Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, м-р Методија Димовски потпиша Меморандум за соработка со Ректорот на Универзитетот во Тетово, проф. д-р Јусуф Зејнели

Денес, генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, м-р Методија Димовски потпиша Меморандум за соработка со Ректорот на Универзитетот во Тетово, проф. д-р Јусуф Зејнели.

Овој Меморандум претставува рамка за соработка преку која страните имаат стратешки и програмски интереси, како и кадровски и други потенцијали. Соработката која ќе произлезе од овој Меморандум ќе се реализира преку спроведување на взаемна и ефикасна размена на знаења и искуства. Со заедничка заложба ќе се стремиме кон унапредување на високообразовната, научно-истражувачката и апликативната дејност на Факултетот и унапредување на ефикасноста и ефективноста на јавниот сектор преку заедничко дејствување, организација на едукативни активности за практично усовршување кое ќе го поттикне процесот на едукација на администрацијата во насока на организирање и спроведување едукативни активности.