121-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
24.01.2023 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (1.18 MB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 4-Слободно движење на капитал од Кластер 2-Внатрешен пазар
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Поглавје 1 Слободно движење на стоки од Кластер 2 Внатрешен пазар од 6 до 9 февруари 2023 година во Брисел
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ГП бр.3.1, составена од КП бр.2/4, КО Белчишта)
2 Предлог-одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија (ГП бр.8.1, составена од КП бр.30/1, КО Злести)
3 Информација во врска со Планот за реорганизација на Министерството за економија бр.04-3663/1 од 29.07.2022 година
4 Информација за потребата од изработување на План за воспоставување на Национален електронски идентитет за секој граѓанин, со План за воспоставување на Национален електронски идентитет за секој граѓанин и План за реализација
5 Предлог-програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2023 година
6 Информација за подобрување на транспарентноста и отчетноста на институциите од јавниот сектор преку објавување на задолжителните информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на веб -локациите на институциите, како и објавување на најчесто побарувани информации систематизирани по области
7 Иницијатива поднесена од Јордан Апостолоски, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.118/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на одредби од Законот за даночната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/2010, 171/2010, 53/2011, 39/2012, 84/2012, 187/2013, 15/2015, 97/2015, 129/2015, 154/2015, 23/2016 и 35/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, 2090/2020 и 247/2022).
8 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.120/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 став 3 од Законот за даночната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/2010, 171/2010, 53/2011, 39/2012, 84/2012, 187/2013, 15/2015, 97/2015, 129/2015, 154/2015, 23/2016, 35/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, 290/2020 и 247/2022), и член 2 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даночната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/2015).
9 Предлог одлука за продажба на движни ствари (патнички моторни возила)
10 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи
11 Барање за донесување Одлука за определување паушал по состанок на членовите на Надзорниот одбор на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, со Предлог-одлука
12 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје (деловни простории на ул.,,Булевар Ослободување” бр.2 во Кичево)
13 Предлог-одлука за изземање од стопанисување недвижна ствар од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Предлог – одлука за давање на трајно користење без надоместок, недвижна ствар на Шаховска федерација на Република Северна Македонија, на деловен простор на ул.,,Партизански Одреди” бр.143 во Скопје, запишан во Имотен лист број 47076, Катастарска парцела 857, Катастарска општина Карпош
14 Информација во врска со изготвената Физибилити студија и можноста за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Гевгелија, ТИРЗ Прилеп и ТИРЗ Струга, со Предлог-одлука
15 Информација за усвојување на Четвртиот национален извештај за климатски промени
16 Информација за промена на динамика на плаќање при реализација на проектот: Изградба на фекален и атмосферски канализационен систем за населено место Градско Балдовци, општина Струмица
17 Информација за промена на динамика на плаќање при реализација на проектот: Изградба на фекална канализациона мрежа и главен колектор за н.м. Копаница, општина Сарај
18 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за намалувaње на цената на становите во општествена сопственост
19 Предлог-одлука за определување на услуга од јавен интерес во железничкиот превоз на патници и предлог текст на Договор за вршење на јавна патничка услуга како услуга од јавен интерес во железничкиот превоз на патници и компензирање на дел од загубите при давање на услугата, за период 2023-2025 година
20 Информација за издавање егзекватура за Генерален конзул на Република Бугарија во Република Северна Македонија, со седиште во Битола
21 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во учество во вежбата „Common Challenge 2023“, во Црна Гора
22 Предлог-одлука за отворање Почесен конзулат на Република Албанија во Република Северна Македонија, со седиште во Тетово
23 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Република Албанија во Република Северна Македонија, со седиште во Тетово
24 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2022/2086 на Советот од 27 октомври 2022 година за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/2073 на Советот од 27 октомври 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) бр. 101/2011 за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Тунис
25 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката на Советот (ЗНБП) 2022/1944 од 13 октомври 2022 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/1936 на Советот од 13 октомври 2022 година за спроведување на Регулативата (ЕУ) 2018/1542 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје
26 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2022/1530 на Советот од 14 септември 2022 година за изменување на Одлуката 2014/145/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2022/1529 на Советот од 14 септември 2022 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 269/2014 за рестриктивни мерки во однос на дејствијата кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независноста на Украина
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Прилеп (техничка опрема)
28 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено -поправната установа Затвор Тетово (техничка опрема)
29 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено -поправната установа Затвор Скопје (техничка опрема)
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Воспитно-поправен дом Тетово (техничка опрема)
31 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено -поправната установа Затвор Охрид (техничка опрема)
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено -поправната установа Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка (техничка опрема и инвентар)
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Идризово (техничка опрема)
34 Информација за прогрес на активностите во процесот на изработка на Стратегијата за паметна специјализација за истражување и иновации (С3) (статус септември 2022 година)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (ООУ „Христијан Карпош“ Куманово)
36 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир (9)
37 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола (12)
38 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово (2)
39 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Босилово (3)
40 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар Жупа (2)
41 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чешиново – Облешево (2)
42 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чашка (3)
43 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Центар (7)
44 Предлог-одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир (9)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Богданци
46 Предлог на закон за дополнување на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица, по скратена постапка
47 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка
48 Годишна програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година
49 Извештај на ректорот за работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" - Скопје за период од 1 октомври 2021 година до 30 септември 2022 година
50 Извештај за работата на Ректорот и Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола, за академската 2021/2022 година
51 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.115/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 113 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015).
