за понатамошен третман. 
 • Доколку состојбата бара итна хоспитализација се повикува итна медицинска помош или со сопствено возило во придружба на еден член на семејството ја посетува  најблиската COVID болница, со претходна најава по телефон.
 • Давање на точни податоци на здравствените власти за престој надвор од Република Северна Македонија во претходниот период од 14 дена.
 1. Задолжително носење на заштитни маски на патниците и возачот/ите.

 2. Возачот е одделен од делот за патници со физичка преграда (врата или преграда од  плексиглас  во висина над главата.

 3. На автобуските станици да се означат/обележат  точки за патниците со цел воспоставување на ред за чекање со одржување на физичко растојание од 1.5 до 2 метри  и одржување на редот од страна на одговорни лица на станицата.

 4. За 50% намалување на капацитетот на патници во возилото односно на секои две седишта по еден патник.

 5. Регулирано движење на патниците (влез-излез на посебна врата).

 6. Обезбедување на редовна контрола за почитување на овие мерки.

 7. Поставено средство за дезинфекција на раце на влезните врати.

 8. Поставен на јасно видливи места, едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена.

 9. Се забранува јадење, пиење, грицкање во возилата.

 10. Обезбедување на корпа за отпадоци со пластична кеса и капак која ќе се празни после секоја тура.

 11. Тоалетот редовно да се чисти и дезинфицира со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит за што ќе се води редовна дневна евиденција. Во тоалетот задолжително да има средство за дезинфекција на рацете. 

 12. По завршување на турата задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. За извршената дезинфекција да се води редовна дневна евиденција.

 1. Задолжително носење на заштитни маски на патниците и возачот.

 2. На автобуските станици да се означат/обележат  точки за патниците со цел воспоставување на ред за чекање со одржување на физичко растојание од 1.5 до 2 метри  и одржување на редот од страна на одговорни лица на станицата.

 3. Возачот е одделен од делот за патници со физичка преграда(врата или преграда од  плексиглас  во висина над главата.

 4. За 50% намалување на капацитет на патници во возилото односно  секое второ седиште е празно.

 5. Регулирано движење на патниците (влез-излез на посебна врата).

 6. Означување на правецот на движење на патници во автобусот.

 7. Обезбедување на редовна контрола за почитување на овие мерки.

 8. Поставено средство за дезинфекција на раце на влезните врати.

 9. Поставен на јасно видливи места, едукативно-информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена.

 10. Се забранува јадење, пиење, грицкање во возилата.

 11. Обезбедување на корпа за отпадоци со пластична кеса и капак која ќе се празни после секоја тура.

 12. По завршување на турата задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100)  или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. За извршената дезинфекција да се води редовна дневна евиденција.

УПОТРЕБА НА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Секој вработен кој е директно вклучен во третманот и грижата за децата/лицата треба да ја носи следната заштитна опрема:

 1. Визир 
 2. Маска 
 3. Ракавици
 4. Обувки
 1. Визирот треба да се носи постојано, додека се спроведува индивидуалниот дефектолошкиот/логопедскиот/психолошкиот третман. По секоја употреба, истиот треба да се дезинфицира.
 2. Маската треба да се носи постојано под визирот, само во услови кога проценката бара демонстрирање на начинот на изговор, маската може да се извади. Маската треба да се менува на секои 2 часа.
 3. Заштитните ракавици треба да се носат постојано и да се менуваат после секое дете. Доколку се појави потреба (на пример контакт со плунка на детето) и во тек на проценката, ракавиците се натопуваат со дезинфекционо средство.
 4. Во просториите на Центарот при самиот почеток на работниот ден се облекуваат работни, заштитни обувки (кломпи или папучи), се носат само во Центарот и со нив не смее да се излегува надвор од просториите на Центарот. Истотото важи и за корисниците на Дневниот центар. При влезот во просторијата на Дневниот центар од страна на лица кои не се вработени во истиот задолжителна е употреба на навлаки за обувки (каљачи).
   

ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНА ХИГИЕНА И ХИГИЕНА НА РАБОТНИОТ ПРОСТОР ВО ТЕК НА АКТИВЕН РАБОТЕН ПРОЦЕС

 1. Редовно миење на раце согласно упатството на СЗО, (објавено во секоја работна просторија), пред и по завршен проценка/третман, или друга работна манипулација, како и секогаш кога вработениот ќе процени за потребно и дезинфицирање на рацете пред почеток и по завршување на секој контакт со детето или родителот и по потреба, пред ставање на заштитни ракавици и по вадење на истите. Секој родител и дете мора да ги дезинфицира рацете пред и по завршетокот на проценката/третманот.

 2. Редовно пребришување на работни површини по завршување на проценката/третманот. Задолжение на секој вработен е својот работен простор, работни и манипулативни површини да ги пребришува со дезинфекционо средство.

 3. Подот и заедничките простории, вклучително и просторијата за индивидуални третмани, како и јавните санитарни простори се одржуваат од страна на технички персонал, согласно пропишаните чекори од протоколот за одржување на хигиена во вонредни услови, наложена од комисијата за интрахоспитални инфекции.

 4. Заедничкиот паркинг простор, како и јавниот простор во и околу објектот е во надлежност на менаџментот на самиот објект и истиот треба да биде дезинфициран еднаш дневно во утринските часови и да биде забрането преоптеретување со многу возила на посетители, освен возила на вработени.  

 5. Контрола и дополнување на средства за дезинфекција ќе бидат во надлежност на помошно-техничкиот персонал, а доколку нема од редот на стручните работници.

 

ПАТЕКА НА ДВИЖЕЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА ВО ВОНРЕДНИ УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИЈА

Протокот на родители и деца во и надвор од дневниот центар се одвива по строго контролиран ред, со минимум време поминато во заедничките простории и ходниците на Центарот. Придружниците на децата/лицата исто така поминуваат минимално време движејќи се низ центарот, притоа самостојно обезбедувајќи си заштитна опрема за себе и за детето. Придружбата има право на престој во чекалната само доколку ги користи овие заштитни средства и при престојот има услови за да обезбеди физичка дистанца од 2 метри со другите лица. Во спротивно, се препорачува придружбата да го чека детето/лицето во јавниот простор на дневниот центар, но надвор од објектот.  

 

ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ СЕ ОДВИВА ПО СЛЕДНИОТ РЕДОСЛЕД:

 1. Родителот покренува барање за прием со јавување на службените телефони на центрите за социјална работа или Дневниот центар. Вработените стручни лица ги прибираат основните податоци за детето и семејството и врши прием на документи. Документите се предаваат на стручните работници од страна на родителите или старателот електронски (секогаш кога родителот има услови за тоа) или директно се испраќаат (на хартија) адресата на центрите за социјална работа.

 2. Два дена пред терминот за прием родителот се контактира телефонски при што се прави интервју за здравствената состојба на детето и семејството и се потполнува прашалник за услови за ризик од заболување со Корона вирус. Доколку нема сомневање за зараза со COVID 19 родителот се информира за постапката за прием и условите за истата.

 3. На денот на приемот родителот/старателот и детето ги прима раководителот на Дневниот центар кој повторно прави анкета за здравствената состојба и ги предава на друг стручен работник кој ќе го врши третманот на детето/лицето. На детето/лицето задолжително му се мери температурата и тоа се повторува секој ден.

 4. Разговорот со родителот се води со задолжително почитување на мерките, а тоа е носење на заштитна маска и минимална дистанца од 2 метри. Во просторијата со родителот може да присуствува само едно стручно лице. Советувањето на родителот во врска со спроведената проценка/третман да се извршува исклучиво по телефон.

 5. Вежбите и третманите во дневните центри се спроведуваат исклучиво со потрошен и дидактички материјал кој може лесно да се дезинфицира. 

 6. Задолжително е  редовно проветрување на просторијата на секои два часа, помеѓу секоја проценка/третман и секогаш кога е неопходно во тек на работата.

 7. Забрана за користење на уреди и дидактички материјали кои тешко се дезинфицираат за време на проценката/третманот во вонредни услови.

 

РАСПОРЕД ЗА РАБОТА 

 1. Сите лица кои се вклучени во работењето во Центарот, ќе бидат поделени во  тимови од страна на раководителот на Дневниот центар, заради обезбедување на физичко дистанцирање и заштита од физички контакт помеѓу корисници и вработенитe.

