Ditën e kaluar janë prodhuar 20.926 MWh energji elektrike, amvisëritë dhe furnizimet shtesë janë të plotësuara tërësisht me energji elektrike nga kapacitetet e EMV-së

SHA EMV më 05.02.2023 prodhoi 20.926 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore.

Në termoelektranat janë prodhuar 13.430 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 7.496 MWh.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për 05.02.2023.