145-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
17.07.2019 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (340.95 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Барање за давање на автентично толкување на член 21 став 1 точка 4), а во врска со член 20 од Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија" број 112/14, 129/15, 23/16 и 248/18), поднесено од пратеникот Енес Ибрахим
2 Кадровски прашања /145/
3 Прашања и предлози /145/
4 Информација за формирање на Меѓуресорска работна група задолжена за обезбедување на натамошен квалитетен развој и имплементација на процесот на децентрализација, со Предлог-одлука
5 Предлог-закон за изменување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите
6 Предлог-закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
7 Информација во врска со реализацијата на средствата предвидени во буџетот на Министерството за култура за 2019 година, за капитални дотации до единици на локална самоуправа, со Предлог Програма