Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ОДЛУКАТА КОЈ ГИ ОПФАЌА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ, ДОПОЛНУВАЊА И ИСПРАВКИ („Службен весник на РСМ“ бр. 265/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 300/20,  304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/15, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21 133/21, 146/21, 187/21, 193/21, 199/21, 204/21, 220/21, 234/21, 237/21, 242/21, 261/21, 291/21, 50/22 и 78/22)

Врз основа на член 28 став (8) и 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3.11.2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ, ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА ПРИМЕНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со оваа одлука се уредува примената на времените мерки утвредени во член 28 став (6) од Законот за заштита на населението од заразни болести, како и превентивните препораки, наредените мерки, наменските протоколи, планови и алгоритми за постапување утврдени во член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести кои се наредуваат заради заштита на здравјето на населението на територијата на Република Северна Македонија и во функција на спречување на внесување, ширење, сузбивање и справување со последиците од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, а согласно Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација, како и случаите во кои ќе се применат и временскиот период на нивната примена.

Член 2

Превентивните препораки, времените мерки, наредените мерки, наменските протоколи, планови и алгоритми за постапување се однесуваат на органите на државната управа, на правните лица основани од државата, на единиците на локалната самоуправа, на правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и сите домашни и странски физички и правни лица на територија на Република Северна Македонија,

II. ОПШТИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ
Член 3

Општите превентивни препораки се:

 1. одржување на дозволеното минимално растојание од најмалку 1,5 до 2 метри од друго лице при престојување или движење на јавни места и површини од отворен и затворен тип.
 2. ограничување на минимум на личните и професионалните контакти со други лица.
 3. одржување зголемено ниво на хигиена – често миење на рацете или нивна дезинфекција.
 4. избегнување на допирање на лицето и очите со раце.
 5. одржување зголемено ниво на респираторна хигиена.
 6. зачестени санитарно – хигиенски мерки.
 7. често дезинфицирање на допирни предмети и површини.
 8. поставување на станици за хигиена на рацете и диспензери за дезинфекција во работната средина (просторија/објект).
 9. дневно мерење на телесната температура и следење на личните симптоми (треска, отежнато дишење, сува надразнителна кашлица, сетила за мирис и вкус и др.).
 10. намалување на лични или професионални патувања во региони каде има трансмисија и зголемен број на лица со болеста COVID-19 во заедницата, односно истите да се реализираат и организираат исклучиво за итни и неодложни потреби.
 11. зачестено проветрување на затворени простории.
 12. поставување на едукативно – информативни материјали на јасно видливи места.
 13. избегнување на организирање, одржување и присуство/учество на обуки, семинари, работилници, конференции, состаноци, седници и друг тип на средби со физичко присуство на учесниците, односно нивно организирање, одржување и присутво/учество преку употреба на комуникациски средства (телефон или конференциска врска со употреба на интернет комуникација и други софтверски алатки).
 14. Се препорачува носење лична заштита на лицето во услови кога не може да се одржува дозволено минимално растојание од најмалку еден ипол до два метри од друго лице (групирање) при престојување или движење на јавни места и површини од отворен тип.
 15. избегнување на групирање во домови по повод семејни прослави, слави и други собири, во групи на повеќе од четири лица кои не живеат во истата заедница или домаќинство.

Член 4

Во случај кога општите превентивни препораки од член 3 на оваа одлука соодветно на моменталните епидемиолошки текови и состојби ќе бидат дополнително правно нормирани и прецизирани во соодветни времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и/или алгоритми за постапување, задолжително се применуваат времените мерки, наредените мерки, наменските протоколи, планови и/или алгоритми за постапување за време на периодот на нивната примена.

III. ВРЕМЕНИ МЕРКИ
Член 5

Се наредуваат следниве времени мерки:

 1. носење лична заштита на лицето (респираторна маска, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично).
 2. задолжителна самоизолација при тестирање за Коронавирус COVID-19 од закажување на тестот или самото тестирање до добивање на резултатот, а самоизолацијата продолжува доколку резултатот е позитивен.
 3. строга изолација (карантин) во домашни услови или во здравствена установа за заболени лица од заразната болест COVID-19 и лица кои биле или се сомнева дека биле во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со заразната болест COVID-19.

НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО
Член 6

Секое домашно или странско физичко лице на територијата на Република Северна Македонија задолжително треба да носи лична заштита на лицето согласно член 5 став 1 точка 1. од оваа одлука при излегување надвор од својот дом (живеалиште и/или престојувалиште) и тоа при движење во затворени објекти, особено при движење на јавни места и површини од затворен тип (во установи од областа на образованието, во установи од областа на згрижување на деца, во установи од областа на културата, при возење во патничко моторно возило со лице/лица со кое/кои што не живее во заедничко домаќинство и други површини од затворен тип), на пазари, во јавен превоз и при влез во затворени простори на оператори кои поради нивната природа на дејност претставуваат место на собирање на повеќе лица (државни институции, трговски центри, уплатно – исплатни места, молови, маркети, продавници, банки, пошти, чекални, здравствени институции и слично).

Лицето од став 1 на овој член задолжително носи лична заштита на лицето во текот на престојот надвор од својот дом во затворени простории.

Под лична заштита на лицето од ставот 1 на овој член, се подразбира било каква форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и устата (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично).

По исклучок од ставот 1 на овој член, секое домашно или странско физичко лице на територијата на Република Северна Македонија, може да не ја носи личната заштита на лицето:

 1. при спортување на отворен простор или на затворено со почитување на протоколите за заштита донесени од Владата на Република Северна Македонија заради спречување од внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 (дистанца, дезинфекција и слично);
 2. при возење во приватно патничко моторно возило ако возачот е сам или со лице/лица со кое/кои што живее во заедница;
 3. при престојување во двор на семејна куќа, сам или со лице/лица со кое/кои што заедно живеат во заедница;
 4. при седење во угостителски објект со почитување на протоколите за заштита донесени од Владата на Република Северна Македонија заради спречување од внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 (дистанца, дезинфекција и слично);
 5. при посетување на настава во основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство;
 6. ако лицето носи лична заштитна опрема на работа, пропишана со прописите за безбедност и заштита при работа, која лицето ја носи, држи и ја употребува при работата, со цел да се заштити од опасности кои можат да ја загрозат неговата безбедност и здравје при работата, што се смета за друг тип на заштитна опрема специфична за определено работно место;
 7. ако лицето е помладо од шест годишна возраст (дете) и
 8. ако лицето има специфична здравствена состојба, е лице со посебни потреби или е лице со пречки во развој поради што носењето на лична заштита на лицето би било проблематично или контраиндицирано.

Член 7

Сите домашни и странски правни лица на територијата на Република Северна Македонија, во седиштата на нивните подружници и објекти во кои ја вршат својата дејност, треба да обезбедат задолжително носење лична заштита на лицето од страна на сите физички лица кои работат во истите и да забранат влез и движење низ нивните простории на секое физичко лица кое влегува како посетител, а кое нема да носи лична заштитна опрема од член 6 од оваа одлука.

ЗАДОЛЖИТЕЛНА САМОИЗОЛАЦИЈА ПРИ ТЕСТИРАЊЕ ЗА КОРОНАВИРУС COVID-19 ОД ЗАКАЖУВАЊЕ НА ТЕСТОТ ИЛИ САМОТО ТЕСТИРАЊЕ ДО ДОБИВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ
Член 8

Сите домашни и странски физички лица, симптоматски и асимптоматски, при тестирање за Коронавирус COVID-19, се ставаат во задолжителна самоизолација и тоа од моментот на закажување на тестот или самото тестирање, односно на земањето на материјалот за тестирање (брис од уста, брис од грло, брис од нос, крв и слично), сé до добивањето на резултатот, а самоизолацијата продолжува доколку резултатот е позитивен.

Член 9

Доколку земањето на материјал за тестирање е извршено вон домот, односно местото на потенцијална самоизолација на физичкото лице кое се тестира, лицето без одлагање во најкус можен рок и на најбрз начин, се упатува во самоизолација при што треба да ги намали, односно сведе на минимум попатните контакти со други лица, се до пристигнување на местото на самоизолација.

Член 10

Самоизолацијата трае до добивање на негативен резултат од тестирањето за Коронавирус COVID-19.
Самоизолацијата се спроведува во домот на лицето или во стан или куќа каде што истото може целосно да биде изолирано од лицата со кои живее (викенд куќа, стан во кој што не живее и на друго место кое ќе го пријави за самоизолација.

За времетраење на самоизолацијата, лицето во самоизолација не смее воопшто да излегува, треба на апсолутен минимум да ги сведе контактите со лицата со кои што живее (ако не може целосно да се одвои) и да ги почитува препораките на Министерството за здравство во врска со самоизолација.

Самоизолацијата се спроведува и на членовите на потесното семејство од семејната заедница кои живеат заедно со заболени лица од заразната болест COVID-19 и на лица кои подолго време биле во близина, односно во контакт со лице заболено од заразната болест COVID-19 (заедно работат или престојуваат по било кој основ) по издадено решение за упатување во изолација донесено од Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

СТРОГА ИЗОЛАЦИЈА (КАРАНТИН) ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ ИЛИ ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
Член 11

За заболени лица од заразната болест COVID-19 и лица кои биле или се сомнева дека биле во непосреден контакт со лице заболено или инфицирано со заразната болест COVID-19, при лекувањето или здравствениот надзор се применува мерката строга изолација (карантин) во домашни услови или во здравствена установа, за што одлучува здравствен работник по извршена проценка на тежината на клиничката слика, а врз основа на донесено решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Доколку лицата од ставот 1 на овој член и член 10 став 4 од оваа одлука одбиваат да го примат решението за строга изолација (карантин), односно решението за самоизолација, или даваат лажни лични податоци во врска со лицата со кои имале непосреден контакт, или не ја применуваат мерката строга изолација (карантин) во домашни услови (домашна изолација), им се одредува мерката строга изолација (карантин) во објекти определени од Владата на Република Северна Македонија, а врз основа на донесено решение од Министерството за внатрешни работи, за што трошоците за сместување во тие објекти ги надоместуваат тие лица.

Самоизолацијата (карантин) преминува во домашна изолација врз основа на донесено решение за здравствен  надзор од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно законите и протоколите за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19.

IV. ДРУГИ НАРЕДЕНИ МЕРКИ 
Член 13

Се наредуваат следниве мерки:

 1. Се забранува организирање и изведување на екскурзии и излети за учениците во основните и средните училишта.
 2. Се забранува одржување на спортски настани, тренинзи и натпреварувања во спортски објекти од отворен и затворен тип со присуство на гледачи (публика). Исклучок од ставот 1 од оваа точка е организирањето, присуството и учествувањето на спортски натпревар кој се одржува со присуство на гледачи (публика) и тоа: 
  • до максимум 50 % исполнетост од вкупниот капацитет на отворениот спортски објект каде што се одржува натпреварот и 
  • до максимум 30 % исполнетост од вкупниот капацитет на затворениот спортски објект каде што се одржува натпреварот. 
  • Натпреварите од ставот 2 алинеи 1 и 2 од оваа точка, задолжително се организираат и одржуваат со почитување на растојанието помеѓу официјалните лица на екипите, како и на другите посетители (гледачи/публика) од најмалку 1,5 - 2 метри и на растојание од три седишта. 
 3. При организирање, присуство и учество на спортските натпревари од ставот 2 алинеи 1 и 2 од оваа точка (пионерски, кадетски, младински и професионални спортски натпревари), учесниците на спортските натпревари (спортисти, членови на стручни штабови на екипите, официјалните лица на спортските федерации и други службени лица), задолжително треба да поседуваат и приложат еден од следните документи: 
  • медицинска потврда со негативен резултат од RT PCR SARS-CoV-2 тест, направен 72 часа пред одигрување на натпреварот, од страна на клубовите; 
  • сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примени најмалку две дози на вакцина против заразната болест COVID-19 или
  • сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 180 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. 
 4. При присуство на спортските натпревари од ставот 2 алинеи 1 и 2 од оваа точка (професионални спортски натпревари), сите други присутни лица/гледачи/публика, при влез во спортскиот објект каде што се одржува натпреварот задолжително поседуваат и приложуваат еден од следниве документи: 
  • сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примена најмалку една доза на вакцина против заразната болест COVID-19 или 
  • сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 180 дена, сметајќи од денот на оздравувањето.“
 5. Се забранува ноќните барови и клубови (дискотеки) да работат со над 50% исполнетост на капацитетот во затворениот дел и на отворените делови-терасите на просторот на објектот.
 6. Се прекинува специјализацијата на сите државни специјализанти и супспецијализанти вработени во ЈЗУ Здравствен дом на Скопје и истите се враќаат на своите работни места во матичната установа.
 7. Се забранува на економските оператори и производители од Република Северна Македонија, извоз на медицинска опрема и медицински средства и материјали, потребни за справување со Коронавирус COVID-19, освен за оние за кои е добиена посебна дозвола издадена од Министерство за здравство.
 8. Се ограничува извозот на економските оператори и производителите на заштитни маски од Република Северна Македонија во количина која нема да надминува 80 проценти од просечното дневно производство на заштитни маски од хартија, целулозна вата или целулозни влакна со тарифна ознака 4823 90 85 и маски пластични со текстилен филтер со тарифна ознака 6307 90 98 00. При секој извоз на заштитни маски кон царинската декларација се приложува Изјава од извозникот и производителот дека во секој момент во магацините односно складовите располага со 20 проценти од просечното дневно производство на заштитни маски, која количина е наменета исклучиво за потребите на домашниот пазар.
 9. Се дозволува извоз на економските оператори и производители од Република Северна Македонија на средства за дезинфекција: сапуни со или без површинско активни средства со дезинфициенси со тарифна ознака 3401, препарати (за миење, перење, чистење и гелови) на база на површинско активни средства со тарифна ознака 3402, тоалетни препарати со дезинфекциони средства со тарифна ознака 3307 90 00 00, мешаници на хемиски соединенија со тарифни ознаки 3824 99 92 00, 3824 99 93 00 и 3824 99 96 00, дезинфектанти врз база на кватернарни соли на амониум со тарифна ознака 3808 94 10 00 и други дезинфектанти со тарифна ознака 3808 94 90 00 и неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% vol или повисока со тарифна ознака 2207 10 00 00, со тоа што при секој извоз кон царинската декларација се приложува Изјава од извозникот и производителот дека во секој момент во магацинот односно складовите располага со 30% од просечното дневно производство на средства за дезинфекција, која количина е наменета исклучиво за потребите на домашниот пазар.
 10. Во сите угостителски објекти и во угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и во друг објект за сместување), на бензинските станици, во казината и обложувалниците и во други објекти кои во склоп на истите даваат угостителски услуги прием на посетители и гости и послужување во затворениот дел на објектите се дозволува до најмногу 50 % исполнетост од капацитетот на просторот, и во отворените делови – тераси од угостителскиот објект до најмногу 50 % исполнетост од капацитетот на просторот, како и служење пијалаци во внатрешноста на казината, обложувалниците и автомат клубовите. 
 11. Угостителските објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, крштевки и слично) можат да ја организираат работата како ресторани до најмногу 50% од капацитетот во затворениот дел и на отворениот дел од угостителскиот објект и да организираат свадби со присуство на музичари, согласно соодветниот наменски протокол
 12. Исклучок од став 1 од оваа точка, се угостителските објекти на Меѓународниот Аеродром Скопје и Аеродромот „Св.Апостол Павле“ во Охрид, како и угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување) за посета од лицата сместени во овие објекти.
