72-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
12.06.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (908.75 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Информација за потребата за изградба на пливачки базени во Република Македонија
2 Бизнис план, Инвестициона програма 2018/2020 и Финансиска програма за 2018 на Македонски железници Транспорт АД - Скопје, со Предлог-одлуки
3 Годишна сметка и финанскиски извештаи за 2017 година и Годишен извештај за работењето за 2017 година на ЈП Службен весник на Република Македонија, со Ревизорски извештај и Предлог-одлуки
4 Информација за потребата од продолжување на рокот за повлекување на парични средства од Договорот за заем (кредит) склучен помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Експорт Импорт банка од Кина заведен под број 08-116/3 од 08.01.2014 година и ПБЦ (2014) 02 (296) од 02.01.2014 година, кој рок треба да биде продолжен и усогласен со новодоговорениот рок за извршување на работите со изведувачот на изградба на автопатот Кичево-Охрид
5 Информација за реализација на постапка за прием на 80 лица во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
6 Предлог-одлука за висина на надоместоците за активности од областа на заштита и благосостојба на животните како и начин на нивна наплата
7 Информација за состојбата со болеста инфективна анемија кај копитари (за период од 01.10.2017 до 30.04.2018 година)
8 Информација за предусловите и прецизирање на барањата кои треба да ги исполни операторот за воспоставување на системот на управување со нус производи од животинско потекло
9 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година
10 Информација со анализа на рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување” со предлог-мерки за подобрување на состојбите согласно препораките на извештајот Doing Business 2018 на Светска банка
11 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности ДП.Бр.03-901/16
12 Предлог-одлука за продажба на движна ствар
13 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност соптвеност на Република Македонија
14 Барање на согласност на Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Дојран
15 Барање согласност на Листата за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти во општина Кочани
16 Предлог-закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
17 Предлог-закон за изменување на Законот за трговскитe друштва, по скратена постапка
18 Информација во врска со поднесено барање за категоризација на угостителски објекти за сместување од Хотел Премиер - Скопје, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
19 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини и тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетите “Црвени Брегови“ општина Неготино, “Дризла“ општина Студеничани, “с.Ново Село“ општина Штип и “Рафче“ општина Сарај по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.197/17)
20 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Ширината“ с.Лаки, општина Виница, “Жван“ општина Демир Хисар и “Мерите“ општина Штип, со Предлог-одлука
21 Информација за Осмото Годишно собрание на акционери на Европа Ре што ќе се одржи на 26 јуни 2018 година во Цирих, Швајцарија
22 Информација за потпишување на Конвенцијата за заемна административна помош за даночни прашања
23 Информацијаза давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Б3-големи угостителски единици КО Боговиње-вон г.р., општина Боговиње, со Предлог-одлука
24  Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, општина Неготино, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар КО Брњарци, општина Гази Баба, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
27 Информација за изградба на пруга Куманово-Бељаковце, за период 01.07-31.12.2017 година
28 Информација за напредокот на проектот - Изградба на заеднички железнички граничен премин со придружни содржини „Табановце“ помеѓу Република Македонија и Република Србија, заклучно со мај 2018 година
29 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Унгарија за полициска соработка
30 Информација за учеството на Република Македонија во Заедничката надворешна, безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија во периодот 1 јули - 31 декември 2017 година
31 Информација за извршена компаративна анализа во однос на надлежноста за управување со имот опфатен со финансиска мерка
32 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2018/90 од 22 јануари 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела, со Предлог-одлука
33 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлука за спроведување (ЗНБП) 2018/421 на Советот од 19 март 2018 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, со Предлог-одлука
34 Информација за воведување на рестриктивните мерки согласно Oдлуката (ЗНБП) 2018/476 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија, со Предлог-одлука
35 Информација за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/466 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Египет, со Предлог-одлука
36 Информација за напредокот во процесот на изработка на Стратегиски одбранбен преглед 2018
37 Информација за преземање и распоредување на професионални војници со навршени 45 години возраст во органите на државната и локалната власт и во други државни органи
38 Извештај за учество на припадници на Армијата на Република Македонија во Командата за обука, советување и асистенција (КОСА–С) во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан, ротација од септември 2017 година до март 2018 година
39 Информација за функционалноста на опремата и искористеноста на втората сервисна магистрала МИМ2 од платформата за интероперабилност
40 Информација за Ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2018 година
41 Информација за текот на подготовката на Проектот за унапредување на социјалните услуги
42 Информација за реализација на активности за воведување дуално стручно образование во средните стручни училишта
43 Информација со Меморандум за соработка за основање на Меѓународен институт за одржливи технологии на Југо-источна Европа
