Стратешко планирање

Годишен план за работа на Генералниот секретаријат за 2024 година 

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2024 - 2028 година

 

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2024 година

 

Стратешки план на Генералниот секретаријат 2024-2026

 

Стратешки план на Генералниот секретаријат 2023-2025

 

 

 

Стратешки план на Генералниот секретаријат 2022-2024
 

Годишен план за работа на Генералниот секретаријат за 2022 година - Преземи

Стратешки план на Генералниот секретаријат за периодот 2020 - 2022 година - Преземи

Стратешкиот план на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за периодот 2019-2021 година содржи мерки и активности кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Генералниот секретаријат и на стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија.

 

 


Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.


2022 година

Годишен план за работа на Генералниот секретаријат за 2022 година

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2022 година


2021 година

Годишен план за работа на Генералниот секретаријат за 2021 година

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2021 година

Извештај за спроведување на Годишниот план за работа на Генералниот секретаријат за 2021 година


2020 година

Годишен план за работа на Генералниот секретаријат за 2020 година

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2020 година

Извештај за спроведување на Годишниот план за работа на Генералниот секретаријат за 2020 година


2019 година

Годишен план за работа на Генералниот секретаријат за 2019 година

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2019 година.

Одлукaта за дополнување на Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2019

Извештај за спроведување на Годишниот план за работа на Генералниот секретаријат за 2019 година


2018 година

Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2018 година.


Стратешки план на Генералниот секретаријат за периодот 2018 - 2020 година - Преземи

ПРИРАЧНИК за улогата на Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките - Преземи