142-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.07.2019 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (671.44 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Предлог за поведување постапка за водење на преговори за потпишување на Протокол меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи на Република Србија за одредување на подрачјето на заедничкиот Граничен премин и спроведување на гранични проверки и контрола на Граничниот премин за локален граничен сообраќај, Лојане-Миратовац, со предлог текст на Протоколот на македонски јазик
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.01. - 30.06.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година
Пред точка Предлог-одлука за насочување на дејствијата на Владата на Република Северна Македонија со работите од областа на финансиите и финансиската политика и спровдување на програмските определби од областа на финансиите
1 Програма за изменување на Инвестиционата програма за 2019 година на ЈП „Студенчица“ Кичево, со Предлог-одлука
2 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола
3 Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2018 година, со Извештај на независните ревизори и Предлог-одлуки
4 Информација за изготвување закон за донирање на вишокот на храна
5 Информација за Правилникот за барањата за условите и хигиена за производство и ставање во промет на храната од животинско потекло наменета за директно снабдување, локализирана активност, во географски или економски ограничувања, како и општите и посебните барања за примена на традиционални методи на производство,преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики, со Предлог-одлука
6 Предлог-одлука за продажба на движни ствари за кои трајно престанала потребата од користење
7 Предлог-програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година
8 Предлог-одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 11 моторни возила)
9 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на одземени предмети (разна стока) со правосилни одлуки-пресуди на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи и Министерство за правда - Управа за извршување на санкциите
10 Информација за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот пазарен инспекторат, со Предлог-одлука
11 Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
12 Барање согласност за давање под долготраен закуп по пат на непосредна спогодба на дел од КП бр.1936/2 КО Скудриње, запишана во Имотен лист 499 со површина од 20М2 заради изградба на трафостаница, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на доброволно противпожарно друштво „Бајрам Мифтари“ - Чаир
14 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје, со Предлог-одлука
15 Информација со Правилници за измена на Правилници за инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој, со Предлог-одлуки
16 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Северна Македонија
17 Предлог-закон за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој
18 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ДЕСТ - Дејанчо Атанасов од с.Мустафино, Свети Николе, со Предлог-oдлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, општина Илинден, со Предлог-одлука
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Илинден вон градежен, општина Илинден, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со класа на намена г4-стовариштa со придружни содржини КО Ропаљце и КО Виштица-вон г.р., oпштина Липково, со Предлог-одлука
22 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
23 Извештај од Втората седница на Мешовитиот комитет за економска соработка меѓу Република Северна Македонија и Чешката Република
24 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa - варовник на локалитетот „Краста“ с.Бешиште општина Прилеп согласно Одлукaта за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/19), со Предлог-решение
25 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен на локалитетот „Забрдо“ општина Новаци, со Предлог-одлука
26 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за Концесионерот СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ Дооел Тетово за локацијата бр.105 и 106 Одранска река и бр. 107 Беловишка река
27 Информација со Предлог-одлука за Концесионерот ИМПГ ДОО за локациите бр. 373 Ештеричка река, бр.158 Кадина река, 351 Зрновска река и 353 Зрновска река за одобрување промена на управувачкиот пакет и пролонгирање на рокот за изградба на хидроелектраните
28 Информација со Предлог-одлуки за давање на согласност за пренос на удел во Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје, како и во Друштвото ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ-Штип
29 Информација за статусот на воспоставувањето на самоодржлив систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион
30 Информација за потребата од обезбедување просторни услови и кадровско доекипирање на Државниот инспекторат за локална самоуправа
31 Предлог-закон за ратификација на Амандманот од Доха на Протоколот од Кјото кон Рамковната Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени
32 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање нов граничен премин меѓу двете земји кој ќе ги поврзува Мајден во Република Северна Македонија и Промахoи во Република Грција
33 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на еден граничен премин во Регионот на Преспанското Езеро
34 Информација за ослободување од бесперспективно оружје на Армијата на Република Северна Македонија
35 Информација за потребата од уништување на оружјето кое се наоѓа во просториите на касарна Еребино
36 Информација за Интегрираниот план за нуклеарна безбедносна поддршка на меѓуресорската Работна група и Меѓународната агенција за атомска енергија
37 Информација за користењето на веб-апликацијата систем за собирање и обработка на статистички податоци за превенција и репресија на корупција и перење пари
38 Информација за формирање меѓуресорска работна група за подготовка на aнализа за постојната состојба на оптичката инфраструктура во државата изградена со јавни средства и идните планови за развојот и користењето на истата, со Предлог- решение
39 Информација за мапирање на јавните институции и локации за бесплатен WI-FI пристап
40 Предлог-програма за изменување на програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2019 година
41 Предлог-методологија за изменување и дополнување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите
42 Информација со Предлог-одлука за измена на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на катни монтажни гаражи во Универзитетски Клинички центар - Комплекс клиники „Мајка Тереза“ - Скопје
43 Информација за извршените преговори за склучување на Меморандум за разбирање помеѓу Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Министерството за здравство и семејна добросостојба на Република Индија за соработка во областа на здравството
