9-та седница на Влада

Седницата се одржа на: 
15.02.2020 - 21:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (479.05 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
1 Инфoрмација во врска со Одлуката за продажба на недвижни ствари – деловен простор со непосредна спогодба бр.02-1624/13 од 102020 година
2 Предлог - програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година
3 Информација за реализација на проектот реконструкција на спортска сала Куманово
4 Информација за реализација на проектот реконструкција на спортско игралиште со трибина на локалитетот Соколана
5 Предлог - програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година
6 Кадровски прашања /9/
7 Прашања и предлози /9/
8 Информација за потпишување на Спогодба меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Министерството за земјоделска политика и храна на Украина за соработка во областа на карантинот и заштита на растенијата
9 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на фотонапонска соларна централа, КО Крушево-вон г.р., општина Крушево, со Предлог - одлука
10 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид
11 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот ,,Гоце Делчев” Штип
12 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Универзитетска библиотека ,,Св.Климент Охридски” Скопје
13 Предлог - одлукa за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година за Православниот Богословски факултет “Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
14 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (книги, за потребите на Библиотека „Ванчо Прке“ – Виница)
15 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово
16 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија
17 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет ,,Св.Климент Охридски” Битола
18 Предлог - одлука за одобрување средства од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2020 година
19 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гевгелија (книги, за потребите на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија)
20 Предлог - одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2020 година
21 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пробиштип (книги, за потребите на Библиотека „Јане Сандански“ - Пробиштип)
22 Предлог - одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Факултет за Исламски науки - Скопје
23 Предлог – одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Тетово
24 Предлог - одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид
25 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите
26 Предлог - одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Казнено-поправна установа Затвор Скопје, Скопје
27 Предлог - oдлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кавадарци
28 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица
29 Информација за распределба на средства од Буџетот на РСМ за 2020 година, алоцирани во раздел 13001 - Министерство за транспорт и врски, Потпрограма – поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите со Предлог – Одлука за распределба на средства за комунални инфраструктурни и капитални проекти
30 Предлог - одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Гостивар
31 Предлог - одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2020 година
32 Информација во врска со актуелната состојба и проблемот со издавање на патни исправи од страна на Министерството за внатрешни работи
33 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Куманово
34 Предлог - одлуки за давање согласност на Решенијата за отстапување на одземени предмети (вкупно 27 моторни возила) во кривична и прекршочна постапка и Предлог - одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност
35 Предлог - одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на општина Гази Баба (простор во детска градинка)
36 Информација со Правилник за доделување финансиски средства преку Иновациски ваучери, со предлог-одлукa
37 Барање за донесување на одлука за престанување на времено користење на недвижни ствари и за пренесување на недвижни ствари во сопственост на Општина Кочани без надоместок, со Предлог - одлука
38 Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. – Скопје за 2020 година, бр.02-360/1 од 12.02.2020 година
39 Барање за донесување на Одлука за продажба на движни ствари - патнички моторни возила, во сопственост на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје, со Предлог - одлука
40 Информација за предлог - Решение за утврдување на висина на надоместокот на претседателот и на членовите на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој
41 Предлог - одлука за престанување на важење на Одлуката за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација
42 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Северна Македонија, со Предлог - одлука
43 Предлог - програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година
44 Информација во врска со барањето за пренос на удели во Друштвото за производство и промет со електрична енергија “АЛ ХИДРО ГРУП” ДОО Кавадарци, Концесионер во Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, МХЕЦ Жаба со реф.бр. 254, со Предлог - одлука
45 Информација за продажба на недвижнa ствар во село Смојмирово, општина Берово сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижна ствар во село Смојмирово, општина Берово
46 Информација со предлог за донесување Oдлука за продажба на недвижен имот - хотел Славија и хотел Попова Шапка во сопственост на АД ЕСМ, Скопје, со Предлог - одлука
47 Предлог - одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје
48 Информација за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, со Предлог - одлуки
49 Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Општина Кавадарци и донесување на Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Кавадарци, со Предлог - одлуки (спрат од зграда над градската бибилотека, со внатрешна површина од 320 м2)
50 Информација за продажба на недвижна ствар во село Непроштено, општина Теарце, сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижна ствар во село Непроштено, општина Теарце
51 Предлог - одлука за престанок на важење на одлука за утврдување на градба од посебен интерес заради изработка на локална планска документација
52 Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта, со Предлог - одлука
53 Предлог - програма за мониторинг за безбедност на храна за животни за 2020 година
54 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за здравство
55 Предлог - oдлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
56 Информација за реализација на проектот реконструкција на повеќенаменско спортско игралиште во ОУ„Дитурија“ с.Липково, општина Липково
57 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општините Кавадарци, Битола, Штип, Охрид, Прилеп и Град Скопје (противпожарна опрема)
58 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Маврово и Ростуше (пумпа за висок притисок Fireco HP)
59 Информација за исполнетост на условите на Друштво за агрикултура и фармација СЕЈФ ФАРМА ДООЕЛ увоз–извоз с.Бистренци Демир Капија за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука
60 Информација за исполнетост на условите на Друштво за трговија и услуги ЧИЛАМ ДОО Скопје за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог - одлука