69-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.05.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (550.29 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за предлог решение за задржување на кадарот во ИПА структурата
2 Информација за реализација на постапка за прием на 80 лица во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
3 Информација за потребата од донесување на Одлука за долгорочно задолжување на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, и Одлука за одобрување на работењето на Одборот на Директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје во врска со донесување на одлуката за давање согласност за засновање на заложно право на имотот дефиниран со Договорот за долгорочен кредит бр.1207-35548/3 од 07.05.2018 година
4 Барање за донесување на одлука за отстапување на 600.000 литри Еуродизел БС гориво, од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлука
5 Годишна програма за давање на услуги за воздухопловна навигација за 2018 година на М-НАВ АД Скопје, со Предлог-одлука
6 Годишен финансиски план за 2018 година на М-НАВ АД Скопје, со Предлог-одлука
7 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (17) (Царинска Управа)
8 Предлог-одлука за изменување на одлуката за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2008
9 Информација за спроведување на мерката за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
10 Информација за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на единиците на локална самоуправа (ЕЛС), со предлог-одлуки
11 Информација за потреба од спроведување на постапка за доделување на повеќегодишен Договор за јавна набавка за избор на независен надзорен орган при изградба на внатрешната инфраструктура во ТИРЗ Тетово
12 Извештај за реализирана годишна програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2017 година
13 Одлука за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција број 02-1816/1 од 13.04.2018 година, со Предлог-одлука
14 Одлука за продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција брoj 02-1817/1 од 13.04.2018 година, со Предлог-одлука
15 Информацијата за обврските кои произлегуваат од Законот за заштита на културното наследство поврзани со реализација на правото на правичен надоместок поради ограничување од режим на заштита, правото на првенствено купување и експропријација
16 Информација за донесување на Одлука за измена на Изјавата за основање на Трговското друштво “Нафтовод” ДООЕЛ Скопје, со Предлог-одлука
17 Информација, со Правилник за начинот на вклучување и работа на стручните лица во работата на Фондот за иновации и технолошки развој и Тарифник за висина на надоместок за направена евалуација и дадено стручно мислење на стручни лица, со предлог-одлуки
18 Информација во врска со измените и дополнувањата на Правилник за инструментот за поддршка - кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори и Правилник за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за технолошка екстензија
19 Збирен Извештај за настанатите штети од елементарни непогоди кои ги зафатија општините: Дебарца, Кичево, Охрид, Ранковце и Ресен
20 Информација со предлог-одлуки за усвојување на годишната сметка, годишниот извештај за работата, финансискиот извештај на Друштвото за производство, промет и услуги ПРЕПОРОД ДООЕЛ Скопје за 2017 година, со дополнување кон материјалот
21 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите. ДП.Бр.03-162/18
22 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Куманово
23 Информација за давање во закуп на недвижни ствари - две простории со намена бифе во состав на зградата сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Основниот суд Скопје II-Скопје, со Предлог-одлука и дополнувања кон материјалот
24 Барање за согласност на Предлог-листата за именување на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка
25 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес и Предлог-одлука за пренесување на правото на сопственост на недвижна ствар на Општина Велес
26 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ Здравствен дом Вевчани)
27 Барање согласност за отуѓување на амортизирани движни стрвари, со предлог-одлуки (Државен студенски дом Кочо Рацин-Битола)
28 Предлог-закон за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај
29 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај
30 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој за потребите за реализација на мерката.