44 Информација со Акциски план за зајакнување на капацитетите на националниот систем за следење, превенција и контрола на заразни болести
45 Информација со Предлог за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2019/2020 година, со Предлог-одлука
46 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2019/2020 година
47 Предлог-oдлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2019/2020 година
48 Предлог-одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РЕпублика Северна Македонија во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, Универзитет во Тетово, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2019-2020 година
49 Предлог-одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2019 година
50 Предлог-одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на села во 2019 година
51 Предлог-oдлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Народна банка на Република Северна Македонија
52 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност/земјиште сопственост на Република Северна Македонија
53 Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Република Тунис
54 Предлог-одлука за воспоставување на дипломатски односи помеѓу Република Северна Македонија и Федерацијата на Свети Кристофер и Невис
55 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „MILEX 19“, во Кралство Белгија и Република Грција
56 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „CAMBRION PATROL“, во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
57 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „MAPLE ARCH 19“, во Грузија
58 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во вежбовната активност „RAMSTEIN AMBITION II-19“, во Сојузна Република Германија
59 Предлог-закон за изменување на Законот за прекршоците
60 Барање за давање на автентично толкување на член 88 став 1 од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15), поднесено од пратеникот Самка Ибраимовски
61 Барање за давање на автентично толкување на член 5 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19), поднесено од пратеникот Невенка Стаменковска Стојковски
62 Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажа на недвижен имот со Имотен лист бр.1503 иИмотен лист бр.5680 за КО Ресен на КП бр.3484
63 Понуда од нотар Мајљинда Ајдари за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.110685 за КО Кисела Вода 2 на КП бр.3066
64 Понуда од нотар Иљхам Исмани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.15672 за КО Горно Лисиче вон градежен на КП бр. 3869
65 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.67187 за КО Маџари на КП бр.1108
66 Понуда од Нотар Елена Ристовска од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.438 и за Имотен лист бр.21905 за КО Штип 4 на КП бр.9048 викано место/улица Никола Карев
67 Понуда од нотар Мирче Ристовски од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1658 за КО Конско на КП бр.2435 ул. „св. Стефан“
68 Понуда од нотар Станка Горичин од Охрид за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1645 за КО Охрид 4 на КП бр.1594, м.в. Трново
69 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист 85171 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец
70 Понуда од нотар Татјана Адемоска Конеска - Прилеп, за продажба на недвижен имот со имотен лист бр. ИЛ 100424 за КО Кривогаштани на КП бр.7437/1 и КП бр.7437/2 м.в Село
71 Понуда од Нотар Мери Весова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.66260 за КО Волково на КП бр.1697/1.
72 Понуда од Нотар Лидија Смиљановска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5234 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.12987 место викано/улица Р.Батино 15 А
73 Понуда од нотар Татјана Миовска од Берово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1614 за КО Ратево на КП бр.4180 викано место Прнаре
74 Кадровски прашања /142/
75 Прашања и предлози /142/
76 Годишен извештај за работењето на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје во 2018 година
77 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот јануари-март 2019 година
78 Тримесечен извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје за периодот од 01.07.2018 година до 30.09.2018 година
79 Информација за статусот на реализација на Акцискиот план за скратување на времето на плаќање на даноци од постојните 119 часа на помалку од 90 часови, односно намалување за 25 проценти (по примерот на Република Ирска и Сингапур) 
80 Извештај за работата на Државен завод за статистика во 2018 година
81 Извештај за работа на Инспекцискиот совет и информација за работа на инспекциските служби за прв квартал од 2019 година
82 Информација во врска со ревидираните финансиски извештаи за 2018 година на ТАВ Македонија и Сертификатот за годишен надоместок за годишен надоместок за концесија
83 Годишен извештај на Националната комисија за мало и лесно оружје за 2018 година
84 Информација за прогрес на имплементираните проекти од Сратегијата за Роми 2014-2020 во Министерството за труд и социјална политика (за период декември 2018 - април 2019)
85 Информација за стимулирање и поддршка на стручни и дефицитарни кадри во областа на културата
86 Информација за рамномерен културен развој
87 Информација за развој на граѓанското општество со овозможување достапност на културните вредности за граѓаните
88 Информација за проширување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „Нови Присад Стена“ општина Прилеп на Друштво за производство, услуги и трговија АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
89 Информација во врска со постапката за одбивање на Барањето за издавање на дозвола за експлоатација на минерална суровина-бакар и злато на локалитетот „Иловица“, општина Босилово на ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје
90 Информација во врска со Меморандумот за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Комора на медијатори на Република Северна Македонија
91 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
92 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство
93 Информација за декларација за признавање на високо - образовните квалификации во Западен Балкан
94 Информација за обезбедување средства за плаќање на инвестиција за изграден и во употреба објект (деловен објект) на КП бр.6408 во КО Струмица, за потребите на Државниот универзитет „Гоце Делчев” - Штип
95 Предлог-одлука за именување на Драгољуб Павловски за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Детроит
96 Предлог-одлука за именување на г-дин Јордан Панев за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Тотова
97 Информација во врска со реализацијата на Проектот - Реконструкција, адаптација,адаптација и санација на НУ Албански театар - Скопје