104-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
29.11.2022 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (601.07 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Име на материјалот: Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за област Реформа на јавна администрација од Кластер 1-Фундаментални вредности на 06 декември 2022 година во Брисел
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер Фундаментални вредности Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер Фундаментални вредности Поглавје 32 Финансиска контрола
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер Фундаментални вредности Област Економски критериуми
Пред точка Информација за подготовка и одржување на билатерален скрининг за Кластер Фундаментални вредности - Функционирање на демократски институции
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Учество на Република Северна Македонија во системот на НАТО за одговор на кризи
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните расходи во Буџетот на Република Северна Македонија
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2022 година – 31 декември 2022 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
Пред точка Степен на реализација на Акцискиот план за надминување на проблемите со КПУ Идризово
1 Информација за одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје согласно Одлуката за постоење кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија бр.41-7438/1 од 25.8.2022 година и Одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на Република Северна Македониjа заради недостиг на електрична енергија и состојбата на пазарите на електрична енергија бр.08-4043/1 од 30.09.2022 на Собрание на Република Северна Македонија
2 Информација за одобрување на финансиски средства на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост, Скопје согласно Одлуката за постоење кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија бр.41-7438/2 од 25.08.2022 година (Сл.весник бр.188/22 од 26.08.2022година) и Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење кризна состојба на подрачјето на град Скопје, заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинска енергија бр.08-4044/1 од 30.09.2022 година (Сл.весник бр.212/22 од 30.09.2022 година)
3 Програма за соработка помеѓу Црвен крст на Република Северна Македонија и Владата на Република Северна Македонија за обезбедување стокови резерви за делување при итни состојби
4 Предлог на закон за измена и дополнување на Законот за Управа за јавните приходи
5 Информација за доставено Барање број 11-8802/6 од 16.09.2022 година за регулирање на долг со воспоставување на нови кредитни услови на Јавното претпријатие за државни патишта кон Експорт-Импорт банка на Кина поради неможност за отплата на доспеаните обврски
6 Информација за затварање на Договорот за градежни работи “ “Изградба на Коридор 10 - автопатска делница Демир Капија - Смоквица” со Предлог-Заклучоци
7 Информација за статусот на спроведување на ИПА проектот „Техничка ревизија на постојните системи за собирање и пречистување на отпадни води во Северна Македонија и подготовка на потребната документација за снабдување со опрема за вода за општините Радовиш, Кичево, Струмица, Прилеп, Берово, Куманово, Битола и Тетово“
8 Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на механизмите за обезбеденост со храна во Западен Балкан
9 Предлог на закон за ратификација на Протоколот за изменување и дополнување на Договорот помеѓу Страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила
10 Предлог на закон за ратификација на Протоколот 16 на Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи
11 Предлог на закон за ратификација на Конвенцијата за елиминирање на насилството и вознемирувањето на полето на трудот, 2019 (C 190)
12 Информација за измена на динамиката на плаќање согласно спроведената постапка за јавна набавка на транспорт и монтажа на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар за опремување на објект 4то и 5то машко одделение во ЈЗУ Психијатриска болница Скопје – Бардовци објавена со оглас бр. 17642/2022
13 Предлог-решение за назначување на претседавач, членови и заменици членови на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со попреченост во Република Северна Македонија
14 Информација за потребата од склучување на Договор за грант со Светска банка за Проектот за модернизација на земјоделството
15 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – кајанит на локалитетот „Кашка“ Општина Лозово, со Предлог – одлука
16 Информација за спроведување на повеќегодишна групна јавна набавка за изведување на градежни работи за адаптација на дел од објект на Дом за доенчиња и мали деца во детска градинка во општина Битола
17 Предлог-одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница во Република Северна Македонија - Скопје
18 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика, по итна постапка
19 Иницијатива поднесена од Сузана Цветкова од Штип, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.90/2022 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 236 став 2 алинеја 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019) и член 1 став 1 точка 1 од Правилникот за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020)
20 Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Американскиот универзитет на Европа-ФОН Скопје
21 Кадровски прашања 
22 Прашања и предлози 
23 Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Финансискиот договор за заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за мали и средни претпријатија, средно пазарно капитализирани претпријатија и зелена транзиција, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, по скратена постапка
24 Предлог-одлука за поседување на виза за преминување на границата на РСМ за државјаните на Република Боцвана
25 Информација за проектот „Mодернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)“ и барање одобрение за спроведување на повеќегодишна јавна набавка „Mодернизација на системот за електронско управување со документи (ДМС)“
26 Информација за Концептот на реформи на даночната политика
27 Предлог - oдлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година
28 Предлог-oдлука за поседување на виза за преминување на границата на РСМ за државјаните на Република Куба
29 Информација за спроведување повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за Реконструкција на училиштен објект во ООУ „Браќа Миладиновци“ и во ООУ „Крсте Петков Мисирков“ општина Куманово, како и услуги за вршење на стручно технички надзор врз Реконструкција на училиштен објект во ООУ „Браќа Миладиновци“ и во ООУ „Крсте Петков Мисирков“ општина Куманово
30 Информација во врска со потребата од потпишување Аранжман за спроведување на Заеднички акциски план за борба против тероризам во Западен Балкан помеѓу Европската комисија и властите во Република Северна Македонија
31 Предлог на закон за дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија по скратена постапка
32 Информација со барање за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје бр.41-7323/3 од 06.09.2022 година „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.197/22
33 Информација во врска со Договорот за доделување на државна помош склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Костал Македонија ДООЕЛ Охрид и Леополд Костал ГмбХ & Цо. (Leopold Kostal GmbH & Co. KG) со бр. 13-1774/1 од 30.12.2019 година
34 Барање согласност за набавка на медицински и канцелариски мебел како неопходна потреба за пуштање во употреба на ново изграден објект од Здравствениот сектор
35 Предлог на закон за задругите
36 Информација во врска со воспоставување на систем за контрола и следење на тутунски производи - Track&Trace
37 Информација за потребата од преземање на конкретни активности за ефикасно функционирање на Електронскиот систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиката за рамномерен регионален развој (sirera.mk системот)
38 Информација за состојбата и предлог решенија за формирање на податоци за стаж и основици на осигурување (М4 обрасци) кои недостасуваат во евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија
39 Иницијатива поднесена од Светски Македонски Конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.9/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на Спогодба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.317/2020)
40 Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.960796 за КО Чаир, на КП бр.1568, Викано место/улица Стари Водовод
41 Барање за пренесување на правото на сопственост на недвижни ствари на општина Струмица