31 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
32 Предлог-програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со анекс и придружен објект-портирница КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на главен доводен цевковод од ХМС Равен - Речица КО Равен, КО Здуње и КО Дебреше општина Гостивар, КО Зубовце, КО Врпчиште КО Галате, КО Добри Дол, КО Неготино Пполошко И КО Сенокос општина Врапчиште, КО Пирок - вон г.р., КО Боговиње - вон г.р., КО Камењане -вон г.р. и КО Долно Палчиште општина Боговиње, КО Голема Речица - вон г.р. општина Тетово
35 Информација за текот на преговори за пристапување кон Спогодбата на Светската трговска организација за јавни набавки
36 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи склучени со Министерството за економија
37

Информација во врска со одржување Годишно Собрание на акционери на Тутунски комбинат АД Прилеп, закажано за 30.05.2018 година

38 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Пела – Охрид со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
39 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објект за сместување од Хотел Бетон – Дојран со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
40 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесени од Хотел Панорамика - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
41 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот “Кутлишта“ КО Цер општина Кичево
42 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa - варовник на локалитетите “Бела Вода и Чаршија“ општина Ѓорче Петров и “Остра Чука“ општина Долнени, со Предлог-одлука
43 Информација во во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини и тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетите “Tрница“ општина Студеничани и “Фабрика Кватро“ општина Куманово по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.46/18)
44 Информација од потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независка ревизорска куќа, за потребите на проектот „Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридор VIII, фаза 1 - делница Куманово – Бељаковце“, финансиран по пат на заем од Европската банка за обнова и развој
45 Информација од потребата за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за избор на независна ревизорска куќа, за потребите на проектот "Подобрување на железничка пруга Коридор 10", финансиран по пат на заем од Европската банка за обнова и развој
46 Информација во врска со потребата за донесување на Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2018-2021 година и Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка
47 Информација со Предлог oдлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко проектна документација за KП бр.859/1; КП бр278/6; КП бр.509; КП бр.648/1;КП бр.649; КП бр.647/2; КП бр.650; КП бр.566/2; КП бр.566/3; КП бр.282/5; КП бр.402/6; КП бр.860; КП бр.692/2; КП бр.307/1; КП бр.913; КП бр.697; КП бр. 692/5; КП бр.999; КП бр.693/1; КП бр.693/2; КП бр.693/3; КП бр.268/3; КП бр.284/3; КП бр.277/6; КП бр.277/7; КП бр.279/5; КП бр.694/1; КП бр.694/2; КП бр.302/1; КП бр.663; КП бр.268/4; КП бр.270/13; КП бр.277/9; КП бр.310/6; КП бр.310/7; КП бр.279/6; КП бр.301/6; КП бр.282/6; КП бр.270/12; КП бр.270/11; КП бр.302/6; КП бр.282/8; КП бр.309/1; КП бр.284/1; КП бр.284/2; КП бр.672/1; КП бр.472/3; КП бр.278/1; КП бр.265/2; КП бр.976/2; КП бр.462; КП бр.511/1; КП бр.408; КП бр.658/11; КП бр.658/10; КП бр.279/7; КП бр.647/1; КП бр.492; КП бр.402/2; КП бр.648/2; КП бр.456/1; КП бр.972; КП бр.973; КП бр.464; КП бр.463; КП бр.461; КП бр.979/1; КП бр.977/1; КП бр.976/1; КП бр.975/1; КП бр.507; КП бр.506; КП бр.505; КП бр.504; КП бр.503/1; КП бр.497; КП бр.496; КП бр.495; КП бр.494; КП бр.493; КП бр.490; КП бр.488/1; КП бр.485; КП бр.480; КП бр.477/1; КП бр.477/2; КП бр.488/2; КП бр.488/3; КП бр.501/2; КП бр.503/2; КП бр.519/2; КП бр.519/3; КП бр.977/2; КП бр.976/3; КП бр.979/2; КП бр.975/2; КП бр.975/3; КП бр.695/2; КП бр.508; КП бр.522; КП бр.646; КП бр.562; КП бр.692/1; КП бр.671/1; КП бр.278/8; КП бр.301/4; КП бр.301/5; КП бр.488/4; КП бр.488/5; КП бр.544;КП бр.516; КП бр.511/2; КП бр.472/2; КП бр.450/1; КП бр.502; КП бр.501/1; КП бр.651/2; КП бр.712; КП бр.566/1; КП бр.970; КП бр.309/2; КП бр.282/4; КП бр.282/3; КП бр.713/2; КП бр.279/3; КП бр.307/2; КП бр.664; КП бр.907/2; КП бр.668/4; КП бр.668/1; КП бр.302/5; КП бр.302/3; КП бр.302/2; КП бр.301/8; КП бр.670; КП бр.269/1; КП бр.268/2; КП бр.267; КП бр.978; КП бр.308; КП бр.472/1; КП бр.471; КП бр.669; КП бр.478; КП бр.510; КП бр.281; КП бр.279/12; КП бр.279/11; КП бр.519/1 во КО Идризово и КП бр.406/1; КП бр.406/2; КП бр.406/3; КП бр.406/4; КП бр.406/5; КП бр.406/6; КП бр.406/7; КП бр.406/8; КП бр.406/9; КП бр.406/10; КП бр.413/1; КП бр.413/2 во КО Идризово - вон град.
