Национални стратегии

Влада:

Министерство за економија:

Министерство за здравство:

Министерство за животна средина и просторно планирање:

Министерство за труд и социјална политика:

Министерство за внатрешни работи:

  • Национална стратегија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција (2017-2020)
  • Национална стратегија за борба против дрога (2014-2020)
  • Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје
  • Национална стратегија за борба против перење на пари и финасирање на тероризмот (2017-2020)
  • Национална стратегија за развој на интегрирано гранично управување (2015-2019)
  • Втора национална стратегија за подобрување на патниот собраќај

Министерство за информатичко општество и администрација:

Министерство за локална самоуправа: