142-ра седница на Владата

Седницата се одржа на: 
05.04.2023 - 13:30
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (976.62 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Информација за доставување на Акциските документи за Годишната акциска програма за 2024 година и Акциските фишea за секторските оперативни програми за периодот 2024 – 2027 до Европската комисија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 2-Слободно движење на работници од Кластер 2-Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 6 - Право трговски друштва од Кластер 2 - Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка Информација за одржан билатерален скрининг за Поглавје 4-Слободно движење на капитал од Кластер 2-Внатрешен пазар и преземени обврски
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јануари 2023 година – 30 јуни 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за "Обнова на софтверски лиценци и сервиси“
2 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за Проект за ифраструктура за магистрален гасовод – делница 5; Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево (од км 0+000 до км 110+793,20), КО Брњарци, КО Сингелиќ, КО Инџиково вон.град, КО Маџари,КО Горно Лисиче вон.град, КОДрачево2 ,КО Усје, КО Шишево, КО Сопиште вон.град, КО Ласкарци и КО Паничари Град Скопје,КО Добарци вон.град, КО Теново вон.град, КО Стенче, КО Стримница вон.град, КО Брвеница вон.град, КО.Тетово вон.град, КО Мерово, КО Горна Лешница и КО Челопек вон.град општина Тетово, КО Милетино, КО Форино и КО Балин Дол Општина Гостивар, со Предлог-Одлука
3 Информација за 183-та Седница на Одборот на директори на Претпријатието за нафтовод Солун – Скопје – Вардакс АД, закажана за 06.04.2023 година
4 Предлог на закон за ратификација на Конвенцијата за меѓународни изложби, потпишана во Париз на 22 ноември 1928 година, изменета и дополнета со Протоколи од 10 мај 1948 година, 16 ноември 1966 година и 30 ноември 1972 година и дополнувања од 24 јуни 1982 година и од 31 мај 1988 година
5 Информација за 13 тековни предмети пред ЕСЧП АД Осигурителна Полиса Скопје и други против РСМ и 7 др. апликации (62544/19, 6430/20, 7307/20, 38181/20, 44331/20, 48373/20, 49268/20 и 38659/20) и Пуцко Петрол увоз –извоз Дооел против РСМ и 4 др. апликации (6381/20, 38665/20, 15860/20, 38176/20 и 44819/20) со можни финансиски импликации по Буџетот на РСМ и за можноста за нивно спогодбено решавање
6 Информација за потребата од обезбедување финансиски средства за реализација на изложбата „Заедно“ за промоција на македонско-бугарските односи во Европскиот парламент (2-5 мај 2023 г.)
7 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (ЈЗУ клиника за ендокринологија дијабетес и метаболички нарушувања-Скопје)
8 Извештај согласно задолжение бр.41-1687/3 од 21 февруари 2023 година, а во врска со Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и усогласеност за 2021 година, со Извештај од одржан состанок во Државен завод за ревизија
9 Предлог за поведување постапка за водење преговори за склучување Договор меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Латвија за размена и заемна заштита на класифицирани информации, со Нацрт-текст на Договор
10 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Јован Станојковиќ ул.Борис Кидрич бр.6/13, Ресен, со Предлог-oдлука (39-11951)
11 Информација за изработка на Основен проект и изградба на пат и сообраќајно решение за обезбедување на приклучок кон планираната регионална депонија во Општина Новаци
12 Информација со предлог за изнаоѓање на решение за обезбедување превоз на Комисијата за категоризација на угостителските објекти за сместување
13 Информација со Предлог-одлука за започнување напостапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Ореовец“ Општина Прилеп
14 Информација за статус на Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. 12-7529/1 од 31.07.2018, склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Трговското Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и угостителство Алекс-3 ДООЕЛ увоз – извоз Кочани
15 Информација за статус на Договорот за финансиска поддршка бр. 13-7592/1 од 31.07.2018 година и анекс на договорот бр. 11-8059/1 од 15.10.2019 година, склучени помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за преработка, производство, трговија и услуги Бабам ФУД увоз-извоз ДООЕЛ Битола
16 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц на Друштвото за производство, трговија и услуги Виана Компани ДООЕЛ увоз-извоз Чашка на локалитетот ,,Ќерестески Колиби“, Општина Чашка
17 Предлог-одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Чашка
18 Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметот пред Европскиот суд за човекови права Y и Z против Република Северна Македонија А.бр. 53742/21
19 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/252 на Советот на ЕУ од 4 февруари 2023 година за изменување на Одлука 2014/512/ЗНБП во врска со рестриктивните мерки во поглед на дејствијата на Русија кои ја дестабилизираат ситуацијата во Украина и Регулативата (ЕУ) 2023/250 на Советот од 4 февруари 2023 година за изменување на Регулатива (ЕУ) бр. 833/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата на Русија за дестабилизирање на состојбата во Украина
20 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/193 на Советот на ЕУ од 30 јануари 2023 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/192 на Советот од 30 јануари 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 269/2014 за рестриктивни мерки во поглед на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
21 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2023/159 на Советот од 23 јануари 2023 година за изменување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/156 на Советот од 23 јануари 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 101/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Тунис
22 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2023/153 на Советот од 23 јануари 2023 година за спроведување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Иран и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2023/152 на Советот од 23 јануари 2023 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 359/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Иран
23 Информација за Планот за спроведување за Гаранција за млади 2023-2026 година, со Планот за спроведување на Гаранција за млади 2023-2026 година
24 Предлог-oдлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за култура
25 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување договор за заемно признавање на професионални квалификации за сестри, ветеринарни хирурзи, фармацевти и акушерки во контекст на договорот за слободна трговска соработка на централна Европа, со Нацрт текст на договор
26 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Наука за земјиштето и хидрологија“ на Земјоделски факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Наука за земјиштето и хидрологија“ на Земјоделски факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
27 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по “Казнено право“ на Правен факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев„ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по “Казнено право“ на Правен факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев„ во Штип
