55-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.05.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (7.62 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Записник од Педесет и четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 19 мај 2020 година

 

1 Записник од Педесет и вториот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 16 мај 2020 година
2 Записник од Педесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 18 мај 2020 година
3 Програма за изменување на Годишна инвестициона програма за 2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес, со Предлог - одлука
4 Информација за Програма за изменување на програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година, со Предлог - програма
5 Предлог - програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година
6 Предлог - одлука за запишување правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижност ДП 03-848/18
7 Барање на согласност за спроведување на јавни набавки согласно со мерки за рационализација на постапките за јавни набавки поради последиците од коронавирусот-COVID 19
8 Информација за потпишување на Мултилатерален договор М324 од областа на превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај
9 Информација за прогрес на активностите за реализација на проектот „Изградба на патна делница делница Градско - клучка Дреново, како дел од коридор X-d”
10 Предлог - одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општините Струмица, Гази Баба, Могила, Охрид, Свети Николе, Дебар, Ѓорче Петров, Карбинци, Карпош, Кавадарци, Петровец, Виница, Прилеп, Аеродром, Битола, Боговиње, Бутел, Кисела Вода, Сарај, Тетово и Шуто Оризари
11 Предлог - програма за изменување на Програма за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации за 2019 година
12 Информација за реализација на договор за набавка на инженериски машини
13 Статут на прв приватен универзитет-ФОН
14 Иницијатива поднесена од Лидија Дионизовиќ од Куманово, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под број 19/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 59 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018, 245/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/2019, 275/2019и 13/2020).
15 Иницијатива поднесена од Иван Колевски од Битола, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.51/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 23 став 5,6,7,8, и 9 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/2020).
16 Иницијатива поднесена од Владо Алексијевски од Охрид, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.15/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 65-а став 3 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 18/2011, 36/2011, 49/2011, 54/2011, 59/2011, 13/2012, 39/2012, 144/2012, 25/2013, 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019 и 18/2020).
17 Иницијатива поднесена од ЛЕВИЦА - Политичка партија, поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.55/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Одлуката за утврдување на постоење вонредна состојба („Службен весник на Република Македонија“ бр.104/2020).
18 Иницијатива поднесена од Светски Македонски Конгрес, Скопје доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.22/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 110 од Законот за јавното обвинителство (Службен весник на Република Северна Македонија бр.42/2020).
19 Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.57354 за КО Ресен на КП бр.4571 дел 2 викано место/улица Д.Влахов и Имотен лист бр.56926 на КП бр.4571 дел 2 викано место/улица Д.Влахов
20 Понуда од нотар Арбана Адеми од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.643 за КО Шупљи камен на КП бр.2103 дел 1 викано место/улица Авлија
21 Прашања и предлози /55/
22 Годишен извештај за работата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2019 година
23 Извештај за работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во 2019 година
24 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јануари до 31-ви март 2020 година
25 Акциски план за надминување на неправилностите нотирани во ревизорскиот извештај бр.16-136/19 од 24.12.2019 година
26 Извештај за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во 2019 година
27 Информација за намалување на финансиските средства за поддршка на здруженијата и фондациите
28 Информација за одложување на ЕКСПО 2020 ДУБАИ
29 Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП Национални шуми за 2020 година, со Финансиски план
30 Информација за новиот Финансиски план за 2020 година на Трговското друштво „Нафтовод“ ДООЕЛ Скопје
31 Информација за статусот на реализација на активностите за имплементација на електронски систем за евалуација на ризик со податоци за последно извршени контроли и инспекции согласно системот за евалуација на ризик (Управа за јавни приходи)
32 Годишен извештај за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2019 година
33 Годишен извештај за работата на инспекциските служби за 2019 година
34 Годишен извештај за работа на Инспекциски совет за 2019 година
35 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Конче
36 Информацијата за поместување на рокот за доставување на понуда за учество во претквалификација на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна река
37 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Босилово
38 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Аеродром
39 Информација со Предог - одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за општина Ресен
40 Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130