88-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
11.09.2018 - 14:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (319.49 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Град Скопје
 
2 Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2017 година, со Извештај на независните ревизори, предлог-одлуки и дополнувања кон материјалот
 
3 Информација за Предлог-правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации, со Предлог-одлука
 
4 Збирен извештај за настанатите штети од елементарните непогоди кои ги зафатија општините: Демир Хисар, Дебрца, Кичево, Македонски Брод и Ресен
 
5 Информација за долговите на Комуналните претпријатија кон Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје
 
6 Информација за проблемите со кои се соочува Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје, со предлог заклучоци
 
7 Барање за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Македонски шуми”– Скопје, со Предлог-одлука
 
8 Информација за потребата од формирање на национално координативно тело за организирање на V Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог.
 
9 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-127/18
 
10 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-551/18
 
11 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-549/18
 
12 Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.ДП.Бр.03-553/18
 
13 Информација за потреба од обезбедување на нафтени деривати наменети за покривање на потребите на ЈП „Комуналец“ и училиштата на Општина Кичево, со Предлог - одлука
 
14 Предлог - закон за јавните набавки
 
15 Информација за општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој и општо и селективно зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска корпорација преку запишување на дополнителни акции од страна на земјите членки
 
16 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - глина на локалитетот “Кадица“ општина Ресен, со предлог – одлуки
 
17 Информација за формирање на Комисијата за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот “Прогун“, општина Неготино, со Предлог – решение
 
18 Информација во врска со потребата за изработка на планска и проектна документација за потребите на Министерството за економија
 
19 Информација за целисходноста на проектот за изградба на жичарница од Институт по белодробни заболувања кај децата Козле до Средно Водно
 
20 Информација за подготвена Тендерска документација за избор на универзален снабдувач
 
21 Предлог стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со Акциски план 2018-2020
 
22 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовната активност „ПРЕДИЗВИК 18“, со Предлог-oдлука
 
23 Информација за пакетот Партнерски цели 2018 за Република Македонија
 
24 Информација за доделување на деловен простор за користење
 
25 Информација за национален Акциски план за Отворено владино партнерство со Предлог национален Aкциски план за отворено владино партнерство 2018-2020 година
 
26 Информација за одржаниот седми состанок и подготовка на осмиот состанок на Специјалната група за реформа на јавната администрација во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, во Скопје на 03ти октомври 2018 година
 
27 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување
 
28 Национална стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018–2027 „Тимјаник“
 
29 Информација за националниот акциски план за вработување 2018-2020 година, со Национален акциски план за вработување 2018-2020 година
 
30 Информација за работата на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Роми и интеграција на Ромите 2020 (за период април - јули 2018)
 
31 Предлог-програма за изменување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018)
 
32 Информација со Акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018-2020 година
 
33 Информација со предлог-мерки со кои ќе се подобри деловното опкружување и ќе се подигне рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување” во наредниот извештај „Doing Business” на Светска Банка
 
34 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, трговија и услуги ГРЕЕН ЛИФЕ ДОО с.Јосифово, Валандово за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
 
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен завод за статистика
 
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Гостивар
 
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
 
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола
 
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово
 
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (44-8020/1)
 
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (44-8019/1)
 
42 Предлог - oдлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Битола
 
43 Предлог-одлука за изведување на вежбовна активност „СЕОПФАТЕН ОДГОВОР-ВОДНО 18“ во Република Македонија
 
44 Предлог-одлука за утврдување на работи од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија
 
45 Предлог-одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување
 
46 Барање од нотар Катерина Митревска од Скопје, за размена на недвижен имот
 
47 Понуда од нотар Кристина Костова од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.8323 за КО Ѓорче Петров 5-Лепенец, на КП бр.1176
 
48 Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.20301 за КО Штип на КП бр.8777
 
49 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) доставен под И.бр.339/17
 
50 Кадровски прашања /88/
 
51 Прашања и предлози /88/
 
52 Информација во врска со потребата за јавна набавка на механизација во прва фаза за нормално функционирање и зајакнување на ЈП Македонијапат-Скопје
 
53 Tримесечeн финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. - Скопје за период од 04-06 месец 2018 година
 
54 План со утврдени приоритети за реализација на правичен надоместок, поради ограничување од режим на заштита, право на првенствено купување и експропријација, за најзначајните заштитени добра од културно наследство на територијата на општина Охрид
 
55 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2018 година (јануари-јуни)
 
56 Предлог - уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година
 
57 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година
 
58 Предлог - програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
 
59 Информација за создавање на висока раководна служба (ВРС)
 
60 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Судски совет на Република Македонија
 
61 Информација во врска со реализацијата на средствата предвидени во буџетот на Министерството за култура за 2018 година, за капитални дотации до единици на локална самоуправа, со Предлог -програма
 
62 Извештај за извршените преговори за склучување на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Кувајт во областа на културата и уметноста, со усогласен текст на Спогодбата