Информации од јавен карактер

На 34-тата седница на Владата на РМ, се разгледа и усвои информација што се однесува на листа на акти и материјали коишто министерствата согласно закон се обврзани да ги објават на своите веб страни.

Во прилог можете да најдете табела со линкови до сите поединечни документи и информации:

 

1. Генерален секретаријат

  Документи Линк
1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа www.vlada.mk/strateshkiplan
2 Буџет www.vlada.mk/budzet
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот www.vlada.mk/izvestai_budzet
4 Ревизорски извештаи www.vlada.mk/revizija
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања www.vlada.mk/nabavki
6 Правилник за внатрешна организација www.vlada.mk/organizacija
7 Органограм за внатрешна организација www.vlada.mk/organogram
8 Правилник за систематизација на работните места www.vlada.mk/organizacija
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон www.vlada.mk/organizacija
10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство www.vlada.mk/zakoni-podzakonskiakti
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат Оваа одредба се однесува повеќе на министерствата, бидејќи Владата не поседува обрасци за доставување на поднесоци и барања од граѓаните за издавање на реални акти.
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти Владата не поседува тарифници за надоместоци за издавање на реални акти.
13 Листа на информации од јавен карактер www.vlada.mk/InfoJavenKarakter
14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер. www.vlada.mk/InfoJavenKarakter
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување www.vlada.mk/ukazuvaci
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување www.vlada.mk/ukazuvaci
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон. www.vlada.mk/kontakt
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања www.vlada.mk/kontakt
19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста /
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар www.vlada.mk/GenSec/DragiRashkovski
21 Најава на месечни настани или онлајн календар www.vlada.mk/calendar-node-field-cal-vlada/year

 

2. Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев – www.vlada.mk/kancelarija

  Документи Линк
1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа www.vlada.mk/strateshkiplan
2 Буџет www.vlada.mk/budzet
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот www.vlada.mk/izvestai_budzet
4 Ревизорски извештаи www.vlada.mk/revizija
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања www.vlada.mk/nabavki
6 Правилник за внатрешна организација www.vlada.mk/kancelarija
7 Органограм за внатрешна организација www.vlada.mk/kancelarija
8 Правилник за систематизација на работните места www.vlada.mk/kancelarija
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон www.vlada.mk/kancelarija
10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство www.vlada.mk/kancelarija
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат /
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти /
13 Листа на информации од јавен карактер www.vlada.mk/InfoJavenKarakter
14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер. www.vlada.mk/InfoJavenKarakter
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување www.vlada.mk/ukazuvaci
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување www.vlada.mk/kancelarija
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон. www.vlada.mk/kancelarija
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања www.vlada.mk/kontakt
19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста /
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар www.vlada.mk/pretsedatel
21 Најава на месечни настани или онлајн календар www.vlada.mk/calendar-node-field-cal-vlada/year

 

3. Заменик на Претседателот на Владата на РМ, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Кочо Анѓушев - www.vicepremier-ekonomija.gov.mk

  Документи Линк
1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/71
2 Буџет www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/72
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот www.vlada.mk/izvestai_budzet
4 Ревизорски извештаи www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/73
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања www.vlada.mk/nabavki
6 Правилник за внатрешна организација www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/75
7 Органограм за внатрешна организација www.vlada.mk/organogram
8 Правилник за систематизација на работните места www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/77
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/6
10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство www.vlada.mk/zakoni-podzakonskiakti

www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/81
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат /
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти /
13 Листа на информации од јавен карактер www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/70
14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер. www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/78
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/79
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/79
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон. www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/80
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/8
19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста /
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/node/5 
21 Најава на месечни настани или онлајн календар http://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/taxonomy/term/3

 

4.  Кабинети на министри без ресор

Во организационата структура на Владата на Република Македонија, кабинетите на министрите без ресор во Владата, кои покриваат различни ресори, припаѓаат на Генералниот секретаријат и сите документи и одредби кои се однесуваат на Генералниот секретаријат се однесуваат и за овие министерски кабинети.

  Документи Објаснување
1 Mинистер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност – Роберт Поповски

Биографија и Листа на вработени во кабинетот: 

http://vlada.mk/minister/RobertPopovski

2 Министер без ресор задолжен за дијаспора - Едмонд Адеми

Биографија и Листа на вработени во кабинетот:

http://vlada.mk/minister/EdmondAdemi

3 Министер без ресор задолжен за странски инвестиции - Аднан Ќахил

Биографија и Листа на вработени во кабинетот:

http://vlada.mk/minister/AdnanKjahil

4

Министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија - Самка Ибраимовски

Веб-страна: www.mbr-ds.gov.mk

Биографија:

http://vlada.mk/minister/SamkaIbraimovski

Документи:

http://www.mbr-ds.gov.mk/node/252

5

Министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија - Зоран Шапуриќ

Веб-страна: www.mdi.gov.mk

Биографија и Листа на вработени во кабинетот:

http://vlada.mk/minister/ZoranShapurikj

Документи:

http://www.mdi.gov.mk/?page_id=624

6 Mинистеркa без ресор задолжена за странски инвестиции - Зорица Апостолска

Биографија и Листа на вработени во кабинетот:

http://vlada.mk/minister/ZoricaApostolska