Одлука и кратки биографии на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на ЈП Колекторски систем

Институција која огласува: 
Влада на Република Северна Македонија
Рок на пријавување: 
08.12.2023

Одлука и кратки биографии на именуваните членови на Управниот одбор  и на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие Колекторски систем, а по објавениот Јавен повик бр.05/2023 за пријавување на заинтересирани лица за именување на 7 (седум) члена на Управниот одбор  и 2 (два) члена на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие Колекторски систем