Пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука:

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: 

КАНЦЕЛАРИЈА
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Е-МАИЛ
ТЕЛЕФОН
АДРЕСА
Канцеларија на Претседателот
на Владата
Ана Малцева Маринковиќ ana.malceva@primeminister.gov.mk 070 390 236 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Канцеларија на Претседателот
на Владата

Листа на информации од јавен карактер

Стефанија Беламариќ stefanija.belamaric@primeminister.gov.mk 02 3 113 512 и 070 282 127 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Генерален секретаријат

Листа на информации од јавен карактер 

Симона Крунтовска Simona.Kruntovska@gs.gov.mk 078/890-737 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје
Генерален секретаријат Симона Ивановска Simona.Ivanovska@gs.gov.mk 076/863-637 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје
Генерален секретаријат     Даниел Николов daniel.nikolov@gs.gov.mk 072/211-180 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје
Генерален секретаријат     Драгана Алекссовска dragana.spaseva@gs.gov.mk 072/304-717 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Секретаријат за европски прашања

Листа на информации од јавен карактер 

Иван Донев ivan.donev@sep.gov.mk (02) 3200-208 Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје
Енис Зеќири enis.zeqiri@sep.gov.mk (02) 3200-200 Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје

Секретаријат за спроведување
на Рамковниот договор

Листа на информации од јавен карактер

Мехмет Мехмети mehmet.mehmeti@siofa.gov.mk 

(02) 3118-022

076 445 928

Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје
Служба за општи и заеднички
работи на Владата
Сања Петковска sanja.petkovska@sozr.gov.mk (02) 3149-700 Плоштад „Пресвета Богородица“ број 3

Секретаријат за законодавство

Листа на информации од јавен карактер

Даница Медаровска danica.medarovska@sz.gov.mk (02) 3228-203 ул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 54, Скопје