 13. Се забранува организирање и одржување настани од областа на културата (театри, кина, филхармонија и други), како и други настани од секаков вид (семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции и слично), во затворениот дел и на отворениот дел на објектите, над 75 % исполнетост на капацитетот на просторот, каде се одржуваат истите
 14. Се забранува влез во секаков вид на објекти од затворен тип, угостителските објекти (кафетерии, ресторани, барови, ноќни клубови-дискотеки), во угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување), на бензинските станици, во казината и обложувалниците, во други објекти кои во склоп на истиот даваат угостителски услуги, во угостителските објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, крштевки и слично), на посетители / гости / лица, без поседување и приложување на еден од следните документи: - сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примени две дози на вакцина против заразната болест COVID-19 или - сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 180 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Сертификатот/потврдата од ставот 1 алинеи 1 и 2 од оваа точка, не се однесува за лица под 18 годишна возраст
 15. Се забранува влез во секаков вид на објекти од отворен и затворен тип, каде што се одржува настан од секаков друг вид (концерти, семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции, културни или спортски настани), на посетители / гости / лица, без поседување и приложување на еден од следните документи: - сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примени две дози на вакцина против заразната болест COVID-19 или - сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 180 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Сертификатот/потврдата од ставот 1 алинеи 1 и 2 од оваа точка, не се однесува за лица под 18 годишна возраст
 16. Се забранува организација и работа без ангажирање и присуство на редарска служба која при влез во објектот ќе врши проверка на поседувањето и приложувањето на еден од документите утврдени во точка 10 став 1 алинеи 1 и 2 и точка 11 став 1 алинеи 1 и 2 од оваа одлука, во објекти, капацитети, простории кои даваат услуги кон корисници – угостителски објекти (кафетерии, ресторани, барови, ноќни клубови-дискотеки), во угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување), на бензински станици, во казина и обложувалници, во други објекти кои во склоп на истиот даваат угостителски услуги, угостителски објекти кои се регистрирани за прослави (веселби, свадби, родендени, крштевки и слично), како и при организирање настан од секаков друг вид (концерти, семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции, културни или спортски настани). 
 17. Наредената мерка од став 1 од оваа точка задолжително се применува во оние објекти во кои се присутни повеќе од 30 посетители/гости/лица.
 18. Исклучок од наредената мерка од став 1 од оваа точка, се објектите во кои се присутни помалку од 30 посетители/гости/лица, а проверката на поседување и приложување на еден од документите утврдени во точка 10 став 1 алинеи 1 и 2 и точка 11 став 1 алинеи 1 и 2 од оваа одлука, при влез во објектот, ја врши вработено лице определено од работодавачот.
 19. Сите домашни и странски физички лица-патници од Република Индија кои влегуваат на граничните премини на територијата на Република Северна Македонија, задолжително се упатуваат во 14 дневна самоизолација (карантин). Лицата од став 1 на оваа точка, пополнуваат и потпишуваат Изјава за самоизолација под полна морална, материјална и кривична одговорност, со лични податоци, податоци за местото на живеење, односно престојување и временскиот период на престојот, која е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука. 
 20. За сите видови групни или индивидуални патувања, патниците од земјите од ставот 1 на оваа точка кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија, задолжително потпишуваат Изјава за транзитирање, која е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.
 21. Се забранува влез на територијата на Република Северна Македонија на домашни и странски државјани, почнувајќи од 1 септември 2021 година, доколку претходно на граничниот премин не приложат еден од следните документи: 
  • сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примени најмалку две дози на вакцина против заразната болест COVID-19; 
  • сертификат/потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето; - медицинска потврда со негативен резултат од RT PCR SARS-CoV-2 тест, направен 72 часа пред влез/излез на/од територијата на Република Северна Македонија или 
  • негативен резултат од брз тест за антиген, направен 48 часа пред влез/излез на/од територија на Република Северна Македонија. 
 22. Сертификатот/потврдата од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 од оваа точка, не се однесува за лица под 18 годишна возраст. 
 23. Домашни и странски државјани кои при влез на граничниот премин на територијата на Република Северна Македонија нема да приложат еден од документите наведени од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 од оваа точка, задолжително се упатуваат во домашна изолација/карантин на сопствен трошок во времетраење од седум дена, за што Државниот санитарен и здравствен инспекторат издава решение. 
 24. Домашната изолација/карантинот може да се прекине по изминување на петтиот ден, само со приложување медицинска потврда со негативен резултат од RT PCR SARS-CoV-2 тест. 
 25. Исклучок од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 од оваа точка се државјаните на Република Украина, екипажите на воздухопловите и професионалните возачи на товарни моторни возила кои влегуваат на граничните премини на територијата на Република Северна Македонија, како и сите видови групни Службен весник на РСМ, бр. 204 од 31.8.2021 година 2 од 5 или индивидуални патувања или патници и професионални возачи на товарни моторни возила кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија, за што задолжително потпишуваат Изјава за транзитирање.

