Ministria e Financave

 

Ministria e Financave kryen punët që kanë të bëjnë me:

 • sistemin e financimit;
 • sistemin trezor;
 • sistemin doganor;
 • sistemin tatimor dhe politikën tatimore;
 • sistemin e punës me devizat;
 • sistemin e bankave dhe kursimoreve dhe institucioneve të tjera financiare;
 • sistemin e kontabilitetit, revizionit dhe operacioneve financiare të qarkullimit;
 • huamarrjet dhe kreditë;
 • politikën makroekonomike dhe politikën për zhvillimin e ekonomisë nacionale;
 • hartimin e projeksionit të bilancit financiar;
 • hartimin dhe përcjelljen e bilanceve makroekonomike;
 • sigurimin e pronës dhe individëve;
 • lojërat e fatit;
 • hartimin  dhe realizimin e Buxhetit të Republikë së Maqedonisë  dhe llogarinë përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë;
 • pronësia dhe marrëdhënie të tjetra juridike pronësore;
 • mbikëqyrjen e kompetencave të saja dhe
 • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

 

Ministër: Dragan Tevdovski

Adresa: “Dame Gruev” nr. 14, 1000 Shkup;
Tel: 02/3117-288, faks: 02/3117-280

Website: www.finance.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MinistryOfFinanceRM/
YouTube: www.youtube.com/channel/UC6F6kmjLW2JrNu14sOzEIbQ/