Буџет на Владата на Република Северна Македонија

ВКУПЕН БУЏЕТ НА ВЛАДАТА: 247.568 милиони денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА

Владата на Република Северна Македонија ја утврдува економската и развојната политика на државата, утврдува мерки за нејзино  остварување и му предлага мерки на Собранието за стварувањето на политиките што се од негова надлежност, ја утврдува политиката на извршување на законите и другите  прописи на Собранието, го следи нивното извршување, врши координација на процесот на стратешкото планирање на централно ниво и негово усогласување со буџетскиот процес и  врши други работи утврдени со закон.

Главните приоритети на буџетската политика во 2021 година се:

  1. Поддршка на здравствениот сектор како прв приоритет, што значи заштита на здравјето и животите на граѓаните, којшто е пресликан во Предлог-буџетот за 2021 година.
  2. Втора цел е економско заздравување и економски раст преку мерки за социјално ранливи категории, поддршка на економијата и зачувување на работните места.
    Фокусот во текот на 2021 година колку што е можно повеќе се насочува на политики коишто ќе поддржат инвестиции за зголемување на конкурентноста и политики коишто ќе поддржат реализација на капиталните инвестиции, што на среден рок ќе значи одржлив раст односно забрзување на стапката на растот.
  3. Третиот приоритет на буџетската политика во 2021 година е непречено финансирање на основните функции на државата и поддршка за реформите во правосудството и евроатлантските интеграции.

Тековен буџет:

Изминати буџети:

Писмо за достава на Предлог-закон за извршување на буџетот за 2019 година