Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19

Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19 со важност од 03.11.2020

Исправка на Oдлука за изменување и дополнување на Oдлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена. Преземете ја исправката на одлуката донесена на 06.11.2020 година, тука.

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена.

Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за забрана за собирања во групи (групирање) на повеќе од четири лица на јавен простор, односно паркови, јавни површини или било каде на отворен простор во текот на целиот ден, цела седмица, која ја донесе на 18-тата седница, има точно дефинирани исклучоци и не се однесува и не важи:

  • За родители со деца од исто семејство;
  • При организирање настава на отворено, како дел од формалното образование во  образовните институции и установи за згрижување на деца;
  • При чекање на постојка за превоз на патници;
  • При професионални спортски тренинзи и натпревари;
  • При организирање и одржување на службени собири (состаноци, работилници, обуки, конференции, седници и сл.), кои се неопходни за да се обезбеди континуирано работење на институциите, деловните субјекти и други организации;
  • При вршење работни задачи од вработени лица во есенцијални служби како полиција, војска, противпожарна служба, обезбедување, здравство и слично;
  • За лица затекнати во вршење работни задачи при давање прва помош во животно – загрозувачки состојби;
  • При пристапување на економски оператори во нивните капацитети, простории/објекти заради добивање услуга, чекање во ред пред оператор и слично, со одржување на дозволеното минимално растојание од најмалку 1,5 до 2 метри при добивање на услугата; и
  • За вршење на други активности кои се утврдени и се одвиваат со задолжително почитување на времените мерки, наредените мерки и наменските протоколи, планови и алгоритми (https://vlada.mk/protokoli-koronavirus) за постапување согласно оваа Одлука.

Исправка на Oдлука за изменување и дополнување на Oдлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена. Преземете ја исправката на одлуката донесена на 17.12.2020 година, тука.

Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19 со важност до 02.11.2020

Преземете го Ивадокот од Нацрт – записникот од 16-тата седница на Владата на Република Северна Македонија, со сите заклучоци од седницата одржана на 11 март 2020 година, на следниот линк.

На овој линк е образецот за изјавата за користење платено отсуство како резултат на мерките за корона вирусот.

Извадокот од Нацрт – записникот од 18-тата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 март 2020 година можете да го преземете на следниот линк.

Одлуката за воведување кризна состојба во општините Дебар и Центар Жупа, заради спречување на внесување и ширење и можноста од заразување од Коронавирус COVID-19, донесена на 18-тата седница на Владата на 13 март 2020 година, можете да го преземете на следниот линк.

Одлуката за забрана и посебен режим на движење на дел од територијата на Република Северна Македонија на подрачјата на општините Дебар и Центар Жупа, од 18-тата седница на Владата на 13 март 2020 година на овој линк.

Одлуката за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 за затворање на граничниот премин Џепиште – Требиште и граничниот премин Блато, и за затворање на Скијачкиот центар „Заре Лазаревски“ – с. Маврово - Маврови Анови, на следниот линк.

На следните линкови можете да ги преземете:

Нацрт записник со сите заклучоци од 19-тата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 14 март 2020 година, тука.

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирусот, тука.

Извадок од Нацрт – записникот од 26-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за општата управна постапка за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, донесена на 26-та седница на Владата

Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија со забраната за движење за сите граѓани, донесена на 26-та седница 

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на највисоките цени на одделни производи во трговијата на големо и трговијата на мало, донесена на 26-та седница на Владата

Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за потрошен медицински материјал, донесена на 26-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за ученичкиот стандард за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за студентскиот стандард за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредна состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства

Уредба со законска сила за примена на Законот за железничкиот систем за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 31-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 31-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Програма за дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година

Програма за дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни материи во патничкиот и железничкиот сообраќај за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз во патен сообраќај за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година

Прилог кон Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, донесена на 32-та седница

Извадок од Нацрт – записникот од 32-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 32-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 16

Извадок од Нацрт – записникот од 32-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 59
 

Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на Јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите

Уредба со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за гробишта и погребални услуги за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за градење за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за утврдување на цени на водните услуги за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства

Уредба со законска сила за примена на Законот за учебници за основно и средно образование за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година

Уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба
Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година

Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати од Центарот за управување со кризи

Прилог кон Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба

Прилог кон Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба

 

Уредба за интервентна набавка на респираторни машини за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба

Уредба за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба

Уредба за примена на Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на траењето на вонредната состојба

Уредба со која се уредува постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за работното време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 34-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за дополнување на Одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ограничување на извозот на пченица и наполица и брашно од пченица и наполица

Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на нето добивката за деловната 2019 година и за употреба на вишокот на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, Скопје за 2019 година

Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија за 2020 година

 

Уредба со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) за време на вонредна состојба

Уредба со Законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со Законска сила за дополнување на Уредбата со Законска сила за примена на Законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2020 година

Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени

Уредба со законска сила за примена на Законот за јавните набавки за време на вонредна состојба

 

Уредба со Законска сила за примена на Законот за извршување на санкциите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за судска служба за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за јавнообвинителска служба за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за нотаријатот за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 38-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа, донесена на 38-ма седница на Владата

Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, придружна членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Одлука за одобрување наменски средства на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово за 2020 година

Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Факултетот за исламски науки - Скопје

 

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за акредитација за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, заради исплатата на платите за месеците април и мај 2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплатата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 39-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за интервентна набавка на заштитни маски со цел спречување на последиците од коронавирусот (КОВИД-19) за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд за финансиска поддршка од Инструментот за брзо финансирање за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за интервентна набавка на медицински ракавици за време на траење на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за производи за заштита на растенијата за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 40-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на задолжителен државен карантин на државјаните на Република Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни летови

 

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плати за вработените во јавен сектор за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 43-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 44-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 44-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 7

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за дополнување на Одлуката за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош

Извадок од Нацрт – записникот од 45-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 45-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба со законска сила за носење на лична заштита заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за поштенските услуги за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за задолжителна самоизолација при тестирање за присуство на коронавирус КОВИД-19 за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба

Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за ограничување на исплата на додатоци и надоместоци на плата за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба, донесена на 46-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, донесена на 46-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 46-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 46-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

 

 

Извадок од Нацрт – записникот од 47-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 47-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 47-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година

Уредба со законска сила за примената на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за примена на Законот за енергетика за време на вонредна состојба

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија

Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020 година

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за административни службеници за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за јавнообвинителските службеници, истражителите и другите вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите и за финансирање на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите

Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, донесена на 48-мата седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба, донесена на 48-мата седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 49-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Прилог кон Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирус КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба, донесена на 49-та седница

 

Уредба со законска сила за примена на Законот за консолидација на земјоделското земјиште за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за вработување и работа на странци за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договор за заем за финансирање на проектот за поврзување на локалните патишта за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Уредба со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена на 51-ва седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 51-ва седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висина на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта, донесена на 51-ва седница на Владата

Програма за финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, донесена на 51-ва седница на Владата

 

 

 

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорните услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот капитал, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлукатa за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 52-ра седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за укинување на увозната давачка-царинската стапка за смрзнато свинско месо и свинско сало исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени, донесена на 52-ра седница на Владата

 

 

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директни плаќања за 2020 година, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно образование за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 54-та седница на Владата

 

Извадок од Нацрт – записникот од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 56-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за енергетика за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, донесена на 56-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на задолжителен државен карантин на државјаните на Република Северна Македонија вратени од странство со хуманитарни летови или конвои, донесена на 56-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана за посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 56-та седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 56-та седница на Владата

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 57-ма седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 57-ма седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба, донесена на 57-ма седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 57-ма седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 57-ма седница на Владата

Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од КОВИД-19, донесена на 57-ма седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за рамномерен регионален развој за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за стечај за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за задолжување на Република Северна Македонија кај Европската Унија преку инструментот Микро-финансиска поддршка за справување со последиците предизвикани од КОВИД-19 пандемијата за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од КОВИД-19, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба, донесена на 58-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 58-та седница на Владата

Одлука за начинот на исплата на средства од сметката за донација на фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, донесена на 58-та седница на Владата

Одлука за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2020.2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, донесена на 58-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Извадок од Нацрт – записникот од 60-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 44

Уредба со законска сила за примена на Законот за одбрана за време на вонредна состојба, донесена на 60-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена на 60-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 60-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки на спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 60-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 60-та седница на Владата, одржана на 03.06.2020 година

Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД-19 периодот, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 63-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 63-та седница на Владата

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година, донесена на 63-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за примена на Законот за комуналните такси за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за начин на користење на радиофреквенциски опсези за време на вонредна состојба, донесена на 64-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 64-та седница на Владата

Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во учебната година 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, донесена на 64-та седница на Владата

Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2020 година, донесена на 64-та седница на Владата

Уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите, донесена на 64-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 65-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Извадок од Нацрт – записникот од 65-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравственото осигурување за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за мерки за справување со КОВИД-19 кризата насочени кон младите за време на вонредна состојба, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за користење на неискористените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица, за финансирање на мерки за вработување на евидентирани невработени лица, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за воспоставување и престој на вооружени сили на странски држави на територијата на Република Северна Македонија за учество во командата на Бригадата на Југоисточна Европа – СЕЕБРИГ, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за воспоставување и престој на командата на Бригадата на Југоисточна Европа – СЕЕБРИГ, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за живо јагне, донесена на 65-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 65-та седница на Владата

Извадок од Нацрт – записникот од 66-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1

Уредба со законска сила за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање за студенти, партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоци во приватно сместување на студенти чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, а се од семејни домаќинства со низок доход за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за начин на наплата на надоместоците од страна на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија од радиодифузерите кои вршат радио емитување за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за доделување на финансиска поддршка на ученици запишани во јавните средни училишта за купување на школски прибор, а кои се од семејни домаќинства со низок доход за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување на кризата предизвикана од КОВИД-19, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Уредба со законска сила за изменување на уредбата со законска сила за примена на Законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на вонредна состојба, донесена на 66-та седница на Владата

Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата, донесена на 66-та седница на Владата

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на исплата на средства од сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од коронавирусот КОВИД-19, донесена на 66-та седница на Владата

Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 66-та седница на Владата

Владата на Република Северна Македонија на денешната 69-та седница ја дополни Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, согласно која сега и приватните здравствени установи, во рамките на вршењето на дејноста за интензивна нега и терапија, ќе можат да укажуваат здравствени услуги и за заразната болест коронавирус КОВИД-19 за пациентите примени во установата кај кои во текот на укажувањето на здравствените услуги за дијагностицирање, лекување, третман, нега и рехабилитација во установата е утврдено присуство на причинителот Sars-Cov-2 вирус за заразната болест КОВИД-19.

