Ministria e Transportit dhe Lidhjeve

 

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • komunikacionin  rrugor dhe infrastrukturën rrugore;
  • komunikacionin hekurudhor dhe infrastrukturën hekurudhore;
  • komunikacionin ajror dhe infrastrukturën e ajrore;
  • lundrimin e brendshëm;
  • telekomunikimet dhe infrastrukturën e telekomunikimeve;
  • radiodifuzionin dhe infrastrukturën e radiodifuzionit;
  • komunikacionin postar dhe infrastrukturën postare;
  • lloje të tjera të transportit dhe  infrastrukturës e cila është e domosdoshme për realizimin e transportit ( teleferikëve dhe ski- liftet etj.);
  • çështjet e banimit dhe komunalet,  infrastrukturën e duhur, rregullimin dhe menaxhimin e hapësirave dhe menaxhimin me tokat ndërtimore në pronësi të Republikës dhe kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj

Ministër: Goran  Sugareski

Adresa: “Sheshi Komuna e Kuqe e Shkupit” nr. 4, 1000 Shkup;
Tel/faks: 02/3123-292; 02/3126-228; 02/3145-497

Website: www.mtc.gov.mk
YouTube: www.youtube.com/channel/UC3IWnkiE_qKSAw8kVRaQ5Rw