Служба за општи и заеднички работи

Службата врши општи работи и услуги за потребите на Претседателот на Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија, министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Северна Македонија и Уставниот суд на РСМ.

За Претседателот на Република Северна Македонија на кого му престанала функцијата, како и за членовите на семејството на Претседателот на Република Северна Македонија по престанување на функцијата, Службата врши општи работи и услуги во согласност со закон.

Службата може да врши општи работи и услуги и за потребите на самостојните органи на државната управа, управните организации, правосудните органи и други државни  органи, врз основа на договор и со надоместок.

2016

Завршна сметка на СОЗР за 2016 година - Дел 1

Завршна сметка на СОЗР за 2016 година - Дел 2

Завршна сметка на СОЗР за 2016 година - Дел 3

Завршна сметка на СОЗР за 2016 година - Дел 4

2017

Завршна сметка на СОЗР за 2017 година - Дел 1

Завршна сметка на СОЗР за 2017 година - Дел 2

Завршна сметка на СОЗР за 2017 година - Дел 3

Завршна сметка на СОЗР за 2017 година - Дел 4

2018

Завршна сметка на СОЗР за 2018 година - Дел 1

Завршна сметка на СОЗР за 2018 година - Дел 2

Завршна сметка на СОЗР за 2018 година - Дел 3

Завршна сметка на СОЗР за 2018 година - Дел 4

2019

Завршна сметка на СОЗР за 2019 година - Дел 1

Завршна сметка на СОЗР за 2019 година - Дел 2

Завршна сметка на СОЗР за 2019 година - Дел 3

Завршна сметка на СОЗР за 2019 година - Дел 4