173-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
28.12.2019 - 09:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (746.58 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РСМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Извештај за степенот на реализација на капиталните инвестиции
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка  
1 Инвестициона програма на ЈП за водоснабдување Студенчица - Кичево за 2020 година, Финансиски план и Програма за работа за 2020 година на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево, со Предлог-одлука
2 Годишна инвестициона програма, Финансиски план и Програма за работа за 2020 година на ЈП "Стрежево" Битола, со Предлог-одлука
3 Инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија за 2020 година и Програма за работа за 2020 година на ЈП Службен весник на Република Македонија, со Предлог-одлука
4 Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2020 година, со Предлог-одлука
5 Годишна инвестициона програма за 2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес, Финансиски план и Програма за работа за 2020 година на ЈПВ Лисиче-Велес, со Предлог-одлука
6 Годишна инвестициона програма на ЈП "Национални шуми" за 2020 година, со Предлог-одлука
7 Програма за работа на ЈП "Национални шуми" за 2020 година
8 Годишна инвестициона програма на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН” -Скопје за 2020 година, Финансиски план и Програма за работа и развој за 2020 година на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје, со Предлог-одлука
9 Програма за давање на услуги на воздухопловна навигација, Финансиски план на М-НАВ А.Д. Скопје за 2020 година и Инвестициона програма на М-НАВ А.Д. Скопје за 2020 година, со предлог-одлуки
10 Финансиски план на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година
11 Годишната програма за работа на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2020 година
12 Годишна програма за работа на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2020, со Предлог-одлука
13 Годишна програма за работење на Агенцијата за планирање на просторот во 2020 година, со Предлог-одлука
14 Годишен финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот во 2020 година, со Предлог-одлука
15 Програма за работа и финансиски план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2020 година, со Предлог-одлука
16 Предлог-програма за остварување на социјалната заштита за 2020 година
17 Бизнис план на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2020 година, со Инвестициона програма и Предлог-одлука
18 Предлог-годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година
19 Предлог-програма за Колекторски систем Охрид и Струга за 2020 година
20 Предлог-програма за изменување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година
21 Информација за Финансиски план на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопсвеност-Сккопје за 2020 година (информативен карактер)
22  Годишна инвестициона програма на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица Пробиштип за 2020 година, Финансиски план и Програма за работа за 2020 година на Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица Пробиштип, со Предлог-одлука
23 Бизнис план за 2020 година, Инвестициона програма за 2020, 2021 и 2022 година, Финансиска програма за 2020 и тригодишен план за период од 2020-2022 година на ЖРСМ Транспорт АД - Скопје, со предлог-одлуки
24 Финансиски план (Програма за работа) на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за 2020 година
25 Предлог-програма за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година и Програма за работа на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година со финансиски план
26 Предлог-програма за работа на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија за 2020 година, со предлог-одлуки
27 Годишен план за работа на Агенција за храна и ветеринарство за 2020 година, со Предлог-одлука
28 Предлог-програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година
29 Предлог-програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2020 година
30 Предлог-програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година
31 Предлог-програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година
32 Предлог-програма за распределба на средства од игри на среќа и забавни игри за 2020 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Северна Македонија
33 Предлог-програма за развој на спорт и млади за 2020 година
34 Финансиски план за 2020 година и Годишен план за работа за 2020 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, со Предлог одлука
35 Предлог-програма за основни геолошки истражувања за 2020 година
36 Годишна програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2020 година, со Предлог-одлука
37 Финансиски план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2020 година, со Предлог-одлука
38 Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година и Финансискиот план на Управата за финансиско разузнавање за 2020 година
39 Годишна Програма со финансиски план на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за 2020 година
40 Годишна програма и финансиски план за 2020 година за Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, со Предлог-одлука
41 Предлог-програма за работа на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија (ИАРСМ) за 2020 година
42 Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година и Програма за работа на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година, со Предлог-одлука
43 Информација во врска со Финансиски план на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година донесен од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје бр. 02-12455/4-2 од 11.12.2019 година
44 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за склучување на Спогодба за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Ќафасан (Република Северна Македонија) - Кафтане (Република Албанија)
45 Информација со Годишна програма за работа и Годишен финансиски план за 2020 година на Фондот за иновации и технолошки развој, со предлог-одлуки
46 Предлог Енергетскиот биланс на Република Северна Македонија за 2020 година, со Предлог-одлука
47 Предлог-програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година
48 Предлог-програма за субвенционирање на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата
49 Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година
50 Предлог-програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2020 година
51 Предлог-програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2020 година
52 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2020 година
53 Предлог-програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2020 година
54 Предлог-програма за фитосанитарна политика во 2020 година
55 Предлог-програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2020 година
56 Предлог-програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година
57 Предлог-програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
58 Предлог-програма за проширена репродукција на шумите за 2020 година
59 Предлог-програма за семе и саден материјал во 2020 година
60 Предлог-програма за инвестиции во животна средина за 2020 година
61 Предлог-програма за инвестирање во животната средина за 2020 година
62 Предлог-програма за финансирање на изработка на Просторен План на Република Северна Македонија за 2020 година
63 Предлог-програма за унапредување на животната средина за 2020 година
64 Предлог-програма за финансирање на проекти од областа на дијаспората за 2020 година
65 Предлог-програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2020 година
66 Предлог-програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2020 година
67 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2020 година
68 Предлог-програма за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2020 година
69 Предлог-програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2020 година
70 Предлог-програма за организизирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија за 2020 година
71 Предлог-програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Северна Македонија за 2020 година
72 Предлог-програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2020 година
73 Предлог-програма за превенција на кардиоваскуларните болести (КВБ) во Република Северна Македонија за 2020 година
74 Предлог-програма за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2020 година
75 Предлог-програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2020 година
76 Предлог-програма за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2020 година
77 Предлог-програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Северна Македонија за 2020 година
78 Предлог-програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година
79 Предлог-програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2020 година
80 Предлог-програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2020 година
81 Предлог-програма за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2020 година
82 Предлог-програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2020 година
83 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2020 година
84 Предлог-програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2020 година
85 Програмата за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2020 година, со Предлог-одлука
86 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во ученички стандард за 2020 година
87 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година
88 Предлог-програма за научно-истражувачката дејност за 2020 година
89 Предлог-програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2020 година
90 Предлог-програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2020 година
91 Предлог-програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2020 година
92 Кадровски прашања /173/
93 Прашања и предлози /173/
94 Предлог-програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи за 2020 година
95 Предлог-програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2020 година
96 Предлог-програма за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2020 година
97 Предлог-програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година
98 Предлог-програма за намалување на аерозагадувањето за 2020 година
99 Годишна програма за реализација на стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за 2020 година
100 Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2020 - 2022 година
101 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за за изградба на линиски објект Јавен локален пат со траса од КП552/1 до приклучок со постоечки јавен локален пат КП607/1, КО Сарамзалино општина Лозово, со Предлог-одлука
102 Предлог-програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2020 година
103 Годишна програма за националната инфраструктура на просторните податоци за 2020 година
104 Уредба за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила
105 Предлог на Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за модернизација на земјоделството, по скратена постапка
106 Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија
107 Годишен план на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации за 2020 година и и Табеларен преглед на оперативниот план на активности на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во 2020 година
108 Предлог-програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2020 година
109 Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2020 година
110 Предлог-одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од буџетот на Република Северна Македонија
111 Програма за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2020 година
112 Предлог-програма за изменување на Програмата за заштита на потрошувачите за период 2019 - 2020 година
113 Предлог-програма за управување со водите за 2020 година
114 Програма за изменување на Годишната програма со финансиски план за 2019 година, со Предлог-одлука
115 Предлог-програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година
116 Програма за изменување и дополнување на програмата за работа и финансискиот план на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот за 2019 година, со Предлог-одлука
117 Програма за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година