64-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
06.04.2021 - 13:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (730.08 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1 април 2021 година
Пред точка Агенда Европа Дома
Пред точка Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.1. – 30.06.2021 година
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
1 Информација за прашања поврзани на долгот на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје кон Хрватски Железници Карго и за потребите за неговото решавање
2 Информација за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, со Предлог-одлука
3 Предлог-одлука за престанок за користење на недвижна ствар на Општина Велес и Предлог - одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Велес
4 Предлог на закон за изменување на Законот за данокот на добивка
5 Предлог на закон за изменување на Законот за енергетска ефикасност, по скратена постапка
6 Информација со Предлог-одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Ореовец“, Општина Прилеп
7 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Реџеп Аземовиќ, ул.Мара Минанева бр.65, Струмица, со Предлог-одлука
8 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, по скратена постапка
9 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот на Министерството за надворешни работи за реализација на повеќегодишен договор за јавна набавка на работи за надворешно и внатрешно реновирање на објектот во Канбера на адреса: “11 Nuyts Street, Section 12, Block 1, Red Hill, A.C.T. 2603” за потреби на Резиденција и три станови за дипломати, добиен од сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешната СФРЈ во сопственост на Република Северна Македонија
10 Информација за предлог-проектот на ОБСЕ и ЕУ за испитување на перцепциите на јавноста за мигрантите во ЕУ и Западен Балкан на тема: „E-MINDFUL - Подобрување на европскиот наратив за миграција заснован на докази за развој на понатамошните долгорочни активности на Унијата“
11 Информација за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Северна Македонија заради изведување на вежба „Одлучен удар 21“, со Предлог-Одлука
12 Информација за обезбедување на средства за купување на реагенси и потрошен лабораториски материјал за потребите на Институтот за имунобиологија и хумана генетика на Медицинскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
13 Информација за Проектот Адаптација на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања, Отешево и одобрување на нова динамика на плаќање
14 Информација на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот за доделена државна помош, за периодот јануари - декември 2020 година
15 Годишен извештај на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2020 година
16 Извештај за финансиското работење на ЈП Стрежево Битола, за четвртото тромесечие од 2020 година, од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
17 Информација за извршен увид во Макпетрол Темко Скопје
18 Информација во врска со донесените Заклучоци по точка 7 од Петнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 март 2020 година
19 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“
20 Информација за предлог листа на супстанции и производи кои се забранети за употреба кај животните чии производи се употребуваат во исхраната на луѓето(*), со Предлог-одлука
21 Предлог-програма за изменување на Среднорочната програма за формирање, чување, обновување и користење на стоковните резерви за период 2021-2025 година
22 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат (принтер)
23 Годишен извештај за работа на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија за 2020 година, со Предлог-одлука
24 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за потребата од раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија - Влада на Република Македонија, како Основач на ТИРЗ Струга, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и Трговско друштво за производство трговија и услуги Речи Ентерприсес ДООЕЛ увоз-извоз Струга, како закупец на земјиште, со Предлог-одлука
25 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Старо Нагоричане
26 Информација за реализација на проектот реконструкција на атлетска патека на градски стадион во Пробиштип
27 Информација за реализација на проектите за реконструкција на фудбалски игралишта во Демир Капија, Крива Паланка и Ресен
28 Информација за донесување на Решение за изменување на Решението за именување на членови на Групата за процена, со Предлог-решение
29 Информација за добивање согласност од Владата на Република Северна Македонија за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
30 Предлог-национална програма за координација и превземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2021 и 2022 година
31 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
32 Предлог-програма за изменување на Програмата за субвенционирање на дел од трошоците за вградување на уреди за погон на ТНГ или друг вид на алтернативно гориво во возилата за 2021 година
33 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Мотел Мип-Ко, Пробиштип, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
34 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сити Ин, Кочани, со Предлог-решение за утврдување на категорија на угостителскиот објект
35 Информација за донесување на Третиот двогодишен извештај за климатски промени
36 Информација за статусот на реализација на проектот за “Изградба на прочистителна станица за отпадни води и рехабилитација и надградба на канализационата мрежа во Општина Битола„ и проектот за “Изградба на прeчистителна станица за отпадни води и рехабилитација и надградба на канализационата мрежа во Општина Тетово„ вклучувајќи и план со рокови за надминување на нотираните проблеми / Informacioni për statusin e realizimit të projektit për "Ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza dhe rehabilitimin dhe azhurnimin e rrjetit të kanalizimeve në Komunën e Manastirit" dhe projektin për "Ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza dhe rehabilitimin dhe azhurnimin të rrjetit të kanalizimeve në Komunën e Tetovës “përfshirë planin me afate për tejkalimin e problemeve të vërejtura
37 Информација за подготовка и прифаќање на Шестиот национален извештај кон Конвенцијата за биолошка разновидност (ЦБД)
38 Информација за начин на измирување на остатокот на долг на ЈП Колекторски систем Скопје и општините Охрид и Струга кон Министерството за финансии по основ на користени кредити склучени помеѓу Република Македонија и Европска банка за обнова и развој и Поддоговорот за кредит (Акциона програма за унапредување на општините и животната средина) од 27.12.2000 година врз основа на Договорот за заем (Акциона програма за унапредување на општините и животната средина) од 22.09.2000 година и Амандманот бр.1 кон Договорот за заем (Акциона програма за унапредување на општините и животната средина) од 07.12.2004 година
39 Информација за издавање Писмо без приговор за предлог-Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор
40 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 20-Сообраќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2021 година
41 Информација за потреба од набавка на услуга за превентивна дезинсекција против возрасни форми на комарци и против ларви од комарци
42 Предлог-одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати 
43 Информација за поднесување кандидатура на Република Северна Македонија за прием во полноправно членство во Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот - ИХРА
44 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на ООН „УНИФИЛ“ во Република Либан
45 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на ООН „УНИФИЛ“ во Република Либан (02-1762/2)
46 Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија
47 Предлог-одлука за доделување на средства на ученичкиот дом при СОУУД ,,Димитар Влахов", Струмица (режиски трошоци)
48 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка (режиски трошоци)
49 Предлог-одлука за доделување на срeдства на ученичкиот дом при ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ Скопје (режиски трошоци)
50 Предлог-одлука за доделување на средства на ученичкиот дом при ДЦУОР „Партенија Зографски“ Скопје (режиски трошоци)
51 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје (режиски трошоци)
52 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СМУГС „Д-р Панче Караѓозов„ Скопје (режиски трошоци)
53 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Кочо Рацин„ Свети Николе (режиски трошоци)
54 Предлог-одлука за доделување на срeдства на ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга (режиски трошоци)
55 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при ДСУОР „Искра“ Штип (режиски трошоци)
56 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученички дом при СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово (режиски трошоци)
57 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Крсте Петков Мисирков“ Кавадарци (режиски трошоци)
58 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола (режиски трошоци)
59 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски„ Македонски Брод (режиски трошоци)
60 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар (режиски трошоци)
61 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес (режиски трошоци)
62 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје (режиски трошоци)
63 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола (режиски трошоци)
64 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје (режиски трошоци)
65 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид (режиски трошоци)
66 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип (режиски трошоци)
67 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Народен Херој Орде Чопела“ Прилеп
68 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ Скопје
69 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ Скопје
70 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ Битола
71 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип
72 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид
73 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“ Скопје
74 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар
75 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при РЦСОО„Ванчо Питошески“ Охрид
76 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица
77 Предлог-одлука за доделување на средства на Општинскиот ученички дом „Боро Менков”, Крива Паланка
78 Предлог-одлука за доделување на средства на Oпштинскиот ученички дом „Лазар Лазаревски“ Велес
