Јавен повик за пријавување на претставници на граѓански организации и заинтересирани лица за учество во Мрежа за евалуација на имплементацијата и изготвување на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
30.08.2022

Јавен повик за пријавување на претставници на граѓански организации и заинтересирани лица за учество во Мрежа за евалуација на имплементацијата и изготвување на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам, во нов стратешки циклус од 2023-2025 година.

Рок на пријавување: 30.08.2022

На 162-та седница, одржана на 05.11.2019 година Владата ја усвои Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам. Нејзината цел е да се подобри интеркултурната комуникација во Република Северна Македонија меѓу различните култури и заедници, како и преку неа да се спроведат препораките на меѓународните тела на Обединетите нации, Советот на Европа, Европската комисија, како и Организацијата за безбедност и соработка во Европа.

На седницата одржана на 28.01.2020 година, Владата го назначи Координативното тело при КПВРСМ задолжено за следењето и известувањето за спроведувањето на Стратегијата и Акцискиот план. Ова тело врши координација на процесот на спроведување на Стратегијата за едно општество и интеркултурализам и ги планира идните активности. Во 2021 и 2022 година Владата ги усвои Информацијата со годишниот Извештај за релизирани активности за 2020 година односно за 2021 година и го разгледа и прифати Акцискиот план за спроведување за 2021-2022 година. Стратегијата и годишните извештаи можете да ги најдете на следниот линк: https://vlada.mk/nacionalni-strategii

Спроведувањето, евалуацијата и изготвувањето на нова стратегија е во согласност со програмата на Владата, како и во согласност со стратешките приоритети на Владата за 2022 година. 

Во согласност со определбата на Владата на Република Северна Македонија за партнерство со граѓанското општество во процесот на креирање и спроведување политики, како и директно и суштинско учество на граѓанските организации во изготвување на стратешките документи, ќе се формира Мрежа составена од претставници на институциите и граѓанското општество, која активно ќе учествува во процесот на подготовка на Стратегијата. Во периодот од септември до декември 2022 година, Мрежата, преку разни форми на консултации, дискусии, анализи и учество ќе направи детален мониторинг и евалуација и ќе подготви насоки и препораки кои ќе се вградат во новата тригодишна стратегија. Работата на Мрежата ќе биде комплементарна со Координативното тело.

Сите заинтересирани граѓански организации и лица кои сакаат да учествуваат во Мрежата, потребно е да се пријават со имејл порака на следната адреса, ednoopshtestvo@vlada.gov.mk во рамки на која треба да прикачат портфолио на граѓанската организација, односно CV (Curriculum Vitae) за физичките лица на македонски или албански јазик. 

Рокот за пријавување е 30 август 2022 година (вторник), 16.00 часот.