Programi për punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për vitin 2017-2020

Programi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (Gjuha shqipe)

- Shkarko