194-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.10.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (952 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за статус на реализација на активностите преземени од билатерланите скрининзи за Поглавјата од Кластер 2-Внатрешен пазар
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 13 –„Рибарство “ од Кластер 5 - „Ресурси, земјоделство и кохезија“ на 26ти и 27ми октомври 2023 година во Брисел
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2023 година – 31 декември 2023 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Ценовник за висината на цената на сирова вода наменета за водоснабдување на населението од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците на Јавното претпријатие "Студенчица" Кичево за регулиран период 2024-2026 година бр.02-1115/1-5 од 26.07.2023 година, со предлог-одлука
2 Барање за добивање согласност за вработување на неопределено време
3 Предлог на Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Северна Македонија за денационализација по скратена постапка
4 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за мхец бр.123 Крива река, бр. 407 Пена, бр.277 Воденешница, бр.349 Блатечка и бр.408 Коселска река
5 Барање за отпишување на стар долг спрема Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија-Скопје
6 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У 96/20
7 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У 03-561/1
8 Информација за степенот на реализација на активностите од Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за градење отпорност и справување со хибридни закани (2021-2025)
9 Годишната сметка за 2022 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје и Годишниот извештај за работењето со финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН “-Скопје, со Извештај на независниот ревизор и предлог-одлуки
10 Годишна сметка, Финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2022 година, со Извештај на независните ревизори и предлог - одлуки
11 Годишен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за 2022 година, Годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година, со Извештај од независен ревизор и предлог-одлуки
12 Информација за неспроведување на техничкото решение за изградба на девијација на регионалниот пат P2133 кој се вкрстува во две нивоа со железничките пруги Куманово-Граница со Р.Бугарија и Табановце-Скопје, како дел од договорот со Изведувачот на градежните работи
13 Информација за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба (Васе Миланов)
14 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за реконструкција на улица Ацо Шопов во населба Чашка, КО Чашка, општина Чашка, со Предлог-одлука
15 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за инфраструктура за Одлагалиште „2“ на стационажа 5+000,00км на автопат А2, делница: Кичево-Охрид, секција 1 Кичево-Подвис, КО Другово, општина Кичево со Предлог-Одлука
16 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за водоснабдување на село Слупчане – изградба на главна водоводна мрежа со приклучок во приклучна шахта од РВС Липково, Општина Липково со Предлог-Одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура-градби за производство на енергија (фотоволтаични централи), КО Радовиш-вонград, општина Радовиш со Предлог-Одлука
18 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Антонета Павлова ул.Илинденска бр.49, Росоман, со Предлог Одлука
19 Извештај од Третата седница на Мешовитата комисија по Меморандумот за економска соработка меѓу Министерството за економија на Република Македонија и Министерството за економија на Словачката Република
20 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Гарден Спа Бутик Хотел, Скопје, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
21 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина– гранит на локалитетот „Градиште“ Општина Штип 3/2023 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.105/23), со Предлог – одлукa
22 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на локалитетот „Пекљани“ општина Виница 4/2023 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 105/23), со Предлог – одлукa
23 Информација во врска со Барање на ТАВ Македонија за зголемување на надомест за користење на полетно-слетна патека и патеките за возење, односно за полетување и слетување на Меѓународниот Аеродром Скопје
24 Предлог – oдлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – бентонитска глина и кварц на локалитетот „Ранковце“ општина Ранковце на Заштитно друштво за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз Крива Паланка
25 Предлог – oдлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – вулкански туф на локалитетот „Славишко Поле“ с.Ветуница, општина Ранковце на Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ДИАТОМАК ДООЕЛ Пробиштип
26 Информација за статусот на реализација на предвидените активности и проекти во рамките на Стратешкиот дијалог меѓу Република Северна Македонија и Соединетите Американски Држави
27 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот Китановска и Барбуловски против Северна Македонија А.бр.53030/19 и 31378/20, со Предлог - одлука
28 Предлог-Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово (ротација февруари-август 2024 година)
29 Предлог - одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во операцијата на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина
30 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица „Сувенир“, во село Самоков, општина Македонски Брод, со Предлог-одлука
31 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за проширување на дејноста на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Струга за спроведување специјалистичко-консултативна здравствена заштита на секундарно ниво oд областа на медицината на трудот
32 Барање за давање на автентично толкување на членовите 124 и 125 од Закон за општата управна постапка („Службен весник на РМ" бр. 124/2015), поднесено од градоначалникот на Општина Центар
33 Иницијатива поднесена од трговско друштво ИНТЕРПРОГРЕС ДОО Скопје, застапувано од адвокат Илија Чилиманов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.143/23 за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на РСМ“ бр.81/2022) и Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на РСМ“ бр.168/22)
34 Иницијатива поднесена од Хелсиншки комитет за човекови права од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.139/2023 за оценување на уставноста на член 1 и член 2 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација („Службен весник на РСМ“ бр.111/23)
35 Иницијатива поднесена од Хелсиншкиот комитет за човекови права од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.138/2023 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.111/23)
36 Понуда од нотар Иво Серафимоски од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.101460 и Имотен лист бр.101461, за КО Тетово 1, на КП бр.1864, Викано место/улица Љ.Божиновски 58
37 Понуда од нотар Ана Јолакоска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3235 за КО Илинден, на КП 1870 дел 2 Викано место/Трница
38 Понуда од нотар Фатиме Дурмиши од Тетово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.948, за КО Мала Речица на КП бр.1520 Викано место/улица Село и Имотен лист бр.100631 за КО Мала Речица на КП бр.1520 Викано место/улица Село
39 Понуда од нотар Катерина Митрева од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.686, за КО Петровец на КП бр.583 дел 2 Викано место/улица Монопол
40 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.50585, за КО Кисела Вода 1, на КП бр.963/3, викано место/улица „Т.Петровски“
41 Прашања и предлози 
42 Информација за тековни предмети против Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права
43 Тримесечен извештај за финансиското работење на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ”ЈАСЕН”- Скопје за втор квартал 2023 година
44 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за период април - јуни 2023 година
45 Извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, за период 1 април 2023 - 30 јуни 2023 година
46 Годишен извештај за работата на внатрешната ревизија за 2022 година на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
47 Тримесечен извештај за работењето на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД, Скопје за период јануари –март 2023 година
48 Годишен извештај за работа на Цивилно-воениот комитет за воздухопловство за 2022 година
49 Финансиски извештај на Јавното претпријатие Колекторски систем – Скопје, за период 1 април 2023 година - 30 јуни 2023 година
50 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за промена на дејноста, видот и називот на Јавната здравствена установа Институт по белодробни заболувања кај децата КОЗЛЕ - Скопје во Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за респираторни заболувања кај децата КОЗЛЕ - Скопје
51 Предлог-одлука за изменување на одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
52 Информација за поведување на постапка за водење на преговори за склучување договор за пристап до студии и прием на високо образование во Западен Балкан
53 Предлог–Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на локалитетот ,,Татарли Чука”, општина Валандово од Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје на Друштво за трговија, земјоделство, производство и услуги БОНИ ИНТЕРГРАДБА ДОО увоз-извоз Струмица
54 Информација на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во врска со Предлог Договор за долготраен закуп на земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги Вик Македонија ДООЕЛ, како закупец на земјиште
55 Информација во врска со потребата Државното правобранителство на Република Северна Македонија како законски застапник на Министерството за финансии, да го застапува истото пред органите во Република Србија во врска со отуѓувањето на акциите во АЛТА БАНКА АД Белград сопственост на Министерството за финансии-Република Северна Македонија
56 Предлог одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението за општествен развој Струга ЕОС Струга- СЕОС