Од 54-та седница на Владата: Усвоена информацијата за реформа на фискалната децентрализација; Е-конзулат за побрза и поефикасна услуга за нашите во странство; Донесен Протокол за организирање и спроведување на државната матура

На денешната 54-та седница Владата ја усвои информацијата на Министерството за финансии за реформа во насока на унапредување на процесот за фискална децентрализација.

Реформата на фискалната децентрализација се состои од низа мерки и активности кои се содржани во три столба - подобрување на фискалниот капацитет на општините, домаќинско работење и отплата и репрограмирање на долгови, како и зголемување на транспарентноста и отчетноста на општините.

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за проектот за дигитализација на конзуларните услуги во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во странство.

Дигитализацијата на конзуларните услуги во странство (Е-конзулат) се наметна како неопходна потреба заради модернизирање на работата на ДКП-ата, а со крајна цел овозможување на брзи, ефикасни и економски исплатливи услуги на нашите граѓани во странство, што особено дојде до израз за време на кризата предизвикана од КОВИД-19.

Е-конзулат предвидува дигитализaција на конзуларните услуги кои се даваат во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија, почнувајќи од постапката за аплицирање, он-лајн  плаќање, како и добивање на документите лично или по пошта. Со оваа платформа на македонските државјани кои живеат во странство ќе им се овозможи да дојдат до конзуларни услуги на полесен начин и за пократок временски период.

На денешната седница Владата го потврди заклучокот на КОВИД-19 штабот за дополнување на исклучоците од забраната за движење, со што странските државјани што имаат регулиран постојан престој во земјата и што влегуваат во земјата во период кога е активна забраната за движење, или кои излегле од земјата пред прогласувањето на ограничувањето на движењето, можат да се вратат во своите домови.

По одобрувањето на Комисијата за заразни болести, на денешната седница Владата го донесе Протоколот за постапување на средните училишта при реализација на испитите од државната матура за учебната 2020/2021 година.

Министрите во Владата денеска ја одобрија годишната програма за работа на Агенцијата за остварување на правата на заедниците за 2021 година, која претставува насока за работата на Агенцијата во функција на промоција и поддршка во остварувањето на правата на заедниците кои се помалку од 20% од населението во земјата.