149-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.08.2019 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (700.75 KB)
Точки на дневниот ред: 

Пред-точки

Пред-точка

Состојби и напредок во процесот на Европска интеграција

Пред-точка

Користење и имплементација на фондовите од ЕУ

Пред-точка

Статус на реализација на приоритетите на Република Северна Македонија за влез во НАТО

Пред-точка

Статус на реализација на Рамковниот договор

Пред-точка

Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции

Пред-точка

Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за период 1.07. - 31.12.2019 година, утврдена согласно Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Пред-точка

Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците

Пред-точка

Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот регион

Дневен ред

1

Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука

2

Информација за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, со Предлог-одлука

3

Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

4

Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука

5

Коригиран Деловен и финансиски извештај за 2018 година на здружението Фонд за подобра иднина на Пласница и Преглово-Пласница, со статус на организација од јавен интерес

6

Информација за вишок на простор во објектот на Управата за хидрометеоролошки работи со Предлог одлука за престанок на користење и давање во закуп на недвижна ствар-деловен простор-ресторан

7

Информација за намалување на концесиски надоместок за користење на дивечот во ловиштето бр.4 „Требовље“ - Македонски Брод на концесионерот ДУТП „Петрин Лоџ“ - ДООЕЛ с.Требовље

8

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Групчин за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Групчин, општина Желино, со Предлог-одлука

9

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Фалише, општина Тетово, со Предлог-одлука

10

Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта со придружни содржини КО Слупчане-вон г.р., општина Липково, со Предлог-одлука

11

Информација за дополнување на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место ”ВЕЛЕ ПОЛЕ”, за изградба на објекти со намена А-времено домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура, КО Кучково, КО Волково, КО Ѓорче Петров 1 и КО Ѓорче Петров 3, Општина Ѓорче Петров, со Предлог-одлука

12

Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Дреновска Клисура“ с.Дреново општина Кавадарци, со Предлог-одлуки

13

Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен на локалитетот „Забрдо“ општина Новаци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен на локалитетот „Забрдо“ општина Новаци (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/19), со Предлог-решение

14

Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „с.Ореовец“ општина Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - мермер на локалитетот „с.Ореовец“ општина Прилеп бр.45-1160/1 од 03.06.2019 (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.118/19), со Предлог-решение

15

Информација за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, Раздел 19101 - Министерство за локална самоуправа, Програма 4 - Активности поврзани со децентрализација. Потпрограма 40 - Активности поврзани со децентрализација, Категорија 46, Ставка 464 - Разни трансфери наменети за поддршка на имплементацијата на локалните акциски планови во единиците на локална самоуправа каде такви планови се усвоени, а се изработени врз основа на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014 - 2020 година, со Предлог-одлука

16

Барање од Општина Куманово кое се однесува на отежнато функционирање на Општината поради блокада од извршени судски решенија за експропријација и налози за извршување од страна на Министерството за финансии по основ на ненавремено плаќање на обврските од заостанатиот долг кон ЕБОР за кредитот МЕАП кој го има земено ЈП Водовод-Куманово

17

Информација за имплементиран нов електронски систем за стратешко планирање и подготовка на годишна програма за работа на Владата и негово воведување во употреба

18

Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија во случајот АСП ПП ДООЕЛ против Северна Македонија, А.бр.66313/14, со Предлог-одлука

19

Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија во случајот Пауноски против Република Северна Македонија А. Бр. 18669/08, со Предлог-одлука

20

Информација за правосилност на пресуда на Европскиот суд за човекови права против Република Северна Македонија Зибери против Република Северна Македонија, А. бр. 2166/15, со Предлог-одлука

21

Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Наталија Гаданец-Кетикидис против Република Северна Македонија, А.бр. 33879/16

22

Информација за плановите за учество на Република Северна Македонија во силите на НАТО за обезбедување на источните и југоисточните граници на Алијансата - Зајакнато истурено присуство

23

Информација за плановите за заедничко учество на Република Северна Македонија и Република Франција во операцијата на Европската унија во Централноафриканската Република - ЕУТМ ЦАР

24

Информација за овластување на заменичката на Претседателот на Владата и министерка за одбрана на Република Северна Mакедонија, Радмила Шекеринска Јанковска за потпишување на Меморандумот за разбирање во областа на одбранбената соработка помеѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Соединетите Американски Држави

25

Информација за склучување на Технички аранжман меѓу Министерството за национална одбрана на Грција и Министерството за одбрана на Република Северна Македонија за извршување на летови за воздушно патролирање (Air Policing) во македонскиот воздушен простор - Skopje FIR (LWSS)

26

Информација за подготовка на Деветтиот состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, што ќе се одржува во Скопје на 17 септември 2019 година

27

Информација за одржување на петнаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, кој се одржа на 13 ноември 2018 година во Скопје

28

Информација во врска со отпочнувањето на постапка за јавна набавка за Услуги за подготовка на националната верзија на Правото на ЕУ - Писмен превод на ЕУ акти, национални акти, други документи од важност за процесот на европска интеграција и писмен превод на други материјали за потребите на СЕП, со склучување на Рамковна спогодба за период од три години, заради квалитетна подготовка на националната верзија на правото на ЕУ (acquis)

29

Информација со Акциски план за проектот „Бесплатна вакцинација против сезонски грип за ризични групи, без ограничување во однос на примањата“

30

Предлог-одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Дуните” с.Тработивиште, општина Делчево

31

Предлог-одлука за именување на Актан Аго за генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Република Турција, со седиште во Истанбул

32

Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан

33

Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ од Штип

34

Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија

35

Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово

36

Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе

37

Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп

38

Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална филхармонија - Скопје

39

Иницијатива поднесена од Здружението „Човекот над профитот“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.102/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 39 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015)

40

Иницијатива поднесена од Здружението „Човекот над профитот“ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.103/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на насловот пред членот 218 во делот: „единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија“ од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018) и член 218 став 1 во делот: „единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија“ од истиот закон

41

Иницијатива поднесена од адвокат Христијан Георгиевски од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.104/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 104 став 5 од Кривичниот законик

42

Иницијатива поднесена од Самка Ибраимоски, пратеник, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.106/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 7 став 4 од Изборниот законик

43

Иницијатива поднесена од Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.97/2019 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на РМ“ бр.245/2018)

44

Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6087 за КО Ресен на КП бр.5473 викано место/улица К.Мисирков и Имотен лист бр.313 за КО Ресен на КП бр.5473 викано место/улица К.Мисирков

45

Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.529 за КО Сопиште на КП бр.1640 викано место/улица Осојница

46

Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8283 за КО Бутел на КП бр.4082 викано место Смилевска

47

Понуда од нотар Анета Петровска Алексова од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист 85171 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец

48

Понуда од нотар Нита Џафeри-Исени од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.102293 за КО Тетово 1 на КП бр.2991 викано место/улица ЈНА 124

49

Кадровски прашања /149/

50

Прашања и предлози /149/

51

Извештај за финансиското работење за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија на Македонија

52

Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви април до 30-ти јуни 2019 година

53

Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за 2018 година

54

Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за мај 2019 година

55

Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за јуни 2019 година

56

Информација во врска со апликации пред ЕСЧП против државата поднесени заради недозволување излез од државата на лица од Ромската заедница

57

Информација за одржаниот шеснаесетти состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, од 20 јуни 2019 година, Брисел

58

Информација за одржување на Конференција ПИКАРД (PICARD - Partnerships in Customs Academic Research and Development)., 21-24.10.2019, Скопје

59

Информација од извршени преговори и усогласен текст на Спогодба помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор за безбедност и сигурност (ОЕОС)

60

Информација во врска со новоусогласениот текст на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија и Министерството за регионален развој и урбанизам на Република Бугарија