112-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
25.12.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (478.63 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Информација со предлог за донесување на одлука за продажба на деловни простории сопственост на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми„ - Скопје
2 Информација со Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор
3 Информација со Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од деловен простор на другите сопственици на деловниот простор
4 Предлог-одлука за давање во закуп времени објекти на граничните премини за патен сообраќај (Министерство за финансии-Царинска управа)
5 Полугодишен извештај на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот за периодот од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година
6 Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот за 2018 година, со Предлог-одлука
7 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Град Скопје
8 Предлог-oдлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Здравствен дом-Велес.РМ)
9 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
10 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
11 Предлог-програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој во 2018 година
12 Информација со барање за измена на Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2018 година, со Предлог-одлука
13 Информација со барање за измена на Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2018 година, со Предлог-одлука
14 Информација со барање за измена на Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2018 година, со Предлог-одлука
15 Информација за усвојување на Национална транспортна стратегија 2018-2030
16 Информација во врска со Предлог Енергетски биланс на Република Македонија за 2019 година, со Предлог-одлука
17 Информација во врска со Jавен повик и Тендерска документација за доделување на концесија за експлоатација на минералнa суровинa - варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, општина Дебарца и општина Струга по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климештани, општина Дебарца и општина Струга бр. 44-9027/1 од 02.10.2018 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.186/18)
18 Информација во врска со барањето за давање писмена согласност за пренос на Договорот за концесија за локацијата бр. 115 Бањанска река на Концесионерот ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со Предлог-одлука
19 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Климетица 2 - Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Македонија - Делчево со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
21 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 7/2018 (Службен весник на Република Македонија бр.177/18), со Предлог-одлуки
22 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерална суровина - кварцит на локалитетот „Драмче“ општина Делчево и минерална суровина - кварцен песок на локалитетот „Дорфулија“ општина Лозово
23 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Марија Ризова с.Бојанчиште Кавадарци со Предлог-одлука
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Крнево, Општина Кавадарци, со Предлог-одлука
25 Информација во врска со содржинaта на тендерската документација за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи и подготовка на јавниот повик
26 Извештајот за работењето и користењето на средствата од програмите за изработка на просторни и урбанистички планови во 2018 година за периодот јануари - јуни, на Агенцијата за планирање на просторот
27 Информација за започнување на постапка за распишување на јавен повик за доделување на договор за јавна набавка - „Активна ремедијација со можност за повторно користење на хромната троска складирана на индустриското жариште - депонијата за индустриски отпад на ХЕК Југохром, с.Јегуновце тетовско, преку негов третман / преработка“
28 Информација за отворање почесен конзулат на Словенија во Република Македонија, со седиште во Кавадарци, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за именување на почесен конзул на Словенија во Република Македонија, со седиште во Кавадарци, со Предлог-одлука
30 Информација за состојбата со стопанската единица „Друштво за производство, промет и услуги Економија - Идризово ДООЕЛ Скопје“
31 Информација за реализација на заклучок на Владата на Република Македонија за состојбата во основниот суд Скопје 2 - Скопје во врска со преземањето и чувањето на списите и нотарските деловни книги во случај на престанок на нотарската служба на нотарите
32 Информација за потпишување Меморандум за соработка со Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за реализација на проектот „Носење промени - добро управување и ефективност во јавната администрација“
33 Информација за Првиот полугодишен извештај за спроведување на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година со Прв полугодишен извештај со Акциски план
34 Информација за четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската унија и Република Македонија одржан на 19 март 2018 година во Брисел
35 Информација за воспоставување механизми за координација помеѓу органите на државната управа кои ги извршуваат функциите на „Центар на Владата“
36 Информација во врска со состојбата со имотот распределен по завршување на стечајни постапки
37 Информација за регулирање на начинот на плаќање на трошоците на институциите кои го користат просторот во објектот на улица „Даме Груев“ бр.14 во Скопје
38 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Основно јавно обвинителство Битола
39 Барање на Ел-Катиб Санда за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
40 Барање на Селамије Красниќи за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Вевчани
42 Предлог-одлука за продажба на движна ствар (лифт наменет за превоз на стока и луѓе во градежни објекти од Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“ Скопје)
43 Дополнување/корекција кон доставен Годишен извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во 2017 година
44 Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2019 година
45 Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2019 година
46 Информација за состојбата со јаболко производството во Република Македонија за 2018 година
47 Барање за давање на автентично толкување на член 59 ставови 2, 3 и 4, а во врска со член 60 ставови 3 и 4 од Законот за средно образование, поднесено од пратениците Димитар Стевананџија и Ане Лашкоска
48 Статут на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид (I фаза)
49  Иницијатива поднесена од Ана Глигорова и други од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.119/2018 за оценување на уставноста на член 10 од Законот за извршување ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.83/2009) и член 265 од Законот за извршување ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
50 Понуда од нотар Зорица Пулејкова од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.4721 за КО Центар 1, Имотен лист бр.25739 за КО Центар 1 со имотен лист бр.40068 за КО Центар 1 на КП бр.12948
51 Понуда од нотар Мартин Божиновски од Куманово за купопродажба на недвижен имот во Куманово со Имотен лист бр. 71776 за КО Куманово на КП бр. 25636
52 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за право на првенство на купување на недвижен имот на КП 3392, ул.Л.Геров, со вкупна површина од 524 м2 Имотен лист 3700 КО Ѓорче Петров 5-Лепенец
53 Понуда од нотар Даниел Живачки од Куманово, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 79820 за КО Куманово на КП бр. 15968
54 Понуда од нотар Никола Спасовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр12294 за КО Сарај на КП бр.10478 место викано Сарај
55 Известување и Налог за извршување врз недвижност, под И бр.47/17доставени од Извршител Снежана Андреевска
56 Известување за усна јавна продажба и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност под И бр. 279/18, доставени од Извршител Даница Страчкова
57 Повик за свикување Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје, што ќе се одржи на 15.01.2019 година, со почеток во 10:00 часот
58 Кадровски прашања /112/
59 Прашања и предлози /112/
60 Информација со Предлог-одлука за добивање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
61 Финансиски извештај на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период од 1.7.2018 година до 30.9.2018 година
62 Извештај за финансиско работење на ЈП Стрежево Битола, во периодот од 007.2018 година до 30.09.2018 година
63 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, за периодот IV-VI 2018 година
64 Информација за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Кичево, Битола, Македонска Каменица, Кривогаштани, Градско, Берово и Пробиштип
65 Годишен извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки за 2017 година (Министерство за финансии-Биро за јавни набавки)
66 Извештај за работа на Инспекцискиот совет и Информација за работа на инспекциските служби за трет квартал за 2018 година
67 Извештај за учество на републички сили за заштита и спасување на меѓународна вежбовна активност за спасување од урнатини и поплави „СРБИЈА 2018“, која, под покровителство на NATO - Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC), која се одржа од 7 до 12 октомври 2018 година, во Младеновац, Република Србија
68 Информација за постигнатите резултати од имплементацијата на проектот „Ромски здравствени медијатори“ во 2017 година
69 Информација за начинот за обезбедување на финансиски средства потребни за прилагодување на позадински бизнис системи на Министерството за внатрешни работи, со цел усогласување на истите за автоматско конзумирање на експонираните сервиси на Втората сервисна магистрала МИМ2 од Платформата за интероперабилност
70 Информација за примена на Законот за медијација
71 Предлог-решение за дополнување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем
Предлагач: Министерство за труд и социјална политика
72 Барање на Михајло Младеновиќ за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
73 Барање на Даут Џељо за прием во државјанство на РМ, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија