Миле Бошњаковски, Портпарол на Влада на Република Македонија

Миле Бошњаковски дипломирал на Филозофскиот Факултет при Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Институтот за историја.

Во моментов во изработка е магистерската теза, на постдипломски студии Менаџмент на Стратегиски комуникации, при Институтот за комуникациски студии.

Миле Бошњаковски професионалната кариера ја започнува како новинар подоцна уредник и водител во националната телевизија Канал 5 во 1999 година, а станува уредник и водител на централните вести на МРТВ јавниот сервис во 2002 година. Покрај телевизискиот ангажман Бошњаковски соработува со печатени медиуми, како и новински агенции во Македонија на надвор: Макфакс, неделник ЗУМ, неделник Форум итн.

Во 2004 година Бошњаковски се приклучува на тимот при Македонскиот Институт за Медиуми и ја презема улогата на тренинг координатор на проектот Едногодишна школа за новинари од која произлегува денеска акредитираната висикообразовна институција „Висока школа за новинарство и односи со јавност“.

Во 2006 година Миле Бошњаковски ја презема улогата на Директор на корпоративни комуникации во Т-Мобиле Македонија, сектор во чија одговорност влегува надворешната комуникација, интерната како и корпоративната одговорност на компанијата. Бошњаковски е единствениот македонски менаџер кој е дел од оперативниот тим во спроведување на процесот на ребрендирање од Мобимак во Т-Мобиле. Тој истовремено е редовен член на комуникацискиот директорски тим на Дојче Телеком, а има работено и на глобалната стратегија на компанијата за корпоративна одговорност.

Во 2010 година, Бошњаковски ја продолжува кариерата во Фондот за население на Обединетите Нации (УНФПА) и ја извршува функцијата на специјалист за застапување и комуникации. Во рамките на редовните активности покрива и програмски компоненти како што се демографија и население, младински политики, а истовремено поминува обуки за „Родово Трансформативни Програми“. Бошњаковски во УНФПА исто така бил дел од глобалниот меѓународен ростер (со локација во зградата на ООН во Њујорк) на тим на комуникатори кои интервенираат во услови на хуманитарни кризи насекаде низ светот.

Покрај обуките за односи со јавност, застапување и медиуми од исклучителна значење е тренингот за „Мониторинг и евалуација – ИПДЕТ, во организација на Универзитетот Карлетон од Канада, чиј сертификат поседува Миле Бошњаковски.


Diplomoi në Fakultetin Filozofik  të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodi" në Shkup, në Institutin e Historisë.

Aktualisht është në punimin e tezës së  magjistraturës, të studimeve posdiplomike “Menaxhimi i komunikimeve  strategjike”,  në Institutin për Studime të Komunikimit.

Mile Boshnjakovski karrierën profesionale e filloi si gazetar, e më vonë në vitin 1999 si redaktor dhe prezantues në Televizionin kombëtar “Kanal 5”,  ndërkaq në vitin 2002 si  redaktor dhe prezantues i lajmeve qendrore të RTVM-së  servisit  publik.

Përveç angazhimeve në televizion, Boshnjakovski bashkëpunon me mediume të shtypit, si dhe me agjenci të lajmeve në Maqedoni dhe jashtë vendit “Makfaks”, javorja “ZUM”, “Forum” etj. .

Në vitin 2004 Boshnjakovski i bashkëngjitet  ekipit të Institutit për Mediume në Maqedoni, si   koordinator  trajnimi në projektin e  Shkollës Njëvjeçare së Gazetarisë,  që sot është institut i akredituar i arsimit të lartë, "Shkolla e  Lartë e Gazetarisë  dhe Marrëdhënieve me publikun".

Në vitin 2006 Mile Boshnjakovski mori postin e Drejtorit të komunikimeve të korporatës  në“T-mobile Maqedoni”, sektor në të cilin përgjegjësia për  komunikimin e jashtëm dhe të brendshëm, si dhe përgjegjësi të korporatës. Boshnjakovski është menaxher i vetëm  maqedonas, i cili është pjesë e ekipit operativ në zbatimin e procesit të riemërtimit nga “Mobimak” në “T-mobile”.

Ai njëkohësisht është anëtar i rregullt i komunikimeve në bordin drejtues të “Dojçe Telekom”(Deutsche Telecom) ,  ndërkaq  ka punuar dhe në strategjinë globale të kompanisë për përgjegjësitë të korporatës.

Në vitin 2010, Boshnjakovski vazhdon karrierën në Fondin  e Popullsisë  të Kombeve të Bashkuara (UNFPA) dhe ushtronin funksionin e  specialistit për përfaqësim dhe komunikime.

Në kuadër të aktiviteteve të rregullta përfshin edhe programe të  komponentëve të demografisë dhe popullsisë, politikat e të rinjve, njëkohësisht u trajnua për "Programet transformuese gjinore ".

Boshnjakovski në UNFPA gjithashtu ishte pjesë e regjistrit të listës globale ndërkombëtare me lokacion në godinën e OKB-së në Nju Jork ) në ekipin e komunikuesve të cilët intervenojnë në krizat  humanitare anembanë botës.

Përveç trajnimeve për marrëdhënie me publikun, përfaqësimin  dhe mediumet, jashtëzakonisht i rëndësishëm  është trajnimi për" Monitorim dhe evalvim ", me organizim të Universitetit Karleton nga Kanadaja, certifikatën e të cilës e posedon Mile Boshnjakovski.


Mile Boshnjakovski graduated from the Faculty of Philosophy at the University “St. Cyril and Methodius” in Skopje, at the Institute of History.

Currently he is preparing the master thesis, at postgraduate studies in Management of Strategic Communications, at the Institute for Communication Studies.

Mile Boshnjakovski has started his professional career as a journalist and later as editor and leader in the national television Kanal 5 in 1999. In 2002 he became editor and moderator of the central news of the Macedonian Radio Television public service. Besides the television engagement, Boshnjakovski had worked with the printed media, as well as, the news agencies in Macedonia and abroad: Makfax, weekly ZUM, weekly Forum etc.

In 2004, Boshnjakovski joined the team at the Macedonian Media Institute and took up the role of training coordinator for the project - One-Year School for Journalists, which today is the accredited higher education institution "School of Journalism and Public Relations".

In 2006, Mile Boshnjakovski became a Director of Corporate Communications in T-Mobile Macedonia, a sector responsible for external communication, boarding and corporate responsibility of the company. Boshnjakovski is the only Macedonian manager who was a part of the operational team in implementing the rebranding process from Mobimak in T-Mobile. He has also been a regular member of the Deutsche Telekom communication team and has also worked on the company global strategy for corporate responsibility.

In 2010, Boshnjakovski continued his career in the United Nations Population Fund (UNFPA) and served as a specialist in advocacy and communications. Within the regular activities he covered program components such as demographics and population, youth policies, and at the same time, trainings for "Gender Transformation Programs". Boshnjakovski at UNFPA was also part of a global international roster (with a location at the United Nations building in New York) to a team of communicators who intervene amid humanitarian crises all over the world.

Apart from the public relations trainings, advocacy and media, of great importance is the training for “Monitoring and Evaluation – IDDET”, organized by the University of Carleton Canada, where Mile Boshnjakovski completed the training with a certificate.