Органи во состав на Владата на Република Северна Македонија

Органи во состав на Министерството за внатрешни работи


 • Биро за јавна безбедност

 

Органи во состав на Министерството за труд и социјална политика


 • Управа за прашања на борците и воените инвалиди
 • Државен инспекторат за труд

 

Органи во состав на Министерството за образование и наука


 • Педагошка служба
 • Биро за развој на образованието
 • Државен просветен инспекторат

 

Органи во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


 • Управа за водостопанство
 • Управа за хидрометеоролошки работи
 • Управа за семе и семенски материјал
 • Управа за заштита на растенијата
 • Државен инспекторат за земјоделство
 • Државен инспекторат за шумарство и ловство

 

Органи во состав на Министерството за здравство


 • Државен санитарен и здравствен инспекторат
 • Биро за лекови

 

Органи во состав на Министерството за локална самоуправа


 • Државен инспекторат за локална самоуправа
 • Биро за стопански недоволно развиени подрачја

 

Органи во состав на Министерството за правда


 • Управа за извршување на санкциите
 • Биро за судски вештачења

Органи во состав на Министерството за финансии


 • Управа за имотно правни работи
 • Царинска управа
 • Државен девизен инспекторат
 • Биро за јавни набавки
 • Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот
 • Управа за финансиска полиција
 • Управа за јавни приходи
 • Биро за стокови резерви

 

Органи во состав на Министерството за економија


 • Управа за наменско производство
 • Државен пазарен инспекторат
 • Државен инспекторат за техничка инспекција
 • Биро за метрологија

 

Органи во состав на Министерството за транспорт и врски


 • Капетанија на пристаништата
 • Државен инспекторат за транспорт
 • Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
 • Државен комунален инспекторат

 

Органи во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање


 • Државен инспекторат за животна средина
 • Служба за животна средина
 • Служба за просторен информативен систем

 

Органи во состав на Министерството за информатичко општество и администрација


 • Државен управен инспекторат

 

Органи во состав на Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците


 • Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
 • Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на зедниците во Република Северна Македонија