Bekteshi: Strategjia e re energjetike deri në vitin 2040 plotësisht mbështetet në 5 shtyllat e Strategjisë evropiane për energjetikë - siguri, solidaritet, treg i integruar, aktivitete klimatike

"Përforcimi i tregut energjetikë në tranzicion" ishte tema e një panel diskutimi në kuadër të Forumit të Biznesit, nga Samiti në Poznan të Polonisë. Duke pasur parasysh dinamikën e reformave energjetike që janë bërë dhe pozicionin udhëheqës të vendit nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor në raportin e fundit për zhvillimin e qëndrueshëm të Komunitetit Evropian Energjetikë , ministri Bekteshi u ftua i pari  të ndajë përvojat që mund të ishin edhe një udhërrëfyes për rajonin.

"Është e vërtetë që për një kohë të shkurtër kemi bërë shumë në këtë sektor, edhe atë në fushën e efikasitetit energjetik, burimeve të ripërtëritshme të energjisë, mbrojtjes së mjedisit, transparencës dhe kushteve për investime në fushën e energjisë, veçanërisht nëse kemi parasysh faktin se më parë ishim në grupin e vendeve me stagnim të konsiderueshëm në lidhje me reformat e qëndrueshme energjetike. Me Ligjin e ri për  energjetikë, rritjen e shfrytëzimit më të madh të burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe përmirësimin  e efikasitetit energjetik  i kemi vendosur si qëllime kryesore strategjike në sektorin energjetikë. Këtë vit në mënyrë intenzive u punua në përgatitjen e legjislacionit dytësor ndërsa kemi përgatitur edhe projektligjin e ri për efikasitet energjetikë, i cili së shpejti presim të hyjë në procedurë për miratim ndërsa do të ofrojë zgjidhje të reja për të përmirësuar klimën e biznesit nga i cili pritet interes më të madh të shfaqin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Deri në fund të këtij viti, duhet të miratojmë edhe Strategjinë e re për zhvillim energjetikë  deri në vitin 2040, e cila bazohet në 5 shtyllat e Strategjisë Evropiane për energjetikë  (siguri, solidaritet dhe besim, treg energjetik plotësisht i integruar, dekarbonizimi i ekonomisë, hulumtim, inovacione dhe konkurrencë), " theksoi Bekteshi.

Ai i njohu pjesëmarrësit me thirrjen e parë publike për të ndarë kontratë e cila jep të drejtën e përdorimit të premisë për energji elektrike të prodhuar nga centralet fotovoltaike të ndërtuara në toka që janë në pronësi të shtetit në këtë rast  Republikës së Maqedonisë së Veriut , për të cilën është planifikuar ndërtimi i centraleve fotovoltaike në dy lokacione, në Amzabegovë (Sveti Nikollë) me një kapacitet total të instaluar prej 25MW dhe Makedonski Brod me një kapacitet total të instaluar prej 10MW.

Bekteshi paralajmëroi mundësinë që Ligji I ri për energjetikë ua ofron ndërmarrjeve mikro dhe të vogla  si dhe familjet që të mund të instalojnë qendra fotovoltaike mbi çati për prodhimin e energjisë elektrike e cila do të përdorej për konsumim personal ndërsa teprica e energjisë së prodhuar të transferohet në system.

Risitë në Ligjin e ri për energjetikë, sipas Bekteshit kanë mundësuar hapjen e tregut të energjisë elektrike, që ka efekte pozitive në punësim, duke pasur parasysh faktin se numri i kompanive që kanë licenca për furnizim dhe licenca për tregëti me energji elektrike në vitin 2018 është rritur për më shumë se 10%.

"Nën përkujdesjen e Komunitetit energjetikë në Vjenë, ka nisur projekti për bashkimin e një ditë – më përpara të tregjeve të energjisë elektrike mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Njëkohësisht, ndër prioritetet në pjesën e ndërtimit të infrastrukturës energjetike të Qeverisë së RMV është ndërtimi i një sistemi nacional të gazit, lidhja me sistemet tjera  rajonale të gazsjellësit, si dhe ndërtimi i sistemeve të shpërndarjes së gazit natyror ", theksoi Bekteshi.

Drejtori i Komunitetit  energjetikë, Janez Kopaç, iu referua situatës së sektorit të energjetikës  në rajon, i cili është në procesin e transformimit global. Zhvillimi i burimeve të rinovueshme , rritja e likuiditetit të tregut të gazit natyror dhe integrimi i tregut të energjetikës në Evropë kërkojnë një ndryshim thelbësor të politikës. Sipas Kopaç, me rritjen e tempos së zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor, kërkesa për energji rritet dhe pikërisht këtyre sfidave ,rajoni duhet tu përgjigjet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ministri për zhvillim ekonomik i Republikës së Kosovës, Valdrin Lluka, përfaqësuesi i “Nova Komoditis”, një kompani tregtare serbe për energjetikë, si dhe përfaqësues të sektorit të energjisë nga ekonomitë e rajonit dhe institucionet financiare evropiane, u përpoqën të fiksojnë shtigjet e zhvillimit të tregut  energjetik në rajon, duke i dhënë përgjigje çështjeve që lidhen me integrimin e tregut të energjisë elektrike dhe gazit në Ballkanin Perëndimor, financimin e tranzicionit të energjisë dhe reduktimin e varfërisë energjetike, sigurimi i një kornizë të mirëfilltë ligjore dhe transparencë të tregut.