48 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за условите за патување на државјаните на двете земји
49 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/89 на Советот од 22 јануари 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/849 за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја, со Предлог-одлука
50 Информација за воведување на рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/280 на Советот од 23 февруари 2018 година за изменување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивните мерки против Белорусија, со Предлог-одлука
51 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/283 на Советот од 26 февруари 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриктивни мерки против ИСИС (Даеш) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив, со Предлог-одлука
52 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/459 на Советот од 19 март 2018 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина, со Предлог-одлука
53 Годишен извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош
54 Предлог-програма за изменување на програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година
55 Информација со Спогодба помеѓу Министерството за образование и вработување на Република Малта и Министерството за образование и наука на Република Македонија за взаемно признавање на високообразовните степени, дипломи и сертификати
56 Информација за изменување на Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа, со Предлог-решение
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Радовиш
58 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.70Б лок.20 и 21, Скопјe
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението за афирмација на ликовното творештво, организација на ликовниот живот и збогатување на ликовната култура, друштво на ликовните уметници на Македонија, Скопје
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Сојуз на борците од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 и граѓаните продолжувачи Скопјe
61 Предлог-одлука за спојување на јавните здравствени установи Здравствен дом Гевгелија и Општа болница Гевгелија во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Гевгелија
62 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Штип
63 Предлог-закон за дополнување на Законот за празниците на Република Македонија
64 Годишен извештај на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2017 година
65 Годишен извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2017 година
66 Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година
67 Посебен извештај на Државната комисија за спречување на корупцијата за можните злоупотреби на буџетските средства, јавните фондови и средствата на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал за изборен период – предвремени парламентарни избори 2016 година
68 Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за период од 01-07-2017 до 31-12-2017 година
69 Годишен извештај за работата на Македонската радио телевизија за 2017 година
70 Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година
71 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 2017 година
72 Годишен извештај за работа на Агенцијата за aдминистрација за 2017 година
73 Годишен извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка за 2017 година
74 Извештај за работата на Ректорот и Универзитетот „Св Климент Охридски“ - Битола за академската 2016/2017 година, Извештај за финансиското работење и писмото на Универзитетот „Св Климент Охридски“ - Битола број 14-482/1 од 28 март 2018 година
75 Барање за давање на автентично толкување на член 5 од Законот за Државно правобранителство, поднесено од пратеникот Реџаиљ Исмаили
76 Барање за давање на автентично толкување на член 13 од Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, („Службен весник на РМ бр. 132/17“), поднесено од Народниот правобранител Иџет Мемети
77 Иницијатива поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.19/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на повеќе одредби од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010 и 100/2012)
78 Понуда од нотар Сашо Клисаровски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94674 за КО Ѓорче Петров 2-Мирче Ацев на КП бр.5770
79 Понуда од нотар Ана Јолакоска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1439 за КО Јурумлери на КП бр.153, викано место Динек
80 Понуда од нотар Роза Николова, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.393 за КО Ѓорче Петров 5 - Лепенец на КП бр.3448
81 Понуда од нотар Никола Спасовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192529 за КО Драчево 2 на Кп 12227 и Имотен лист бр.1628 за ко Горно Лисиче на КП 2983
82 Понуда од нотар Никола Спасовски за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.14281 за КО Драчево на КП 2269 место викано Љубаш