79 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Митко Пенџуклински“ Кратово
80 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ Струга
81 Предлог-одлука за доделување на средства на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ Битола
82 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СОУ „Св.Наум Охридски“ Македонски Брод
83 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Општински ученички дом „Професор Мијалковиќ“ Куманово
84 Предлог-одлука за доделување на средства на Ученичкиот дом при СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
85 Предлог-одлука за доделување на средства на ЈУ Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ Скопје
86 Предлог-одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерство за труд и социјална политика
87 Информација за прогресот на реализација на Акцискиот план со дефинирани активности и рокови за имплементација на дадените препораки од конечните извештаи на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи, заедно со ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерство за труд и социјална политика сметка на основен буџет (637)
88 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Комисија за заштита од дискриминација
89 Иницијатива поднесена од Владимир Василевски од Скопје, преку адвокат Горан Андревски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.310/2020 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на Владата на Република Македонија за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на ЈП за државни патишта, бр.42-40721 од 03.06.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/2014)
90 Понуда од нотар Елизабета Стојаноска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.15528 за КО Прилеп, на КП бр.12520, Ул Маршал Тито бр.1
91 Понуда од нотар Тања Аспорова од Велес за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.27366 за КО Велес на КП бр.16003 во место викано Речани
92 Понуда од нотар Николче Павловски од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.63 за КО Коњско на КП бр.87 м.в Село со површина од 7771 М2
93 Понуда од нотар Александар Гуњувски од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5442 за КО Штип - 5 на КП бр.8276, во место викано Пребег
94 Понуда од нотар од Ванчо Андоновски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бре. 1078 за КО Маџари КП бр.1043, Имотен лист бр. 68234 за КО Маџари на КП бр. 1043, Имотен Лист бр.8904 за КО Маџари на КП бр.1043 и Имотен лист бр.11579 за КО Маџари на КП бр.1042
95 Известување од извршител Катерина Кокина од Скопје, за Заклучок за трета усна јавна продажба која ќе се одржи на 16.04.2021 година, доставено под И.бр.1471/19 од 08.03.2021 година
96 Прашања и предлози / 64
97 Финансиски план за изменување и дополнување на Финансискиот план за 2021 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија
98 Информација за кредитните барања кои ги исполнуваат условите (Список 6, 7 и 8) за кредитирање по Јавниот повик бр. 1 за кредити од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (КОВИД 3 кредитна линија)
99 Годишен извештај за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година
100 Годишната програма со Финансиски план за користење на средствата за 2021 година на Бирото за судски вештачења кои произлегуваат од Буџетот на Република Северна Македонија
101 Годишен извештај за работа на инспекциските служби за 2020 година
102 Информација за реализирани активности во 2020 година од Програмата за заштита на потрошувачите, за периодот 2019-2020 година
103 Извештај за реализација на Програмата за развој на туризмот за 2020 година
104 Извештај за реализација на Програма за поддршка на угостителскиот сектор во Република Северна Македонија
105 Информација во врска со Главните индикатори за успешност на работењето (KPI) за 2020 година за аеродромите во Скопје и Охрид
106 Информација за содржинско одржување на платформа за Е-учење (Систем за управување со учење –LMS)
107 Информација за спроведување на Годишната програма за обука за административно управување за 2021 година
108 Информација за имплементацијата на Националниот план за управување со квалитет во јавниот сектор за периодот 2018-2020 година
109 Барање за доделување на деловен простор за потребите на Агенција за цивилно воздухопловство, со Предлог-одлука
110 Информација за добивање согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Агенцијата за управување со одземен имот, со Предлог-одлука
111 Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Македонската православна црква - Охридска архиепископија - Скопска православна епархија, со Предлог-одлука
112 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година
113 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година
114 Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2021 година
115 Информација за пријавени проблеми со кои се соочуваат странски инвеститори
116 Информација за потпишување на Меморандум за соработка со компанијата Пејпар Мил ДОО Кочани, со Нацрт - текст на Меморандум
117 Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за започнување на постапка за воспоставување систем за маркирање на горива, воспоставување електронски систем за следење и пронаоѓање на тутунски производи, систем за следење на алкохолни пијалоци и пиво и систем за следење на лекови