 2. Се забранува групирање на вработените за време на пауза во простор (кабинети, канцеларии) кој што не обезбедува физичка дистанца од 2 метра.

 3. Се забранува движење и престој на вработените надвор од својот кабинет, во работните простории на објектот и во јавните простории без оправдани потреби. Движењето по ходници треба да биде само кога е тоа неодложно и крајно неопходно.

 4. Комуникацијата помеѓу персоналот со надворешните соработници и родителите на децата да се одвива по телефон.

 5. Стручните состаноци ќе продолжат да се одвиваат on-line.

ПРЕВЕНТИВНИ АКТИВНОСТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО ДНЕВНИТЕ ЦЕНТРИ 

За Дневниот центар

 • Да се исчистат и дезинфицираат сите простории во објектот, да се направи чистење и дезинфекција на  целата опремата и инвентарот (во заедничките простории, просториите за третман, кујните, собата за изолација, административните простори и другите простори во објектите);
 • После извршената дезинфекција да се направи проветрување на просториите;
 • Дневните центри да обезбедат доволна лична заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените;
 • Дневниот центар да обезбеди безконтактен термометар за секој влез на центарот;
 • Дневниот центар да обезбеди  доволно материјали и додатоци за чистење и дезинфекција;
 • На влезните врати во објектите да има поставено бариера за дезинфекција;
 • Вработените пред отпочнување со работа да бидат тестирани со ковид тест и  да обезбедат  потврда за здравствена состојба;
 • Хронично болните да бидат ослободени од работа  (ХОББ – Хронична опструктивна белодробна болест – J44, Астма – J45, Интестицијална фиброза – Ј84, Срцева слабост со EF<40, Акутен миокарден инфаркт до 3 месеци, Срцеви заболувања со тешка пулмонална хипертензија, Тешка аортна и митрална стеноза, Воспалителни заболувања на срце (миокардит, ендокардит) < 6 месеци, Инплантиран пејсмејкер или срцев дивајс до 3 месеци, Длабока венска тромбоза до 3 месеци, Диајабетес тип I, Диајабетес тип II на инсулинска терапија со коморбидитети: Миокарден инфаркт, церброваскуларен инсулт, стеноза на периферна циркулација и ХБИ, Сите малигни заболувања – C00-C97, Состојба по трансплантација на бубрег – Z94., Хроничен нефротичен синдром – N04, Интермитентна хемодијализа – Z99.2, Состојби со биолошка или комбинирана имуномодулирана терапија – M05, M06, M45.00, Некротизирачки васкулопатии, системски еритематозен лупус, дерматополимиозит, системска склероза – M31-M34);
 • Да им се  укажете  на вработените за обврската да го следат сопственото здравје и состојбата на децата/лицата и да се придржуваат кон процедури во согласност со препораките поврзани со превенцијата на КОВИД-19 (вклучително и почитување на социјалната оддалеченост и употреба на лична заштитна опрема);
 • Веднаш  да се отстранат вработените од своето работно место доколку имаат било какви симптоми на болест;
 • Да се дезинфицираат прекинувачите, кваки на вратите, умивалници, масите, столови;
 • Да се дезинфицираат играчките и дидактичката опрема;
 • Да се направи распоред за прием на децата за да нема групирање на влезот на центарот;
 • Да се одбележи  пред  секој влез на објектите растојание од два метра за родители при предавање на деца/лицата;
 • Воведување на задолжително миење на рацете или дезинфекција, како и мерење  температура со безконтактен термометар на вработените и децата/лицата при влегување во центарот;
 • Обезбедете можност децата/лицата да седат на масите на растојание од 2 метри; 
 • Да се стават едукативни постери со препораки за превентивни активности на истакнати места; 
 • Да се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат децата (ако е организиран превозот);
 • Групите на деца/лица да имат максимум по 10 деца/лица во една смена;
 • Секој родител/старател да достави лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете не постара од два дена;
 • Организирајте го престојот на децата на таков начин што ќе се избегне меѓусебен контакт, активностите се препорачува да се организираат што е можно повеќе на отворено во мали групи доколку центарот поседува двор;
 • Не дозволувајте собирање и меѓусебни контакти на вработените;

За Стручниот кадар 

 • Секој вработен мора да носи задолжително заштитна опрема (маска, ракавици) кога е на работно место и дополнително визир кога дава индивидуален третман;
 • Посебно внимание треба да се посвети на потребата од засилени хигиенски мерки во случај на миење, хранење и слично;
 • При јадење не дозволувајте децата/лицата да споделуваат храна едни со други;
 • Не користете дидактички материјали што не се мијат и дезинфицираат; 
 • Воспоставете јасна постапка за миење, дезинфекција и отстранување на чиста и „валкана“ - користена опрема за да го спречите вкрстувањето;
 • Воведете  задолжително миење на рацете на децата/лицата при прием  и почести миење во тек на денот, а задолжително, особено после кивање, кашлање, плачење, пред и после консумирање храна и одење во тоалет; 
 • Воведете задолжителен надзор при миење на рацете на децата/лицата;
 • Кога користите средства за дезинфекција, земете ја во предвид правилната примена во согласност со упатствата на производителот во врска со целта, концентрацијата, начинот на употреба и потребното време за контакт;
 • Редовно, во согласност со временските услови  отворајте ги  прозорците, особено во просториите за групна работа. Не користете вештачка вентилација;
 • Спроведувајте засилени воспитни активности со децата/лицата, со цел да се олесни разбирањето и усвојувањето на новите правила за заштита од вирусите и создавајте навики кај децата/лицата за лична хигиена за важноста на често и правилно миење на рацете (минимум 20 секунди - на пример со песна), кашлање и кивање во подлактицата, за просторна дистанца, да избегнуваат  да го допираат лицето и друго;
 • Контролирајте ги причините за отсуство на децата/лицата, контактирајте со родителите, а доколку е потребно и со матичниот лекар од надлежниот здравствен центар;
 • Не спроведувајте организирани групни активности во објектот (настани, итн.), како и организирана посета на места каде што се очекува да се соберат голем број на луѓе (кина, театри и слично);
 • Во случај на здравствени промени кај згрижените деца/лица, треба да се преземе следново:
  • во случај на  промена во здравствената состојба - изолирајте го детето во просторијата за изолација, веднаш известете го родителот/старателот,  доколку детето/лицето има температура се препорачува мерењето на температурата да биде со безконтактен термометар;
  • по интервенција во вакви случаји што е можно побрзо задолжително да се  јавите кај матичен лекар;
 • Проверете го здравјето на другите деца/лица во групата и објектот и изолирајте ги сите сомнителни случаи;
 • Во случај на потврда на инфекција COVID 19, не користете го местото каде што престојувалo лицето. Отворете ги надворешните врати и прозорци за да го проветрите просторот. Почекајте најмалку 24 часа пред да го исчистите просторот. Детално измијте и дезинфицирајте го просторот, површините, додатоците, опремата и слично со средства за дезинфекција во согласност со упатствата на производителот, со употреба на опрема за лична заштита;

За Родителите

 • Родителите при носење на децата во дневните центри задолжително да имаат заштитна маска и ракавици;
 • Да го  почитуваат  утврденото време за носење на детето во центарот, како и  просторната дистанца при предавање и земање на детето;  
 • Носење  и земање на  детето од дневните центри да го врши само родителот, освен во исклучителни ситуации со најава да биде друго лице 
 • Доколку детето има симптоми на заболување - респираторни, цревни инфекции, треска итн. или со сомнителен почеток на болест (замор, губење на апетит, итн.), родителите да не ги носат децата/лицата во дневните центри;
 • Родителот/старателот да обезбеди лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете не постара од два дена;

НАПОМЕНА:

Протоколот има важност и за сите останати вработени кои имаат редовна комуникација со корисници на дневно ниво. 

За сите дополнителни тековни и вонредни потреби за постапување во рамки на Центарот, продолжуваат да важат пропишаните одредби од државните органи, како и интерните акти на установата. Доколку има неопходна потреба за разрешување на конретна ситуација во вонредна состојба, се задолжува работникот да се обрати на непосредниот раководител, а потоа тој на раководителот на Центарот.

Постапувањето по овој протокол е задолжително и секое непостапување по истиот подразбира неисполнување на работна задача и ќе следат санкции согласно Законот за јавни службеници и Законот за здравствена заштита.