Член 14

Во случај кога наредените мерки од член 13 на оваа одлука соодветно на моменталните епидемиолошки текови и состојби ќе бидат дополнително правно нормирани и прецизирани во наменски протоколи, планови и/или алгоритми за постапување, задолжително се применуваат наредените мерки, наменските протоколи и алгоритмите за постапување за време на периодот на нивната примена.

V. НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛАНОВИ И
АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
Член 15

Активностите, начинот на работа и условите поврзани со организирање, изведување, постапување, реализирање и спроведување на одредени процеси и постапки од делокругот на различните општествени дејности, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на соодветните наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување, изработени од надлежните ресорни институции од делокругот на надлежностите уредени во истите и во соработка и согласност со Комисијата за заразни болести, а кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа одлука и тоа:

 1. Протокол за превентивни мерки за сите работни места – Прилог број 1.
 2. Протокол за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари – Прилог број 2.
 3. Протокол за одржување на седници на органи на управување и конференции – Прилог број 3.
 4. Протокол за организирање на државни настани на отворено во време на пандемија со COVID-19 – Прилог број 4.
 5. Протокол за активности во установите за згрижување и воспитание на деца - Прилог број 5.
 6. Протокол за работа на дневните центри за деца/лица со попреченост - Прилог број 6.
 7. Алгоритам за постапување во градинките во случај на појава на дете со симптоми, сомнително/позитивно на Коронавирус COVID-19 – Прилог број 7.
 8. Протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение во основните училишта – Прилог број 8.
 9. Протокол за постапување на средните училишта за време на запишувањето на ученици во прва година – Прилог број 9.
 10. Протокол за постапување на Математичко – информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на ученици– Прилог број 10.
 11. Протокол за спроведување на проверка на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во ДСУ Спортска Академија – Прилог број 11.
 12. Протокол за спроведување и полагање на квалификационен испит на учениците во Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн Лазар Личеноски Скопје – Прилог број 12.
 13. Протокол за постапување на средните музички училишта за време на полагање на квалификационен испит на учениците – Прилог број 13.
 14. Протокол за иселување на студенти од објектите на државните студентски домови во Република Северна Македонија – Прилог број 14.
 15. Протокол за постапување на средните училишта при реализација на испитите од државната матура - Прилог број 15.
 16. Протокол за постапување за време на квалификационото тестирање на учениците кои имаат интерес за запишување во средните училишта во паралелките во кои се изучува германски јазик со 6 часа неделен фонд, во паралелките во кои се реализира билингвална настава и во паралелката во која се реализира програмата за Меѓународна матура во Средното училиште на Град Скопје Гимназија „Јосип Броз Тито”– Прилог број 16.
 17. Протокол за постапување на средните училишта за време на полагањето на квалификацискиот испит– Прилог број 17.
 18. Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците - Прилог број 18.
 19. Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците - Прилог број 19.
 20. План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година– Прилог број 20.
 21. Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на COVID-19 - Прилог број 21.
 22. Протокол за постапување на средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука во Република Северна Mакедонија за спроведување на практичната настава со физичко присуство на учениците– Прилог број 22.
 23. Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач – Прилог број 23.
 24. Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријалната практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во секторот машинство – Прилог број 24.
 25. Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство – Прилог број 25.
 26. Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во секторот хемија и технологија – Прилог број 26.
 27. Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач во секторот лични услуги – Прилог број 27.
 28. Протокол за постапување и реотварање на ЗРДОСГГДПР,,Кочо Рацин“ – Битола за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците – Прилог број 28.
 29. Протокол за постапување и реотварање на ПОУ „Маца Овчарова“ – Велес за реализација на воспитно - образовниот процес со физичко присуство на учениците – Прилог број 29.
 30. Протокол за постапување на ПОУ „Св.Климент Охридски“ - Ново Село за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците – Прилог број 30.
 31. Протокол за постапување на ПОУ „Иднина“ - Скопје за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците– Прилог број 31.
 32. Протокол за постапување во ПОУ „д-р Златан Сремец“ Скопје за реализација на воспитно образовниот процес со физичко присуство на учениците– Прилог број 32.
 33. Протокол за постапување на основното училиште во ЈУ-Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско-Струмица за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците – Прилог број 33.
 34. Протокол за постапување на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов“ - Скопје за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците–Прилог број 34.
 35. Протокол за постапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници – Прилог број 35.
 36. Протокол за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија, односно единиците во состав на истите, при изведување на испитите – Прилог број 36.
 37. Протокол за упис на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија – Прилог број 37.
 38. Протокол за прием на документација од студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија – Прилог број 38.
 39. Протокол за работа во услови на справување со вирусот COVID 19 на јавните ученички домови во Република Северна Македонија – Прилог број 39.
 40. Протокол за работа во услови на справување со вирусот COVID 19 во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија – Прилог број 40.
 41. Протокол за постапување во Училиштето и Ученичкиот дом при Државниот училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ Скопје во Република Северна Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците – Прилог број 41.
 42. Општ протокол за организирање на настани – Прилог број 42.
 43. Протокол за начинот и условите за организација на настани – Прилог број 43.
 44. Протокол за работа на игротеките во услови на епидемија со КОВИД-19 – Прилог број 44.
 45. Протокол за начинот и условите на работа на танцови и балетски клубови – Прилог број 45.
 46. Протокол за работа на едукативните центри, музички училишта и центри/училишта за странски јазици во услови на епидемија со COVID-19 – Прилог број 46.
 47. Протокол за работа на библиотеки, музеи, галерии и изложбени простори – Прилог број 47.
 48. Протокол за работа на читалните – Прилог број 48.
 49. Протокол за работа на филмски сет во услови на епидемија со КОВИД-19 – Прилог број 49.
 50. Протокол за отворање и работа на уплатно – исплатни места на приредувачите на игри на среќа во обложувалници – Прилог број 50.
 51. Протокол за отворање и работа на приредувачите на игри на среќа во автомат клуб – Прилог број 51.
 52. Протокол за отворање и работа на приредувачите на игри на среќа во казино – Прилог број 52.
 53. Протокол за управување со Меѓународниот Аеродром Скопје за време на пандемија – Прилог број 53.
 54. Протокол за управување со аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид за време на пандемија – Прилог број 54.
 55. Протокол за вршење превоз на патници – Прилог број 55.
 56. Протокол за отворање и работа на молови – Прилог број 56.
 57. Протокол за отварање и работа на кафетерии – Прилог број 57.
 58. Протокол за отварање и работа на угостителските објекти за исхрана – Прилог број 58.
 59. Протокол за работа на угостителски објекти за сместување (хотели, мотели, хостели, пансиони и други објекти за сместување) – Прилог број 59.
 60. Протокол за работа на школите за обука на возачи – Прилог број 60.
 61. Протокол за спроведување на основната обука за полицаец во услови на присуство на Коронавирус COVID-19 – Прилог број 61.
 62. Протокол за работа на автокамповите – Прилог број 62.
 63. Протокол за работа на плажите во тек на пандемија со COVID-19 – Прилог број 63.
 64. Протокол за работа на природните лекувалишта во услови на пандемија со COVID-19 – Прилог број 64.
 65. Општ протокол за организирање на спортски натпревари во услови на пандемија со COVID-19 – Прилог број 65.
 66. Протокол за тренинг на спортисти во поединечни спортови – Прилог број 66.
 67. Протокол за работа на вежбални – теретани и фитнес клубови – Прилог број 67.
 68. Протокол за отворање и работа на базените за пливачките клубови во Република Северна Македонија –Прилог број 68.
 69. Протокол за работа на базените во тек на пандемија со COVID-19 – Прилог број 69.
 70. Протокол за превенција од инфекција и контрола за безбедно управување со мртво тело во контекст на COVID-19 – Прилог број 70.
 71. Протокол со мерки за работа на скијачките центри во Република Северна Македонија – Прилог број 71.
 72. Протокол за одржување настани со медиумско присуство во услови на Пандемија предизвикана од Коронавирус-Прилог број 72.
 73. Протокол за постапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници во тек на Пандемијата со COVID – 19 – Прилог број 73.
 74. Протокол за превентивни мерки при спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021 година – Прилог број 74.
 75. Протокол за организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети, на општинско, регионално и државно ниво во основното образование, во услови на пандемија – Прилог број 75. 
 76. Протокол за организирање и реализирање на натпревари во средните училишта во услови на пандемија од COVID-19 – Прилог број 76.
 77. Протокол за постапување при реализација на државните и меѓународните тестирања во основните и средните училишта – Прилог број 77.
 78. Протокол за организирање свадби/прослави и веселби – Прилог број 78.
 79. Протокол за работа на установи за вон-семејна социјална заштита на стари лица во услови на епидеми ја на заразната болест COVID-19 – Прилог број 79
 80. Протокол за обезбедување на ПЦР тест за туристи странски државјани со регулиран туристички престој - Прилог број 80.

VI. ПЕРИОД НА ПРИМЕНА
Член 16

Превентивните препораки, времените мерки, наредените мерки, наменските протоколи, планови и алгоритми за постапување од оваа одлука ќе се применуваат до завршување на Пандемијата со COVID-19 прогласена од Светската здравствена организација.

VII. ОБЈАВУВАЊЕ
Член 17

Оваа одлука се објавува на веб - страниците на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство и Јавното претпријатие „Службен весник на Република Северна Македонија“.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20, 217/20, 226/20, 229/20, 235/20, 236/20, 240/20, 242/20, 247/20, 252/20, 254/20 и 257/20).

Член 19

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Исправка на Oдлука за изменување и дополнување на Oдлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена. Преземете ја исправката на одлуката донесена на 06.11.2020 година, тука.

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена.

Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за забрана за собирања во групи (групирање) на повеќе од четири лица на јавен простор, односно паркови, јавни површини или било каде на отворен простор во текот на целиот ден, цела седмица, која ја донесе на 18-тата седница, има точно дефинирани исклучоци и не се однесува и не важи:

 • За родители со деца од исто семејство;
 • При организирање настава на отворено, како дел од формалното образование во  образовните институции и установи за згрижување на деца;
 • При чекање на постојка за превоз на патници;
 • При професионални спортски тренинзи и натпревари;
 • При организирање и одржување на службени собири (состаноци, работилници, обуки, конференции, седници и сл.), кои се неопходни за да се обезбеди континуирано работење на институциите, деловните субјекти и други организации;
 • При вршење работни задачи од вработени лица во есенцијални служби како полиција, војска, противпожарна служба, обезбедување, здравство и слично;
 • За лица затекнати во вршење работни задачи при давање прва помош во животно – загрозувачки состојби;
 • При пристапување на економски оператори во нивните капацитети, простории/објекти заради добивање услуга, чекање во ред пред оператор и слично, со одржување на дозволеното минимално растојание од најмалку 1,5 до 2 метри при добивање на услугата; и
 • За вршење на други активности кои се утврдени и се одвиваат со задолжително почитување на времените мерки, наредените мерки и наменските протоколи, планови и алгоритми (https://vlada.mk/protokoli-koronavirus) за постапување согласно оваа Одлука.

Исправка на Oдлука за изменување и дополнување на Oдлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена. Преземете ја исправката на одлуката донесена на 17.12.2020 година, тука.

Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19 со важност до 02.11.2020

Преземете го Ивадокот од Нацрт – записникот од 16-тата седница на Владата на Република Северна Македонија, со сите заклучоци од седницата одржана на 11 март 2020 година, на следниот линк.

На овој линк е образецот за изјавата за користење платено отсуство како резултат на мерките за корона вирусот.

Извадокот од Нацрт – записникот од 18-тата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 март 2020 година можете да го преземете на следниот линк.

