Organe në përbërje të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Organe në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme


 • Byro për Siguri Publike 

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale


 • Drejtoria për Çështjet e Luftëtarëve dhe Invalidët e Luftës
 • Inspektorati Shtetëror i Punës 

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës


 • Shërbimi Pedagogjik
 • Byro për Zhvillimin e Arsimit
 • Drejtoria për Zhvillimin dhe Përparimin e Arsimit në Gjuhët e Pjesëtarëve të Bashkësive
 • Inspektorati Shtetëror i Arsimit

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave


 • Drejtoria për Ekonominë e Ujërave 
 • Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike 
 • Drejtoria për Farë dhe Material Farash
 • Inspektorati Shtetëror për Bujqësi
 • Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti 

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Shëndetësisë


 • Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor 
 • Byroja për Barëra 

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale


 • Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale
 • Byroja për Zhvillim të Zonave Ekonomikisht jo Mjaft të Zhvilluara

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë


 • Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve
 • Byroja për Ekspertizë Gjyqësore

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Financave


 • Drejtoria për Çështje Pronësore Juridike
 • Drejtoria Doganore
 • Inspektorati Shtetëror Devizor 
 • Byroja për Furnizime Publike
 • Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit
 • Drejtoria për Polici Financiare
 • Drejtoria e të Ardhurave Publike
 • Byroja e Mallrave Rezervë

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Ekonomisë


 • Drejtoria e Mallrave të Dedikuara
 • Inspektorati Shtetëror i Tregut
 • Inspektorati Shtetëror për Inspektim Teknik 
 • Byroja për Metrologji 

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve


 • Kapiteneria e Porteve
 • Inspektorati Shtetëror për Transport
 • Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm
 • Inspektorati Shtetëror Komunal 

 

Organe në përbërje të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor


 • Inspektorati Shtetëror për Ambientin Jetësor
 • Shërbimi për Ambientin Jetësor
 • Shërbimi për Sistemin Informativ të Gjerë

 

Organe në përbërje të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë


 • Inspektorati Shtetëror i Administratës

 

Organe në përbërje të Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive


 • Drejtoria për Afirmimin dhe Avancimin e Kulturës së Pjesëtarëve të Bashkësive në Republikën e Maqedonisë së Veriut
 • Drejtoria për Zhvillimin dhe Promovimin e Arsimit në Gjuhët e Pjesëtarëve të komuniteteve