28 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Растително производство“ на Земјоделски факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Растително производство“ на Земјоделски факултет при Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
29 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Енологија“, на Земјоделски факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Енологија“, на Земјоделски факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
30 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Фитомедицина-заштита на растенија“, на Земјоделски факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев„ во Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Фитомедицина-заштита на растенија“, на Земјоделски факултет, при Државниот универзитет „Гоце Делчев„ во Штип
31 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Подземна експлоатација“ на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академските студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Подземна експлоатација“ на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
32 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Класична филологија“ на Филозофски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на академски студии - докторски студии (180 ЕКТС) по „Класична филологија“ на Филозофски факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
33 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Информациски системи и менаџмент“ на англиски јазик, на Факултет за современи науки и технологии, при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, со Предлог-решение за почеток со работа на студискaта програма од трет циклус на студии по „Информациски системи и менаџмент“ на англиски јазик, на Факултет за современи науки и технологии, при Универзитет на Југоисточна Европа
34 Предлог-одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2023 година на Факултетот за исламски науки - Скопје
35 Предлог-одлука за одобрување наменски средства на Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово за 2023 година
36 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крива Паланка (таблети)
37 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кисела Вода (таблети)
38 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кривогаштани (таблети)
39 Предлог – одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Штип (таблети)
40 Барање за давање на автентично толкување на член 17-в и член 29-б од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во републиката ("Службен весник на Р.М" бр. 36/90, 38/91, 23/97/ 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 233/18), поднесено од градоначалникот на oпштина Врапчиште
41 Барање за давање на автентично толкување на член 25-а од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија" бр. 68/2004; 127/2006; 114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 166/2014; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 64/2018; 140/2018 и 163/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 275/2019 и 67/22)", поднесено од пратеникот Емилија Рамбабова
42 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (I Фаза)
43 Иницијатива поднесена од Зоран Стојановски, адвокат од Тетово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.22/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.2392022)
44 Иницијатива поднесена од Санде Пејоски од Охрид, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.12/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 128 став 4 од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на РМ“ бр.9/2008)
45 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1357 за КО Злокуќанина КП б. 353 викано место Бучало
46 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.53143, за КО Визбегово, на КП бр.1400, викано место/улица Визбегово (41-1642/1)
47 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.53141, за КО Визбегово, на КП бр.1400, Викано место/улица Визбегово (41-1640/1)
48 Понуда од нотар Сихана Зибери Шабани од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.52912 и Имотен Лист бр.53575, за КО Визбегово, на КП бр.1400, Викано место/улица Визбегово (41-1637/1)
49 Понуда од нотар Станка Горичан од Охрид, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1411 и Имотен лист бр.1733 за КО Долно Лакочереј-вонград, на КП бр.1219, КП бр.485, КП бр.486 и КП бр.497, викано место/улица „Габавци“
50 Понуда од нотар Радица Хаџи Петрушева од Велес, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1179 за КО Чашка-вонград на КП бр.839
51 Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за недвижен имот евидентиран на имотен лист 5032 за КО Сингелиќ - 1
52 Известување од извршител Гордана Џутеска од Охрид, доставено под И.бр. 1334/2022, за Налог за извршување врз недвижен имот запишан во Имотен лист бр.101255, за КО Мислешево
53 Известување од извршител Јадранка Јовановска од Куманово за Заклучок за усна јавна продажба, која ќе се одржи на 7 април 2023 година, доставен под бр. И.бр.742/20 за недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 9377 за КО Крива Паланка
54 Кадровски прашања 
55 Прашања и предлози 
56 Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2023 година
57 Извештај за работа на Национална комисија за учебници за 2022 година (Национална комисија за учебници)
58 Извештај за работата на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2022 година
59 Информација за склучување на Договор за грант со Европската банка за обнова и раэво| за техничка соработка за надградба на ATM системот во Република Северна Македонија за консултантски услуги утврдени во рамки на Договорот эа заем склучен на ден 29.07.2022 година со Европската Банка за Обнова и Развој - ЕБОР, Оперативен број 53184 (“M-HAB“ А.Д. - Скопје бр. 02-1044/1 од 29.07.2022 година)
60 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БЕЛЛАНЏ ДОО УВОЗ ИЗВОЗ КРАВАРИ БИТОЛА
61 Информацијата во врска со поднесено барање од Друштвото за производство на електрична енергија ФОРТИС ЕНЕРГЕТИКА ФОТОНАПОНСКИ ЦЕНТРАЛИ ДООЕЛ Скопје,за издавање на овластување за изградба на нов енергетски објект
62 Извештај за завршени преговори со усогласен текст на Договорот за културна соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Република Турција
63 Информацијата за потребата од изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река
64 Информацијата за поведената арбитражна постапка за Договорот за градежни работи “Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во град Скопје” и потребата за ангажирање на експерти за потребите на арбитражната постапка
65 Информација за отпочната постапка за формирање на Одбор за разрешување на спорови - ДАБ за проектот - изградба на автопатот Кичево - Охрид
66 Информација во врска со примена на член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година
67 Информација за статусот на усогласувањето Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги (ЕУ) 2018/1808
68 Информацијата за формирање на работна група за разгледување на можностите за соработка меѓу Министерството за информатичко општество и администрација и А.Д. Пошта на Северна Македонија
69 Предлог – Одлука за престанување на важењето на одлуката за престанување и за давање на користење на дел од недвижна ствар