Одлуката за воведување кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа, заради спречување на внесување и ширење и можноста од заразување од Коронавирус КОВИД-19, донесена на 18-тата седница на Владата на 13 март 2020 година, можете да го преземете на следниот линк.

Одлуката за забрана и посебен режим на движење на дел од територијата на Република Северна Македонија на подрачјата на општините Дебар и Центар Жупа, од 18-тата седница на Владата на 13 март 2020 година на овој линк.

Одлуката за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19 за затворање на граничниот премин Џепиште – Требиште и граничниот премин Блато, и за затворање на Скијачкиот центар „Заре Лазаревски“ – с. Маврово - Маврови Анови, на следниот линк.

На следните линкови можете да ги преземете:

Нацрт записник со сите заклучоци од 19-тата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 14 март 2020 година, тука.

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирусот, тука.

Извадок од Нацрт – записникот од 26-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за општата управна постапка за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија со забраната за движење за сите граѓани, донесена на 26-та седница 

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало, донесена на 26-та седница на Владата

Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за потрошен медицински материјал, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за ученичкиот стандард за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за студентскиот стандард за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредна состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства

Уредба со законска сила за примена на Законот за железничкиот систем за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 31-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 31-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Програма за дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година

Програма за дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни материи во патничкиот и железничкиот сообраќај за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз во патен сообраќај за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година

Прилог кон Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, донесена на 32-та седница

Извадок од Нацрт – записникот од 32-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 32-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 16

Извадок од Нацрт – записникот од 32-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 59
 

Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на Јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите

Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за гробишта и погребални услуги за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за градење за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за утврдување на цени на водните услуги за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства

Уредба со законска сила за примена на Законот за учебници за основно и средно образование за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година

Уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба
Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година

Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати од Центарот за управување со кризи

Прилог кон Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба

Прилог кон Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба

 

Уредба за интервентна набавка на респираторни машини за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба

Уредба за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба

Уредба за примена на Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на траењето на вонредната состојба

Уредба со која се уредува постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 34-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ограничување на извозот на пченица и наполица и брашно од пченица и наполица

Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на нето добивката за деловната 2019 година и за употреба на вишокот на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, Скопје за 2019 година

Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија за 2020 година

 

Уредба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) за време на вонредна состојба

Уредба со Законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со Законска сила за дополнување на Уредбата со Законска сила за примена на Законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2020 година

Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени

Уредба со законска сила за примена на Законот за јавните набавки за време на вонредна состојба

 

Уредба со Законска сила за примена на Законот за извршување на санкциите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за судска служба за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за јавнообвинителска служба за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за нотаријатот за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 38-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа, донесена на 38-ма седница на Владата

Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2020 година

Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Факултетот за исламски науки - Скопје

 

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за акредитација за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплатата на платите за месеците април и мај 2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплатата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 39-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД-19) за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд за финансиска поддршка од Инструментот за брзо финансирање за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за интервентна набавка на медицински ракавици за време на траење на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за производи за заштита на растенијата за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 40-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на задолжителен државен карантин на државјаните на Република Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни летови

 

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плати за вработените во јавен сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 44-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 44-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 7

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за дополнување на Одлуката за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош

Извадок од Нацрт – записникот од 45-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 45-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба со законска сила за носење на лична заштита заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за поштенските услуги за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за задолжителна самоизолација при тестирање за присуство на коронавирус КОВИД-19 за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба

Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, донесена на 46-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 46-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 46-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

 

 

Извадок од Нацрт – записникот од 47-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 47-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 47-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година

Уредба со законска сила за примената на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за енергетика за време на вонредна состојба

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за административни службеници за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите

Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, донесена на 48-мата седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба, донесена на 48-мата седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Прилог кон Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирус КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за консолидација на земјоделското земјиште за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за вработување и работа на странци за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договор за заем за финансирање на проектот за поврзување на локалните патишта за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 51-ва седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висина на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта, донесена на 51-ва седница на Владата

Програма за финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, донесена на 51-ва седница на Владата

 

 

 

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорните услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот капитал, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлукатa за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за укинување на увозната давачка-царинската стапка за смрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени, донесена на 52-ра седница на Владата

 

 

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директни плаќања за 2020 година, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно образование за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

 

Извадок од Нацрт – записникот од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за енергетика за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на задолжителен државен карантин на државјаните на Република Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни летови или конвои, донесена на 56-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана за посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 56-та седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 57-ма седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 57-ма седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба, донесена на 57-ма седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 57-ма седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 57-ма седница на Владата

Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од КОВИД-19, донесена на 57-ма седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за рамномерен регионален развој за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај Европската Унија преку инструментот Микро-финансиска поддршка за справување со последиците предизвикани од КОВИД-19 пандемијата за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од КОВИД-19, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 58-та седница на Владата

Одлука за начинот на исплата на средства од сметката за донација на фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, донесена на 58-та седница на Владата

Одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2020.2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, донесена на 58-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 44

Уредба со законска сила за примена на Законот за одбрана за време на вонредна состојба, донесена на 60-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 60-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 60-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки на спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 60-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 60-та седница на Владата, одржана на 03.06.2020 година

Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД-19 периодот, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 63-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 63-та седница на Владата

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за комуналните такси за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за начин на користење на радиофреквенциски опсези за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 64-та седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во учебната година 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, донесена на 64-та седница на Владата

Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2020 година, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите, донесена на 64-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 65-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 65-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за мерки за справување со КОВИД-19 кризата насочени кон младите за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за користење на неискористените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица, за финансирање на мерки за вработување на евидентирани невработени лица, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за воспоставување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија за учество во командата на Бригадата на Југоисточна Европа – СЕЕБРИГ, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за воспоставување и престој на командата на Бригадата на Југоисточна Европа – СЕЕБРИГ, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за живо јагне, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 65-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 66-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Уредба со законска сила за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање за студенти, партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоци во приватно сместување на студенти чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, а се од семејни домаќинства со низок доход за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за начин на наплата на надоместоците од страна на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија од радиодифузерите кои вршат радио емитување за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за доделување на финансиска поддршка на ученици запишани во јавните средни училишта за купување на школски прибор, а кои се од семејни домаќинства со низок доход за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување на кризата предизвикана од КОВИД-19, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на уредбата со законска сила за примена на Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата, донесена на 66-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на исплата на средства од сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, донесена на 66-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 66-та седница на Владата

Владата на Република Северна Македонија на денешната 69-та седница ја дополни Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, согласно која сега и приватните здравствени установи, во рамките на вршењето на дејноста за интензивна нега и терапија, ќе можат да укажуваат здравствени услуги и за заразната болест коронавирус КОВИД-19 за пациентите примени во установата кај кои во текот на укажувањето на здравствените услуги за дијагностицирање, лекување, третман, нега и рехабилитација во установата е утврдено присуство на причинителот Sars-Cov-2 вирус за заразната болест КОВИД-19.

На оваа седница Владата донесе одлука од утре, 17 јуни, да се отворат сите гранични премини во земјата со примена на мерките што се активни, при што за влез во Северна Македонија е задолжително да се приложи валиден негативен ПЦР тест, не постар од 72 часа. Останува и мерката за потпишување „Изјава за задолжителна самоизолација во траење од 14 дена“, врз основа на која Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвува Решение за здравствен надзор и домашна самоизолација, која ја контролира МВР.

Исто така останува во сила и мерката за државен карантин во траење од 14 дена, за сите граѓани или странци со регулиран престој во земјава, коишто при влез на територија на Република Северна Македонија нема да приложат валиден ПЦР тест или ќе приложат невалиден ПЦР тест.

Останува и можноста граѓаните кои се во државен карантин и што сакаат да им се направи ПЦР тест на нивно барање, тоа да им се овозможи од страна на овластена институција во најкраток рок. Оние граѓани на кои направениот ПЦР тест е негативен, потпишуваат „Изјава за задолжителна самоизолација во траење од 14 дена“ каде се пресметани и деновите поминати во државен карантин, и го напуштат државниот карантин и заминуваат во задолжителна самоизолација на адресата определена во дадената изјава. Доколку граѓаните не сакат да им се направи ПЦР тест, остануваат во карантин 14 дена, а по тој рок од страна на овластени претставници од ДСЗИ им се изготвува Решение за здравствен надзор и домашна самоизолација.

На денешната седница Владата го дополни Протоколот за непречен транзит на странски државјани низ територијата на Република Северна Македонија, и од утре протоколот овозможува влез на сите гранични премини на државјани на други држави за транзитирање низ територијата на Република Северна Македонија. Останува одредбата во протоколот која пропишува дека транзитот на овие лица подразбира влез на еден граничен премин и излез на друг со обврска при транзитот да не се излегува од соодветниот автопат или локален пат и тој да се реализира во рамките на најмногу 5 часа што се потврдува со изјава која странските државјани треба да ја пополнат на влез, а на излез треба корисникот да ја предаде на граничната полиција со цел да се контролира времетраењето на транзитот.

На оваа седница е донесен и Протоколот за работа на угостителски објекти за сместување (хотели и други угостителски објекти за сместување), и тој започнува да важи од понеделник, 22 јуни, оваа година.

Протоколот ги уредува процедурите за хотелско-сместувачкиот дел на објектите, потоа препораките и мерките за прием и сместување на гостите, ресторанските процедури, употребата на тоалетите, како и препораките за гостите и за постапување при појава на случај со симптоми на КОВИД-19.

Владата денеска го утврди и го донесе Протоколот за работа на базените за пливачките клубови во Република Северна Македонија, кој утврдува дека базените се отвораат само за членови на пливачките клубови, а не и за рекреативно пливање.

Владата на Република Северна Македонија денеска даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетските средства во наредните 2020, 2021 и 2022 година на Министерството за здравство, за Реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ Општа Болница Кичево.

На денешната седница Владата ја разгледа и усвои Информацијата и го прифати текстот на Петтиот извештај на Владата на Република Северна Македонија по Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа и го задолжи Министерството за надворешни работи да го достави извештајот до Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за национални малцинства на Советот на Европа најдоцна до крајот на јуни 2020 година.

Извадок од Нацрт – записникот од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1, одржана на 19.06.2020 г.

Извадок од Нацрт – записникот од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2, одржана на 19.06.2020 г.

Извадок од Нацрт – записникот од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3, одржана на 19.06.2020 г.

Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит за време на вонредна состојба, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Одлука за престанување на важење на Одлуката за укинување на увозната давачка-царинската стапка за живо јагне, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Извадок од Нацрт – записникот од 71-вата седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1, одржана на 22.06.2020 г

Извадок од Нацрт – записникот од 71-вата седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2, одржана на 22.06.2020 г.

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за културата за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за електронските комуникации за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Одлука за престанок на важење на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци (*) за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година