75-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
19.06.2018 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (358.56 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
1 Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување на населението од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците на ЈП "Студенчица" Кичево за регулираниот период 2018-2020 година бр.02-758/1-2 од 25.04.2018 година, со Предлог-одлука
2 Нацрт-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината. Нацрт - Договор за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за трговија и услуги АИМ ПРОПЕРТУ ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште. Нацрт-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за трговија и услуги АИМ ПРОПЕРТУ ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште.
3 1. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Скопје 1“
2.Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Скопје 2“на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Скопје 2“
3.Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ “Кичево“
4.Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Струга“
5. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Берово” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово” и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Берово”
6. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Делчево“
7. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Гевгелија“
8. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Прилеп“
9. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Радовиш“
10. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Штип“
11. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Струмица“
12. Предлог-ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“ и закупците на земјиште кој ќе градат објект за потребите на корисник во ТИРЗ „Виница“
13. Предлог-ТАРИФНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА И ЗАКУПЕЦ НА ЗЕМЈИШТЕ КОЈ ЌЕ ГРАДИ ОБЈЕКТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОРИСНИК ВО ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА
4 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавна установа за деца-Детска градинка на Општина Центар-13 Ноември Скопје
5 Информација за реализација на повеќегодишна јавна набавка на фиксна телефонија и интернет за Управата за заштита на културното наследство - Скопје
6 Предлог-завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2017 година, со Конечен извештај на овластен државен ревизор
7 Информација за продажба на недвижна ствар во Тетово сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижни ствари во Тетово
8 Информација со Предлог-одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за изработка на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанистички план за градска четврт ССЗ 01, Блок 1, Блок 02, Блок 03, Блок 04, Блок 05, Блок 08 и Блок 09, општина Карпош, формирани со Урбанистички план за четврт ССЗ 01, донесен со Одлука на Совет на Град Скопје број 07-6504/1 од 25.09.2014 година
9 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - дијабаз на локалитетот „Капешки Рид“ КО Подлес, општина Градско, со предлог-одлуки
10 Информација во врска со одржување на Годишно Собрание на акционерите на ЕВН Македонија АД, Скопје, закажано за 25.06.2018 година
11 Информација со Извештајот од Комисијата за субвенции на седум општини за изработка на локални Стратегии за развој на туризмот
12 Предлог-програма за капитални трансфери за центри за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој
13 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со станица за технички преглед КО Костинци, општина Долнени, со Предлог-одлука
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на 10 (20) кв вод за приклучување на МХЕ Tополка со реф. бр.317 КО Дреново и КО Лисиче, општина Чашка, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица СТП 6092 за мобилна телефонија КО Смојмирово, општина Берово, со Предлог-одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Е2 комунална супраструктура (кула- посматрачница и технички објекти за детекција и превенција на шумски пожари) КО Саса, општина Македонска Каменица, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ на река Стровија со реф.бр. 250 и пропратни објекти КО Стровија, општина Долнени, со Предлог-одлука
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со основна класа на намена Б3-големи трговски единици КО Љубодраг, општина Куманово, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на канализациона мрежа во населба Карпош КО Куманово, општина Куманово, со Предлог-одлука
20 Информација за предлог договор за доделување на државна помош на друштво за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
21 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на Договор помеѓу Република Македонија и Република Казахстан за трансфер на осудени лица
22 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на Договор помеѓу Република Македонија и Република Казахстан за взаемна правна помош во кривичната материја
23 Информација за правосилноста на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот „Православна Охридска Архиепископија (Грчко-Православна Охридска Архиепископија на Пеќката Патријаршија)“ против Република Македонија, А.бр. 3532/07
24 Предлог-закон за спречување и заштита од дискриминација
25 Информација за интервентно сместување на семејства поради пожар на семејниот дом
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица
27 Предлог-одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија, заради учество во вежбовна активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2018“
28 Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Влада на Република Македонија (раздел 04001)
29 Барање на Худа Нафа, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
30 Барање на Неџат Максути, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
31 Барање на Соња Должан, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
32 Барање на Шкељќим Деволи, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
33 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Технолошко - технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола
34 Барање за давање на автентично толкување на член 17 од Законот за архивски материјал, поднесено од пратеникот Реџаиљ Исмаили
35 Барање за давање на автентично толкување на член 25 од Законот за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, поднесено од пратеникот Драган Цуклев
36 Иницијатива поднесена од Даме Ковачевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.38/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 29 став 2 точка 5 од Законот за трговските друштва
37 Иницијатива поднесена од РТЗ Плава Лагуна, ЗГРТ Панорама Плус, ДТПУ радио такси АС Вардар, сите преку полномошникот адвокат Снежана Арнаудовски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.51/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8 став 1 точки 1, 2, 3 и 4 в.в со член 7 став 1 точка 1 алинеја 5 од Законот за превоз на патниот сообраќај
38 Иницијатива поднесена од Адвокатското друштво Тошиќ и Јефтиќ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.45/2018 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 11 и член 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/2015)
39 Иницијатива поднесена од Техно-интерекспорт Душко ДООЕЛ од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.47/2018, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 43 став 1 и 2 и член 86 став 1 и 3 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
40 Понуда од нотар Ирфан Тахири од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93497 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.12665 и КП бр.12666 и КП бр.12662 викано место Лака
41 Уверение во врска со Понудата од нотар Вера Станоевска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2438 за КО Г и Д Оризари на КП бр.1008
42 Понуда од нотар Насер Зибери од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имоте лист бр.13997 за КО Сарај на КП бр.11258 викано место/улица Сарај
43 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.32 за КО Брест на КП бр.2116 викано место Пенјев Дол
44 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3458 за КО Илинден на КП бр.1551 викано место/улица Трница
45 Понуда за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.192868 за КО Драчево 2 на КП бр.12048 викано место/улица Речиште , доставена од Нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје
46 Понуда од нотар Ристо Папазов од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.41739 за КО Центар 1 на КП бр.11651 викано место/улица И.Р.Лола
47 Понуда од нотар Ирфан Јонузовски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4280 за КО Илинден на КП бр.932 место викано Село
48 Известување од извршител Моника Муча од Скопје, за налог за извршување под И.бр.630/2017
49 Известување од извршител Моника Муча од Скопје, за налог за извршување, под И.бр.222/2018
50 Кадровски прашања /75/
51 Прашања и предлози /75/
52 Извештај за учество на вежбовна активност при хемиски инцидент со прекуграничен ефект „Суб-регионална-Балкан теренска вежба“ во Тирана, Република Албанија
53 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец април 2018 година
54 Информација во врска со потребата за донесување на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка