Национални стратегии

Влада:

Министерство за економија:

Министерство за здравство:

Министерство за животна средина и просторно планирање:

Министерство за труд и социјална политика:

Министерство за внатрешни работи:

Министерство за информатичко општество и администрација:

Министерство за локална самоуправа:


Национален комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам