Пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука:

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер


Обрасци и упатства


Годишни извештаи


Извештај од мониторинг од Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер 


Листа на информации од јавен карактер КПВРСМ


Листа на информации од јавен карактер ГС


Едукативни материјали


Прашања/барања и одговори


Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: 

КАНЦЕЛАРИЈА
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Е-МАИЛ
ТЕЛЕФОН
АДРЕСА
Канцеларија на Претседателот
на Владата
Дејан Герасимовски dejan.gerasimovski@primeminister.gov.mk 02 3 113 512 и 075 402 763 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Генерален секретаријат    

Даниел Николов daniel.nikolov@gs.gov.mk 072/211-180 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје

Генерален секретаријат    

Драгана Алексовска dragana.spaseva@gs.gov.mk 072/304-717 Бул. „Илинден“ бр. 2, Скопје