44 Информацијата за потребата од изменување на Законот за вработените во јавниот сектор, во одредбите со кои се регулираат правата од работен однос во областа на културата
45 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за игри на среќа, трговија и услуги „ЗЕРО ЛАЈФ БЕТ“ ДОО Теарце за деловната просторија на ул.„Гоце Делчев“ бр.1 во Теарце
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен
48 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт импорт Струга на локалитетот “Градиште“ с.Могорче, општина Дебар
49 Предлог-oдлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „5 TORRI 2018“, во Република Италија
50 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда - Управа за извршување на санкции
51 Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020 (за период јанаури - март 2018), со Предлог-одлука за формирање на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 и донесување на Предлог-решение за формирање на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 и Предлог-решение за престанување на важењето на Решението за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на Националните Акциони планови од Декадата на Ромите
52 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање
53 Предлог-закон за изменување на Законот за државен пазарен инспекторат
54 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Технолошко – технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола
55 Предлог-закон за изменување на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење
56 Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година
57 Барање за давање на автентично толкување на член 3 став 1 точка 3 од Законот за комунални такси, поднесено од градоначалникот на Општина Делчево
58 Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.63/2017 донесено на седницата одржана на 18 април 2018 година за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 став 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2014, 53/2016 и 11/2018)
59 Иницијатива поднесена од Лилјана Кочоска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.41/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 78 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/2015)
60 Иницијатива поднесена од адвокат Павлина Зефиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.19/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на повеќе одредби од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2010 и 100/2012)
61 Понуда од Нотар Ирфан Јонузовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.103488 за КО Бутел на КП бр.5848/1
62 Понуда од нотар Златко Николовски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотни листови бр.11719 и бр.2168 за КО Драчево 1 на КП бр.8219, викано место Драчево
63 Понуда од нотар Муамет Шеху од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист 2682 за КО Глуво Бразда на КП бр.1544 викано место Штитинје
64 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за Заклучок за усна јавна продажба под Ибр.141/18 и Заклучок за утврдување на вредност на недвижност, под бр.141/2018
65 Кадровски прашања /72/
66 Прашања и предлози /72/
67 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец август 2017 година
68 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец септември 2017 година
69 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец октомври 2017 година
70 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец ноември 2017 година
71 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец декември 2017 година
72 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец јануари 2018 година
73 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец февруари 2018 година
74 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец март 2018 година
75 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец април 2018 година
76 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче - Велес за јануари - март 2018 година
77 Извештај за работењето на ЈП МЖ - Инфраструктура за период I - III 2018 година
78 Финансиски извештај за работење на ЈП „Македонијапат“ - Скопје, за период од 01.07 до 30.09.2017 година, со дополнувања кон материјалот
79 Финансиски извештај за работење на ЈП „Македонијапат“ - Скопје, за период од 01.10 до 31.12.2017 година, со дополнувања кон материјалот
80 Информација со конкретна анализа за трошоците, мерките и потребните финансиски средства за FSC сертификација
81 Извештај за работа на Инспекциски совет и Информација за работа на инспекциските служби за прв квартал за 2018 година
82 Информација за прогресот и реализацијата на проектот „Надградба на објектите за царинење и инспекциски органи на граничниот премин Ќафасан (Министерство за финансии-Царинска управа)
83 Информација во врска со ревидираните финансиски извештаи за 2017 година на ТАВ Македонија
84 Информација во врска со Сертификатот за годишен надоместок за концесија за 2017 година на ТАВ Македонија
85 Информација за набавка и инсталација на опрема за европски систем за контрола на возовите ETCS ниво 1 по должината на Коридорот 10 и набавка и инсталација на опрема за глобален систем за мобилна комуникација во железницата GSMR по должина на Коридорот 10, заклучно со мај 2018 година
86 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за конкурентност на македонската економија 2016-2020 година
87 Извештај за учество на припадници на Армијата на Република Македонија во вежбовната активност „MILEX 18“ во Кралството Шпанија
88 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Anatolian Phoenix 2018“, во Република Турција
89 Предлог-одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија, заради учество во вежбовна активност „JCET-18“
90 Информација за распределба на средства од Буџетот на РМ за 2018 година, алоцирани во раздел 13001 - Министерство за транспорт и врски, Потпрограма - поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите со Предлог-одлука за распределба на средства за комунални инфраструктурни проекти
91 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Влада на Република Македонија (раздел 04001)