Ministria e Ekonomisë

 

Ministria e Ekonomisë kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • përcjelljen e gjendjes dhe dukurive në tregun e mallrave dhe shërbimeve dhe ndikimi i masave nga politika ekonomike;
 • përcjelljen  e gjendjeve ekonomike, strukturore dhe tekniko- teknologjike të masave për realizimin e politikës zhvilluese dhe aktuale në fushën e prodhimtarisë, tregtisë, hotelerisë dhe zejtarisë;
 • ndërmarrjen e masave kundër pozitës dhe sjelljes monopole;
 • përcjelljen e bilanceve materiale aktuale dhe furnizimi i qytetarëve me produktet themelore ushqyese dhe mallra të tjera për  konsumin e gjerë dhe të ndërmarrjeve me lëndë të para;
 • sistemin dhe politikën e çmimeve të prodhimeve dhe shërbimeve;
 • hartimin e programit për zhvillimin global material të resurseve humane;
 • pronësinë industriale;
 • mbrojtjen e konsumatorëve;
 • ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe dyqanet;
 • përcjelljen e lëvizjeve ekonomike ndërkombëtare, si dhe ndikimin e tyre mbi marrëdhëniet ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë;
 • punën e jashtme-tregtare;
 • hulumtimet gjeologjike dhe eksploatimin e lëndëve të para minerale;
 • energjetikën;
 • zbatimin e normave të përgjithshme dhe teknike, rregullat dhe standardet;
 • meteorologjinë;
 • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
 • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Ministër: Kreshnik Bekteshi

Adresa: “Jurij Gagarin” nr. 15, 1000 Shkup (godina Sh.A BETON.)
Tel: 02/3084-470, 02/3084-471, faks: 02/3084-472

Website: www.economy.gov.mk