25-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.03.2020 - 18:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (2.38 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов    
Пред точка Информација за извршени инспекциски надзори, за 21.3.2020 – сумарен (преземени и планирани активности)    
1 Записник од Шестиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 21 март 2020 година    
2 Предлог од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство на нови дополнителни рестриктивни мерки и активности за справување, внесување и ширење на Коронавирус COVID-19    
3 Предлог-одлуки за давање согласност на решенија за отстапување на одземени предмети (вкупно 9 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка    
4 Предлог-одлуки за давање согласност на решенија за отстапување на одземени предмети (вкупно 8 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка    
5 Предлог-одлуки за давање согласност на решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 21 моторни возила) во кривична и прекршочна и во управна постапка и Предлог- одлука за престанок на важење на Oдлуката за давање на согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на општина Илинден    
6 Информација за исплата на пензии за март 2020 година    
7 Информација за потребата од задолжување на Република Северна Македонија кај Светската банка со заем за развојни политики за итни ситуации, како и користење на финансиска помош од Меѓународниот монетарен фонд    
8 Информација за задолжување на Република Северна Македонија на меѓународниот пазар на капитал    
9 Предлог-уредба со законска сила за утврдување на задачи на Армијата на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба    
10 Предлог-деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија    
11 Прашања и предлози /25/    
12 Предлог-уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба    
13 Информација за расположливи сместувачки капацитети за ставање на лица во државен карантин