Buxheti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

GJITHSEJ BUXHETI I QEVERISË:  3.937.665 mijë denarë

PËRSHKRIMET DHE QËLLIMET PER VITIN 2019

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përcakton politikën ekonomike dhe zhvillimin e shtetit, përcakton masat për realizimet e veta dhe propozon masa në Kuvend për të krijuar politika që takon në kompetenca e saj, përcakton politikën për zbatimin e ligjeve dhe rregullareve të tjera të Kuvendit, vëzhgon realizimin e tyre, kordinon procesin e planifikimit strategjik në nivel qëndror dhe në pajtueshmëri me procesin buxhetor si dhe kryen aktivitete të tjera të përcaktuara me ligj.

Aktivitetet e Qeverisë së Republikës së Maqedonise së Veriut në vitin 2019 si shfrytëzues të buxhetit, janë në përputhje me përcaktimet strategjike prioritare për rritjen e zhvillimit ekonomike, duke siguruar norma më të larta për të punësuarit, një rritje të standartit jetësore dhe një jetë më të mirë për qytetarët, integrimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe NATO, një luftë pa kompromis kundër korrupcionit, krimit dhe zbatimin efektiv të drejtësisë, duke mbajtur marrëdhëniet të mira ndëretnike mbi parimet e tolerancës të ndërsjellt me respekt, dhe trajtimit të barabartë për të gjithë para ligjit. Gjtashtu duke investuar në arsim, inovacion dhe teknologjin informatike si element të një shoqërie të bazuar në dije.

Me buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2019 janë siguruar mjete në vlerë prej 850 milion denarë për mbështetjen e investimeve të mbrendshme, (Greenfield) 520 milion denarë për ndërmarrjet mikro dhe të mesme, si dhe 188 milion denarë për avancimin e konkurrencës lokale dhe rajonale në turizëm.

TREGUESIT:

Numri i të punësuarëve: 402
Shpenzimet operative për punonjësit (në mijë denarë): 1,851

Тековен буџет:

Писмо за достава на Предлог-закон за извршување на буџетот за 2019 година

Изминати буџети: