32-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
22.12.2020 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (648.07 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 19-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 ноември 2020 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 27-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 декември 2020 година
Пред точка Практично Упатство за правилата за ад-хок откривање управување со случаи на судир на интереси за членовите на Владата на Република Северна Македонија, со презентација од Државната комисија за спречување на корупцијата
Пред точка Нацрт - концепција за основно образование во Република Северна Македонија
1 Предлог-одлука за распределба на добивката по Годишната сметка за 2019 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје
2 Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредните години од буџетот на Државна комисија за спречување на корупцијата за набавка за изработка на Регистар на избрани и именувани лица, електронско доставување на изјава за имотна состојба и интереси, нивно објавување, систем за прибирање на податоци од други институции, нивна обработка, модул за менаџирање со документи и одржување на целокупниот систем
3 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги Пурпласт МК ДОО Илинден, со Предлог - одлука
4 Информација за текот за реализација на Проектот за користење услуга на Бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2020 година
5 Информација за донесување на Предлог-одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоци за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните
6 Информација за доделување на патокази за туристичка намена на општина Ресен, со Предлог-одлука
7 Информација за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, со Предлог-одлука
8 Предлог на закон за управување со отпадот
9 Предлог на закон за проширена одговорност на производителот во управувањето со посебни текови на отпад
10 Предлог на закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема
11 Предлог на закон за управување со дополнителни текови на отпад во системот за проширена одговорност на производителите
12 Предлог на закон за управување со пакување и отпад од пакување
13 Предлог на закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори
14 Информација за активностите кои треба да се преземат во врска со реализацијата на Договорот за градежни работи ,,Изградба на патна делница Градско – Клучка Дреново, како дел од коридор 10-д“
15 Информација за задолжување на Општина Ново Село кај Комерцијална Банка АД Скопје, со Предлог-oдлука за задолжување на Општина Ново Село со долгорочен кредит кај Комерцијална Банка АД Скопје
16 Информација со Предлог за именување на Претседател на македонскиот дел на мешовитите комисии/комитети по спогодбите/договорите за економска/техничка/ научна и трговска соработка со владите на одделни земји, со предлог-решенија
17 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот “Бодевица“ Кучов Рид општина Пехчево
18 Информација со анализа и акциски план за Преспанското Езеро, подготвена од Експертската работна група за Преспанско езеро
19 Информација во врска со барањето на Концесионерот Гравис Хидро ДОО Гостивар за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Пена со реф.бр. 82, МХЕЦ Пена со реф. бр 84, МХЕЦ Пена со реф.бр. 85, МХЕЦ Шеличе со реф.бр. 91
20 Информација во врска со барањето на Концесионерот Барт Енерџи ДОО Скопје за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Градиште
21 Информација во врска со барањето на Концесионерот Макбел Хидро ДОО Охрид за продолжување на рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на МХЕЦ Караниколос со реф.бр. 80
22 Информација во врска со барањето на Концесионерот Хидроенергија ДООЕЛ Скопје за продолжување рокот за изградба и почеток со комерцијална работа на малата хидроелектична централа МХЕЦ Стровија со реф. бр. 250
23 Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични, МХЕЦ Жировница со реф.бр. 5, МХЕЦ Жировница со реф.бр. 6 на Концесионерот Хидроген Енерџи ДОО Скопје
24 Предлог - Годишен извештај за учеството на припадници на Армијата и вработените во Министерството за одбрана во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии иоперации и операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност надвор од територијата на Република Северна Македонија во 2020 година
25 Предлог-решение за именување национален координатор, два негови заменици, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Северна Македонија
26 Предлог - решение за назначување на претседател, заменик - претседател и членови на Оперативното постојано тело за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот и Предлог-решение за назначување на претседател, заменик - претседател, членови, заменици - членови и секретари на Координативното тело за изготвување и следење на имплементација на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам
27 Информација за примена на Законот за медијација
28 Извештај за финансиското работење на ЈП“Стрежево”- Битола за третото тромесечие од 2020 година од 1 јули 2020 година до 30 септември 2020 година
29 Предлог – одлука за избор на овластен ревизор, за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, за 2020 и 2021 година
30 Предлог - одлука за избор на овластен ревизор за финансиска ревизија на Годишната сметка за 2020 година на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост
31 Извештај за реализирана Годишна програма за работа на Институт за акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година
32 Информација со Предлог - одлука за престанок на користење и пренесување на право на сопственост на движни ствари на Општина Чаир (ситен инвентар и компјутерска опрема)
33 Информација со Предлог - одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
34 Информација во врска со Оперативниот буџет на ТАВ Македонија за 2021 година
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4–стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандевo, со Предлог-одлука
36 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за трговија и услуги „Тотал Про Спорт“ ДООЕЛ Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„7“ бр.8, Батинци, Студеничани, Скопје
37 Информација за потпишување на Договорот за правната положба на Организацијата на Северноатлантскиот договор, националните претставници и меѓународниот персонал
38 Предлог-одлука за отворање на Почесен конзулат на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје
39 Предлог-одлука за давање согласност за именување Почесен конзул на Исланд во Република Северна Македонија со седиште во Скопје
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -поправната установа Затвор Битола (скенер)
41 Предлог-деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија
42 Информација по доставено Барање за одобрение за основање на приватна установа за вонсемејна социјална заштита на стари лица "AРИЈА" на ул. Рудо бр.15 Бутел-Скопје со Предлог-одлука
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом Ресен (две патнички моторни возила)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Tетово (две патнички моторни возила)
45 Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Гостивар
46 Понуда од нотар Зафир Хаџи –Зафиров од Скопје за купопродажба на недвижен имот со КП 12592 и Имотен лист бр.92594 за КО Ѓорче Петров
47 Понуда од нотар Фатмир Ајрули за купопродажба на недвижен имот со КП 858, дел 1, Викано место/улица РУПА и Имотен лист бр.1720 за КО Бардовци
48 Понуда од нотар Фатмир Ајрули за купопродажба на недвижен имот со КП 858, дел 2, Викано место/улица РУПА и Имотен лист бр.49246 за КО Бардовци
49 Понуда од нотар Јадранка Коцевска од Свети Николе за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.12879 за Свети Николе на КП бр.9915 МВ Македонска
50 Кадровски прашања /31/
51 Прашања и предлози /31/
52 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за период од 1 јули 2020 година до 30 септември 2020 година
53 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино, за периодот јули-септември 2020 година
54 Информација со извештај за преземени активности предвидени во Националната стратегија за развој на концептот за eдно општество и интеркултурализмот и Акцискиот план за спроведување за 2020-2022 г.
55 Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и Ревизија на усогласеност за 2019 година на Јавната здравствена установа Институт по белодробни заболувања кај децата Козле-Скопје (Сметка за приходи од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (737))
56 Извештај за работа на Советот на Институт за акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година
57 Извештај од Одборот за надзор на материјално-финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија за 2019 година
58 Информација за вакцинацијата против КОВИД-19 (прашалник на УНИЦЕФ и мислење од Бирото за јавни набавки)
59 Информација за вкупно пријавени штети, согласно Елаборатите доставени од Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди формирана од Владата на Република Северна Македонија, согласно Законот за заштита и спасување во 2016, 2017 и 2018 година, а за кои нема донесено никаква одлука за надомест
60 Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
61 Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Православниот Богословски факултет ,,Св. Климент Охридски” - Скопје придружна членка на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” – Скопје
62 Предлог одлуки за изменување на Одлуките за
за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година ( JП ДП и АД ГТЦ)
63 Информација за потребата од реструктуирање на заемот од Светска Банка за Проектот за надградба и развој на патишта во износ од 73 милиони евра и продолжување на времетраењето на проектот
64 Одлука за доделување на средства за реализирање на студиските програми за 2020 година на Факултетот за Исламски науки - Скопје
65 Информација за донесување на Одлука за изменување на Изјавата за основање на Трговското друштво Нафтовод ДООЕЛ Скопје со Предлог одлука.
66 Предлог на одлука за изменување на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година
67 Информација за ангажирање на правни застапници на Република Северна Македонија по повод поведена инвестициската арбитража во предметот Gokul das Binani and Madhu Binani против Република Северна Македонија од 3 Ноември 2020 година ( нова поведена арбитражна постапка против Република Македонија од страна на Гокул дас Бинани и Мадху Бинани)
68 Информација за обезбедување на деловен простор без надомест за привремено користење во Домот на Армијата на Република Северна Македонија а за потребите на Државната комисија за спречување на корупција
69 Предлог - одлука за изменување на одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (26.868.500,00 денари на јавни комунални претпријатија)
70 Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година
71 Информација за содржината на Програмата за изменување на Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2020 година, со Предлог Одлука
72 Предлог одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерство за внатрешни работи
73 Информација за донесување на одлука за предавање на недвижност во владение на ЈПДП