Национални стратегии

Влада:

Министерство за економија:

Министерство за здравство:

Министерство за животна средина и просторно планирање:

Министерство за труд и социјална политика:

 • Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020
 • Национална стратегија за вработување во Република Македонија 2016-2020
 • Национална стратегија за стари лица 2010-2020 година
 • Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност
 • Национална стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018-2027 „Тимјаник“
 • Национална стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020
 • Национална програма за пристојна работа
 • Национална стратегија за еднаквост и недискриминација 2016-2020

Министерство за внатрешни работи:

 • Национална стратегија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција (2017-2020)
 • Национална стратегија за борба против дрога (2014-2020)
 • Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје
 • Национална стратегија за борба против перење на пари и финасирање на тероризмот (2017-2020)
 • Национална стратегија за развој на интегрирано гранично управување (2015-2019)
 • Втора национална стратегија за подобрување на патниот собраќај

Министерство за информатичко општество и администрација:

Министерство за локална самоуправа: