Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut është themeluar më 2 shkurt të vitit 2002, me qëllim që të ndihmojë Kryetarin e Qeverisë në realizimin e të drejtave dhe detyrave të tij, të cilat rrjedhin nga Kushtetuta, Ligji dhe Rregullorja e Punës së Qeverisë.
Zyra i realizon kompetencat e mëposhtme:

 • Zyra e koordinon bashkëpunimin e Kryetarit të Qeverisë me organet shtetërore, ndërmarrjet publike, institucionet, shoqëritë tregtare, shoqatat e qytetarëve dhe personat e tjerë juridik;
 • Zyra e ndjek procesin e organizimit, përgatitjes dhe zbatimit të programit të Qeverisë;
 • Zyra kujdeset për realizimin e konkluzave të Qeverisë nga ana e ministrive kompetente dhe organet e administratës shtetërore;
 • Zyra kujdeset për marrëdhëniet midis Qeverisë, Kuvendit, pushtetit gjyqësor dhe Kryetartit të shtetit;
 • Zyra e ndjek  zbatimin e udhëzimeve të dhëna nga Kryetari i Qeverisë deri te anëtarët e Qeverisë;
 • Zyra e ndihmon Kryetarin e Qeverisë në bashkëpunimin me kryetarët dhe përfaqësuesit e Qeverive të vendeve të tjera dhe me përfaqësuesit e organeve dhe organizatave ndërkombëtare dhe organeve të tyre;

Kryetari i Qeverisë sipas zgjedhjes së tij dhe vlerësimit të lirë, mund të angazhojë bashkëpunëtorë të jashtëm, si për shembull: profesorë, shkencëtarë, biznesmenë të shquar dhe profesionist. Kryetari mund të angazhojë edhe nëpunës shtetëror nga Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë, ministritë dhe organet e tjera të pavarura.
Me Zyrën udhëheq Shefi i Zyrës, të cilin e emëron dhe shkarkon Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qasje e lirë te informatat

Dokumentet nga fusha e qasjes së lirë te informatat me karakter publik:

Formulare:

Lista - qasje e lirë te informatat:

Në përputhje me nenin 9 të Ligjit për Qasje të Lirë te Informatat me Karakter Publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 dhe 64 /2018 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 98/2019), Zyra e Kryetarit të Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall: 

Listë të informatave me karakter publik

Personi zyrtar

Në përputhje me obligimet që dalin nga neni 8 i Ligjit për Qasje të Lirë  te Informatat me Karakter Publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 13/2006"), i cili ka filluar të zbatohet më 1 shtator të vitit 2006, poseduesi i informatave - ZYRA E KRYETARIT TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT, për persona zyrtarët që do të ndërmjetësojnë në ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë te informatat me karakter publik, përcaktohen:

 • Ana Malceva Marinkoviq
 • tel: 070 390 236
 • e-mail: ana.malceva@primeminister.gov.mk
 • Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut
 • Bulevardi “Ilinden” numër 2, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
   
 • Stefanija Bellamariq
 • tel: 02 3 113 512 dhe 070 282 127
 • e-mail: stefanija.belamaric@primeminister.gov.mk
 • Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut
 • Bulevardi “Ilinden” numër 2, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Rregullore për denoncimin e brendshëm të mbrojtur:

Në përputhje me nenin 2 paragrafi (1) dhe nenin 3 të Rregullores për denoncimin e brendshëm të mbrojtur në institucionet në sektorin publik, për person të autorizuar për pranimin e fletëparaqitjeve të dorëzuara për denoncimin e brendshëm të mbrojtur në Zyrën e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë:

Sllobodan Stojanovski - Këshilltar shtetëror për Punë organizative dhe normative-juridike lidhur me seancat e mbyllura të Qeverisë.

Udhëzim për pranimin e fletëparaqitjeve nga denoncuesit

Persona të autorizuar- oficerë për mbrojtjen e të dhënave personale:

1. Zorica Stojanoviq - ndihmësudhëheqëse, Sektori për Punë Juridike

2. Kirill Samarxhioski - ndihmësudhëheqës, Sektori për Teknologji Informatike

Personi i autorizuar për pranimin e fletëparaqitjeve të dorëzuara për  denoncimin e brendshëm të mbrojtur sipas Ligjit për Mbrojtjen e Denoncuesve

1. Stefani Arsovska - Bashkëpunëtore e re për veprim ndaj parashtesave dhe propozimeve