Qasja deri te informatat me karakter publik

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të marrin informacion publik duke plotësuar - Kërkesën për qasje deri te informatat me karakter publik, të cilën mund ta shkarkoni këtu:

Kërkesat mund të dorëzohen deri tek personi zyrtar për ndërmjetësim në realizimin e së drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik:

Zyra
Personi zyrtar
E-mail
Tel
Adresa
Zyra e Presidentit
të Qeverisë
Katerina Vitanova katerina.vitanova@gs.gov.mk 076/483-085 Bul. Ilinden nr. 2
1000, Shkup

Sekretariati i Përgjithshëm

Lista e informatave me karakter

Simona Korunovska Simona.Kruntovska@gs.gov.mk 078/890-737 Bul. Ilinden nr. 2
1000, Shkup
Sekretariati i Përgjithshëm Simona Ivanovska Simona.Ivanovska@gs.gov.mk 076/863-637 Bul. Ilinden nr. 2
1000, Shkup

Sekretariati për Çështje Evropiane

Lista e informatave me karakter publik

Ivan Donev ivan.donev@sep.gov.mk (02) 3200-208 Kay Dimitar Vlahov Nr. 4, Shkup
Enis Zeqiri enis.zeqiri@sep.gov.mk (02) 3200-200 Kay Dimitar Vlahov Nr. 4, Shkup

Sekretariati për Zbatimin e
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit

Lista e informatave me karakter publik

Mehmet Mehmeti mehmet.mehmeti@siofa.gov.mk 

(02) 3118-022

076 445 928

Bul. Ilinden nr. 2
1000, Shkup
Shërbimi për punë të përbashkëta
dhe të përgjithshme të Qeverisë
Tinka Kiteska tinka.kiteska@sozr.gov.mk (02) 2466-077 Bul. “Kuzman Josivovski Pitu” n-17, Shkup

Sekretariati Ligjvënës

Lista e informatave me karakter publik

Danica Medarovska danica.medarovska@sz.gov.mk (02) 3228-203 rr. “Shën Qirili dhe Metodi”, n-54, Shkup