Ministria e Shëndetësisë

 

Ministria e Shëndetësisë kryen punët që kanë të bëjnë me :

 • mbrojtjen shëndetësore dhe sigurim shëndetësor të popullatës;
 • ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe produkteve shtazore;
 • organizimin dhe zhvillimin e shëndetësisë;
 • ndjekjen e gjendjes shëndetësore të popullatës;
 • mbrojtjen e popullatës të sëmundjeve ngjitëse, nga ndikimi i gazrave, rrezatimet jonizuese, zhurma, ndotja e ajrit, ujit dhe tokës;
 • prodhimet ushqimore dhe lëndë për përdorim të përgjithshëm;
 • gjendjen higjenike-epidemiologjike;
 • ilaçet, mjetet ndihmëse kuruese, pajisjet mjekësore ndihmëse, pajisjet dhe materialet sanitare;
 • helmet dhe drogat;
 • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
 • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

 

Ministër: Venko Filipçe

Adresa: “Vodnjanska” pn., 1000 Shkup;
Tel: 02/3147-147, faks: 02/3113-014

Website: www.zdravstvo.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/zdravstvomk
Twitter: www.twitter.com/ZdravstvoMK