Национални координатори

Владата на Република Северна Македонија ги има именувано следниве лица за национални координатори:

Национални координатори и координативни тела Биографија
Национален координатор за гранично управување Владимир Пивоваров
Заменик национален координатор за гранично управување     Дејан Ампев
Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија Спасе Додевски
Национален координатор за имплементација на национална платформа за  намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија Павле Трајанов
Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам Борче Петревски
Национален координатор за развој на културата и меѓуресорска соработка Роберт Алаѓозовски
Заменик национален координатор за спречување на насилен екстремизам Џеладин Ајвази
Национален координатор за воени и полициски ветерани Стојанче Ангелов
Национален координатор за здравство Гоце Чакароски
Национален координатор за трансплантација Маја Мојсова Мијовска