58-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
13.03.2018 - 01:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (475.56 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП Агро-берза Скопје за 2018 година, со Предлог-одлука
2 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година
3 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Македонија, со Предлог-одлука
4 Информација во врска со потребата од утврдување на надомест на членовите на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД - Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија, со Предлог - одлука
5 Информација во врска со Предлог-решението за именување членови на Советот на Националната инфраструктура на просторни податоци
6 Барање за преземање на итни мерки и активности за санација на сифони во ХМС Тиквеш (општина Неготино, Градско и Росоман, доставено преку Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија)
7 Информација за тековниот статус на активностите и потребите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Македонија за периодот јули-декември 2017 година и Извештај од анализата за задоволство на пациентите за периодот јануари-јуни 2017 година
8 Информацијата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од склучување на Договори за купопродажба на објекти со Друштвото за производство и трговија Костал Македонија ДООЕЛ Охрид како купувач, со предлог-одлуки за давање согласност за купопродажба на објекти со Друштвото за производство и трговија Костал Македонија ДООЕЛ Охрид како купувач и нацрт – договори за купопродажба на објекти со Друштвото за производство и трговија Костал Македонија ДООЕЛ Охрид како купувач
9 Годишен извештај за работата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во 2017 година
10 Предлог-закон за финансиска поддршка на инвестиции
11 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат
12 Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ИНА ТРЕЈД - ЛОТЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ на локалитетот „Краста“ с.Опејнца, општина Охрид
13 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - песок и чакал на локалитетот „Клечовце 1“ општина Куманово
14 Информација во врска со предложениот Директен договор помеѓу Владата на Република Македонија и Стопанска банка АД Скопје за финансирање на малите хидроелектрични централи на концесионерот ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје
15 Информација за текот и прогресот на активностите за процената на штетите од неповолните климатски настани во 2017 година, процесирани согласно Закон за земјоделство и рурален развој
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини Табановце помеѓу Република Македонија и Република Србија КО Табановце, општина Куманово, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Ракотинци, општина Сопиште, со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б2-големи трговски единици (продажен салон) КО Дебреше, општина Гостивар, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон- г.р., општина Тетово, со Предлог-одлука
20 Информација за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Средно општинско училиште „Кочо Рацин“ Свети Николе, со Предлог-одлука
21 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичкa планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Три чешми-вон г.р., општина Штип, со Предлог-одлука
22 Информација за извршенaта супервизија нa санирањето на последиците од поплавите во с.Порој, Тетово, во 2017 година, во с.Рашче, општина Сарај и Кочанско поле во 2016 година, во Кочанскиот регион во 2015 година и расчистување на патните правци од снежни наноси во јануари 2017 година
23 Информација за напредокот на реализација на активностите за изградба на марина во Охрид, преку јавно-приватно партнерство, согласно Извадок од Нацрт-записник од Деведесет и деветтата (тематска) седница на Владата на Република Македонија, одржана на ден 10.03.2017 година
24 Информација за напредокот на реализација на активностите за поставување на понтонски пристаништа на Охридско езеро, согласно Извадок од Нацрт-записник од Деведесет и деветтата (тематска) седница на Владата на Република Македонија, одржана на ден 10.03.2017 година
25 Информација за потребните финансиски средства акредитација на централна лабораторија за животна средина на Министерството за животна средина и просторно планирање и за акредитација на Калибрационата лабораторија за квалитетот на воздухот
26 Информација за Национална стратегија за заштита на природата, со Акционен План
27 Информација за Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски план, и Известување за Информација за Националната стратегија за биолошка разновидност, со Акционен план
28 Информација од Координативното тело во врска со ангажирање на правни застапници на Република Македонија по повод поведени арбитражни постапки од страна на Блажо Тасев против Република Македонија и Гокул Дас Бинани и Маду Бинани против Република Македонија
29 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија
30 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судовите
31 Предлог-уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработенитe во територијалните противпожарни единици за 2018 година
32 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
33 Предлог за поведување на постапка за водење преговори за потпишување Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за заемно укинување на визите за државјаните на двете земји, со Предлог текст на Спогодба на македонски и англиски јазик
34 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министри на Украина за услови за заемно патување на државјаните, со предлог текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
35 Информација во врска со активностите за анализа на моменталната состојба во областа на ИТ во сите институции од јавниот сектор во Република Македонија (Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија-Национален совет за ИКТ)
36 Предлог-програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2018 година
37 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов број 42-8258/1 од 29.09.2014 година на риболовниот ревир „Вардар 3“
38 Предлог-одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „с.Климештани“ општина Дебарца и општина Струга
39 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - песок и чакал на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево на локалитетот „Дуните“ с.Тработивиште, општина Делчево
40 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - подземна вода на Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот „Звинчица“ с.Гари, општина Дебар
41 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - глина на Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Крива Круша“, општина Ранковце
42 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО Гостивар на локалитетот „с.Речане“, општина Гостивар
43 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална суровина - андезитски туфови на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локалитетот „Лозенско Брдо“, општина Карбинци
44 Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Азербејџан во Република Македонија
45 Предлог-одлука за доделување на срeдства на Државниот студентски дом „Доне Божинов” - Пробиштип 44-2048/1
46 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика
47 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје
48 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната Установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната Установа Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје
52 Барање за давање на автентично толкување на член 2 став 1 од Законот за заклучување на стечајните постапки отворени согласно Законот за присилно порамнување стечај и ликвидација и Законот за стечај, поднесено од пратеникот Томислав Тунтев
53 Иницијатива поднесена од Дарко Јаневски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.3/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на зборовите „ги извести“ од член 23 став 1 точка 1, член 42 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), како и зборовите „треба“ и „и сите списи на предметот од првостепениот орган на второстепениот орган“ од членот 112 став 1 и бројката 4 од членот 113 став 4 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)
54 Понуда од нотар Мајлинда Ајдари од Скопје за купување на идеален дел од недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.9650 за КО Сарај
55 Понуда од нотар Љиљана Трпковска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100567 за КО Боговиње на КП бр.2194 викано место/улица Село
56 Понуда од нотар Љиљана Трпковска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100485 за КО Тетово-2 на КП бр.7292 викано место /улица Град
57 Понуда од нотар Прпарим Реџепи за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2669 за КО Гостивар 1 на КП бр.2316 место викано Гостивар
58 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.870 за КО Драчево 2 на КП бр.10780 место викано Драчево
59 Понуда од нотар Анета Петровска Алексова, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.49173 за КО Центар 1 на КП бр.1100 место викано Џ.Кенеди
60 Известување од извршител Моника Муча од Скопје за налог за извршување врз дел од недвижноста 5/36 запишана во Имотен лист бр.10331 за КО Илинден
61 Известување од извршител Моника Муча од Скопје за налог за извршување врз идеален дел од недвижност запишана во Имотен лист бр.8145 за КО Ресен
62 Кадровски прашања /58/
63 Прашања и предлози /58/
64 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот октомври-декември 2017 година
Предлагач: АД ТЕЦ Неготино - Неготино
65 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје за период од 07-09 месец 2017 година
66 Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП „Макeдонски шуми“ - Скопје за период од 01-03 месец 2017 година, со Извештај од Министерството за правда
67 Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО Скопје во втор квартал (април-јуни) од 2017 година
68 Финансиски извештај на АД „Македонска информативна агенција“ – Скопје во државна сопственост, за период од 01.04.2017-30.06.2017
69 Тромесечен финансиски извештај на АД „Македонска информативна агенција“ – Скопје во државна сопственост, за период од 01.07.2017-30.09.2017
70 Информација за пренамена на средства од Проектот за национални патишта, 2 фаза / изградба на патните правци Охрид - Пештани и Требениште - Струга (Извадок од нацрт - записникот од Триесет и четвртата седница на Влада на Република Македонија, одржана на 31.10.2017 година, Точка 2)
71 Извештај за работењето на Цивилно-воениот комитет за 2017 година
72 Шест месечен извештај за работата на АКН за периодот Јули-Декември 2017 година
73 Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на тема Преземање на обврски и финансискa нестабилност кај единиците на локалната самоуправа, за периодот од 2012 до 2016 година
74 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на јавна здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија Скопје
75 Годишен извештај за реализација на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2017година (Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија)
76 Информација за мерките што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство за контрола на квалитет на пијалоци при увоз во Република Македонија, со компаративен преглед на методологија на контролата на пијалоци во Република Македонија во споредба со истата во Европската Унија
77 Извештај за реализација на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2017 година
78 Информација за прогрес на активностите за реализација на проектот „Рехабилитација, надградба и реконструкција на поголемите железнички станици на Коридорот 10 и кракот 10д” а врз основа на Нацрт записникот од Деведесет и деветата седница одржана на 10.03.2017
79 Информација за прогресот на активности во реализацијата на Акцискиот план за проектот „Модернизација и реконструкција на влезовите во Битола и изградба на експресен пат од Битола до граничен премин Меџитлија” (Заклучок за Прашања и предлози /99/ од седницата на Влада бр. 99 одржана на 10.03.2017 год.)
80 Информација во врска со Главните индикатори за успешност на работењето (KPI) за 2017 година за аеродромите во Скопје и Охрид
81 Информација за изградба на водовод во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река
82 Информација за одржаната 7 Седница на Мешовитата македонско-баварска меѓувладина комисија (28-29.11.2017, Скопје)
83 Предлог-закон за високото образование
84 Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Казакхстан
85 Предлог-одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Руската Федерација во Република Македонија
86 Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните на Украина
87 Информација за текот на постапката за спогодбено решавање на предметот пред ЕСЧП АРСОВСКИ против РМ (Апликација бр. 30206/06) во делот на надомест на материјалната штета на апликантите
88 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година
89 Информација во врска со одговорот на Министерството за транспорт и врски до Европската Комисија за шемата на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници кои го користат аеродромот во Скопје
90 Информација за потреба од групна набавка за организација на Дигитален Самит на Западен Балкан 2018 во Скопје
91 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, делница Штип – Кочани, дел 1 од км 0+000 – км 14+300 на минерална суровина – базалт на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот „Ежево брдо“, општина Карбинци
92 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на Експресен пат А3, делница Штип-Кочани, дел 1 од 0+000-км 14+300 на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Крупиште“, општина Карбинци
93 Информација за степен на изграденост на рударски комплекс „Казандол“ за производство на катоден бакар