На оваа седница Владата донесе одлука од утре, 17 јуни, да се отворат сите гранични премини во земјата со примена на мерките што се активни, при што за влез во Северна Македонија е задолжително да се приложи валиден негативен ПЦР тест, не постар од 72 часа. Останува и мерката за потпишување „Изјава за задолжителна самоизолација во траење од 14 дена“, врз основа на која Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвува Решение за здравствен надзор и домашна самоизолација, која ја контролира МВР.

Исто така останува во сила и мерката за државен карантин во траење од 14 дена, за сите граѓани или странци со регулиран престој во земјава, коишто при влез на територија на Република Северна Македонија нема да приложат валиден ПЦР тест или ќе приложат невалиден ПЦР тест.

Останува и можноста граѓаните кои се во државен карантин и што сакаат да им се направи ПЦР тест на нивно барање, тоа да им се овозможи од страна на овластена институција во најкраток рок. Оние граѓани на кои направениот ПЦР тест е негативен, потпишуваат „Изјава за задолжителна самоизолација во траење од 14 дена“ каде се пресметани и деновите поминати во државен карантин, и го напуштат државниот карантин и заминуваат во задолжителна самоизолација на адресата определена во дадената изјава. Доколку граѓаните не сакат да им се направи ПЦР тест, остануваат во карантин 14 дена, а по тој рок од страна на овластени претставници од ДСЗИ им се изготвува Решение за здравствен надзор и домашна самоизолација.

На денешната седница Владата го дополни Протоколот за непречен транзит на странски државјани низ територијата на Република Северна Македонија, и од утре протоколот овозможува влез на сите гранични премини на државјани на други држави за транзитирање низ територијата на Република Северна Македонија. Останува одредбата во протоколот која пропишува дека транзитот на овие лица подразбира влез на еден граничен премин и излез на друг со обврска при транзитот да не се излегува од соодветниот автопат или локален пат и тој да се реализира во рамките на најмногу 5 часа што се потврдува со изјава која странските државјани треба да ја пополнат на влез, а на излез треба корисникот да ја предаде на граничната полиција со цел да се контролира времетраењето на транзитот.

На оваа седница е донесен и Протоколот за работа на угостителски објекти за сместување (хотели и други угостителски објекти за сместување), и тој започнува да важи од понеделник, 22 јуни, оваа година.

Протоколот ги уредува процедурите за хотелско-сместувачкиот дел на објектите, потоа препораките и мерките за прием и сместување на гостите, ресторанските процедури, употребата на тоалетите, како и препораките за гостите и за постапување при појава на случај со симптоми на КОВИД-19.

Владата денеска го утврди и го донесе Протоколот за работа на базените за пливачките клубови во Република Северна Македонија, кој утврдува дека базените се отвораат само за членови на пливачките клубови, а не и за рекреативно пливање.

Владата на Република Северна Македонија денеска даде согласност за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел од буџетот, за чие плаќање е потребно користење на буџетските средства во наредните 2020, 2021 и 2022 година на Министерството за здравство, за Реконструкција, пренамена и адаптација и доградба на ЈЗУ Општа Болница Кичево.

На денешната седница Владата ја разгледа и усвои Информацијата и го прифати текстот на Петтиот извештај на Владата на Република Северна Македонија по Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа и го задолжи Министерството за надворешни работи да го достави извештајот до Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за национални малцинства на Советот на Европа најдоцна до крајот на јуни 2020 година.

Извадок од Нацрт – записникот од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1, одржана на 19.06.2020 г.

Извадок од Нацрт – записникот од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2, одржана на 19.06.2020 г.

Извадок од Нацрт – записникот од 70-та седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 3, одржана на 19.06.2020 г.

Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит за време на вонредна состојба, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Одлука за престанување на важење на Одлуката за укинување на увозната давачка-царинската стапка за живо јагне, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година, донесена на 70-та седница на Владата, одржана на 19.06.2020 година

Извадок од Нацрт – записникот од 71-вата седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 1, одржана на 22.06.2020 г

Извадок од Нацрт – записникот од 71-вата седница на Владата на Република Северна Македонија, Точка 2, одржана на 22.06.2020 г.

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за културата за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за примена на Законот за електронските комуникации за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Одлука за престанок на важење на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци (*) за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година

Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба, донесена на 71-ва седница на Владата, одржана на 22.06.2020 година