52 Иницијатива поднесена од Бојан Стојевски, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.113/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2010)
53 Иницијатива поднесена од Петковска Добра, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.98/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за социјална сигурност на стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.104/2019).
54 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.121/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 1 став 1 во делот „(3) и (4)“од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2011).
55 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.122/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 49 став 4 точка 2 („став (5)“) од Законот за задолжителни нафтени резерви ( „Службен весник на Република Македонија бр.“ 144/2014, 178/2014, 199/2015, 197/2017, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2021, 150/2021 и 236/2022)
56 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев, од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.119/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 29 став 2 во делот „во втор степен формирана од страна на министерот за економија, при што претседателот на Комисијата задолжително ќе биде од редот на раководните државни службеници во инспекциската служба кој нема да биде вклучен во вршењето на инспекцискиот надзор“ од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2009, 35/2011, 84/2012, 43/2014, и 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019)
57 Иницијатива поднесена од Друштво за градежништво, инженеринг, трговија и услуги НАСТАЛ ДОО Скопје, застапувано од Дуња Туртурова, адвокат од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.123/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 од Уредбата за изменување на Уредбата за надомест за приватизација на градежно земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата за надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.81/2022).
58 Статут на Приватната непрофитна високообразовна установа самостојна висока стручна школа Бреинстер Некст Скопје
59 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.913 за КО Глуво Бразда, на КП бр.2997, Викано место/улица Поројница
60 Понуда од нотар Маргарита Вангелова од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1695 и Имотен Лист бр.101006 за КО Богданци, на КП бр.8537, Викано место/улица Град
61 Понуда од нотар Ѓорѓи Николов од Гевгелија за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1448 и Имотен Лист бр.10423 за КО Богданци, на КП бр.9055, Викано место/улица Нако Вардарски
62 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.93311 за КО Чаир на КП бр. 2563 МВ/Улица Дижонска
63 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.15005 за КО Чаир на КП бр.18, Имотен Лист бр.960219 за КО Чаир на КП бр.119 и Имотен Лист бр.958719 за КО Чаир на КП бр.121 и КП бр.125
64 Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.56381 за КО Ресен, на КП бр.6365, Викано место/улица 11-ти Октомври
65 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.67238 за КО Маџари, на КП бр.2853, Викано место/улица Утрина
66 Понуда од нотар Ана Брашнарска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.56697 за КО Карпош, на КП бр.4496, Викано место/улица Козле 1
67 Понуда од нотар Горан Димановски од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.94036 за КО Битола 4, на КП бр.5127 и КП бр.5142 , Викано место/улица Довлеџик
68 Понуда од нотар Даниел Живачки од Куманово за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.11204 за КО Љубодраг, на КП бр.438, Викано место/улица Старо Джаде
69 Кадровски прашања 
70 Прашања и предлози 
71 Информација за примена на Законот за медијација
72 Информација во врска со спроведено оценување на Комисијата за оценување и анализа на резултатите добиени од спроведеното мерење на квалитет согласно Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите
73 Извештај со финансиски показатели за реализацијата на Програмата за подршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за 2022 година
74 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје за периодот IV-VI-2022 година
75 Извештај за трошење на средства од Наменска сметка за буџетска поддршка согласно Одлука за одобрување на финансиски средства за справување со кризната состојба во снабдувањето со електрична енергија донесена на Влада на Република Северна Македонија на 31.08.2022 со бр.41-7538/1
76 Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН“- Скопје за 2023 година,со предлог одлука
77 Предлог - Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2023 година
78 Утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за берзарско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2023 година
79 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија Ц.О. – Скопје за 2023 година
80 Информација за донесување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2023 година
81 Информација за донесување Одлука за вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2023 година.
82 Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2023 година
83 Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2023 година
84 Информација во врска со Договор за заем склучен помеѓу АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје како заемопримач и Акционерско друштво ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, заведен кај заемопримачот под арх.бр.03-351/1 од 20.01.2023 година, а кај заемодавецот под арх.бр.03-80/1 од 20.01.2023 година
85 Информација за исплата на пензии за месец јануари 2023 година
86 Информација за изработка на Посебна програма за ажурирање на Планот за одбрана на Република Северна Македонија
87 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2023 година
88 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2023 година