83 Понуда од нотар Махир Зибери, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1892 за КО Чаир на КП бр.136
84 Понуда од нотар Махир Зибери за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 31188 за КО Чаир на Кп бр.137
85 Понуда од нотар Махир Зибери за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.31186 за КО Чаир на КП бр.154
86 Понуда од нотар Ирфан Тахири за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.535 за КО Трубарево на КП 215 место викано Тасевица
87 Понуда од нотар Нита Џафери Исени, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2112 за КО Тетово на КП 5150 викано место/ улица Г Теќе
88 Понуда од нотар Катерина Митревска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.10050 за КО Горно Лисиче Градежен на КП 2143 место викано/ул.Каменик
89 Понуда од нотар Фатмир Ајрули, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр2979 за КО Јурумлери на КП бр.206
90 Кадровски прашања /69/
91 Прашања и предлози /69/
92 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот ,, Физибилити студија за реконструкција и ставање во комерцијална употреба на мала хидроелектрична централа „Глажња“ и мала хидроелектрична централа „Липково“
93 Информација за реализација на кредитите и проектите од ЕБРД со гантограм и реализација (динамика на реализација, технички и финансиски аспекти на имплементација)
94 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот ''Поддршка на Воздухопловната федерација''
95 Информација за прогресот на активностите од проектот „Посета на компании“ кои имаат проблем во постапката за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост и за остварените средби со физички и правни лица за проблеми од имотно-правен карактер (Управа за имотно-правни работи)
96 Информација за донесувањето на новиот акт за внатрешна организација во врска со процесите на извршување на работните обврски, конкретно за постапување по барања за промени во катастарот на недвижности
97 Извештај за работата на Дирекцијата за ТИРЗ за периодот од 01.07.2017 до 31.12.2017 година
98 Извештај за работа на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2017 година
99 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за локација бр.115 Бањанска река на Концесионерот ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани
100 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправната сеча на шуми во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година
101 Предлог Фискална стратегија на Република Македонија за 2019-2021 година
102 Информација за започнување на подготвителни работи и претходна анализа на Брза помош/Pre-hospital Health Care, за основните показатели за природата на Договорот што треба да биде склучен со цел за воспоставување на јавно приватно партнерство
103 Информација за започнување на подготвителни работи и претходна анализа на ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија, за основните показатели за природата на договорот што треба да биде склучен со цел за воспоставување на јавно приватно партнерство
104 Информација за започнување на подготвителни работи и претходна анализа за интегрирано менаџирање и иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции, за основните показатели за природата на Договорот што треба да биде склучен со цел за воспоставување на јавно приватно партнерство
105 Информација за статусот на преговорите со Банката за развој при Советот на Европа, досегашните активности на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ и запирање на проектот за изградба и модернизација на истиот
106 Информација за започнување на подготвителни работи и претходна анализа на ЈЗУ 8ми Септември во Скопје за обезбедување квалитетни и безбедни здравствени услуги за македонските граѓани според најдобрата светска пракса, за основните показатели за природата на Договорот што треба да биде склучен со цел воспоставување на јавно приватно партнерство
107 Информација за вработувањата во основните и средните училишта
108 Предлог-одлука за одобрување на средства од буџетот на Министерството за образование и наука за 2018 година
109 Информација со Предлог - одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2018 година на Приватната високообразовна установа Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
110 Информација со Предлог-одлуки за доделување на средства за реализирање на студиските програми на 2018 година за Православниот Богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна членка на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје и на Факултетот за Исламски науки - Скопје
111 Информација за набавка на услуги за колокација на информатичка опрема
112 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија
113 Информација во врска со формирање на работна група која ќе подготви тендерска документација за спроведување на тендерска постапка за избор на универзален снабдувач со електрична енергија и снабдувач во краен случај со електрична енергија