Пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука:

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер


Обрасци и упатства


Годишни извештаи


Листа на информации од јавен карактер КПВРСМ


​​​​​​​Листа на информации од јавен карактер ГС


Едукативни материјали


Прашања/барања и одговори


Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: 

КАНЦЕЛАРИЈА
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Е-МАИЛ
ТЕЛЕФОН
АДРЕСА

Канцеларија на Претседателот
на Владата

Стефанија Беламариќ stefanija.belamaric@primeminister.gov.mk 02 3 113 512 и 070 282 127 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје
Канцеларија на Претседателот
на Владата
Дејан Герасимовски dejan.gerasimovski@primeminister.gov.mk 02 3 113 512 и 075 402 763 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Генерален секретаријат    

Даниел Николов daniel.nikolov@gs.gov.mk 072/211-180 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Генерален секретаријат    

Драгана Алексовска dragana.spaseva@gs.gov.mk 072/304-717 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје