Портпароли на Владата на Република Македонија

Миле Бошњаковски / Mile Boshnjakovski Муамет Хоџа / Muamet Hoxha

 

Контакт телефон:

Telefoni i kontaktit:

Contact telephone:

+389 (0) 70 248 278 - Миле Бошњаковски

+389 (0) 76 445 907 - Муамет Хоџа

Контакт е-маил:

E-mejli për kontakt:

E-mail:

portparol@gs.gov.mk
portparol@vlada.gov.mk
mile.boshnjakovski@vlada.gov.mk
muamet.hoxha@gs.gov.mk

Твитер:

Twitter:

https://twitter.com/portparolVRM

Телеграм:

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEMCjeREfErnR1ip-A

Почитувани,

Во интерес на транспарентно и отчетно известување на јавноста, граѓаните, новинарите и медиумите за активностите на Владата на Република Македонија ги објавуваме контакт информациите на портпаролите на Владата на Република Македонија, Миле Бошњаковски и Муамет Хоџа.

Të nderuar,

Në interes të informimit transparent dhe llogaridhënës ndaj publikut, qytetarëve, gazetarëve dhe mediave për aktivitetet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i publikojmë informacionet e kontaktit të zëdhënësit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Mile Boshnjakovski.

Dear,

In the interest of transparent and accountable reporting to the public, citizens, journalists and the media about the activities of the Government of the Republic of Macedonia, we publish the contact information of the Government spokepersons, Mile Boshnjakovski and Muamet Hohxa.